Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on www.europedirect-sliven.eu facebook

Таяни на срещата на върха: „Даването на убежище в ЕС трябва да се реформира“

В началото на среща на държавните ръководители в ЕС председателят на Парламента Антонио Таяни подчерта нуждата от решения в сферата на сигурността и миграцията.

 

Председателят на Парламента Антонио Таяни призова за спешни решения по проблемите пред ЕС в реч на срещата на Европейския съвет на 22-23 юни. „Брекзит, кризите извън и в рамките на нашите граници, страховете на гражданите от глобализацията, подтикват все повече хора да търсят защита в една обединена Европа“, заяви той пред държавните ръководители. „Ако оставим въпросите на сигурността, имиграцията, безработицата или изменението на климата без решения, вакуумът ще бъде запълнен от реториката на популизма“.

„Правото на убежище, както и солидарността, са част от нашите основни ценности. Това обаче не означава, че не трябва да бъдем категорични при противодействието си на нелегалната имиграция“, подчерта г-н Таяни един ден след конференцията в ЕП за управлението на миграционните потоци.

Той посочи, че правилата на ЕС в областта на даването на убежище трябва да се променят. „Настоящата система за разпределяне на тежестите се провали. Отговорността е върху всички институции на ЕС да вземат без отлагане решение относно реформата на правото на убежище“. Председателят на Парламента допълни, че е нужно затягане на контрола на външните граници и сътрудничество със страните в Африка.

Борбата с тероризма изисква тясно сътрудничество в ЕС, подчерта г-н Таяни. „Истинската сигурност зависи от способността да си сътрудничим, да се доверяваме един на другиго, да споделяме бази данни и информация, технологии и добри практики, от координацията между европейските разузнавателни служби и службите на други държави“, каза той.

По отношение на отбраната той каза, че става „все по-очевидно, че ЕС трябва да си осигури капацитет за намеса“. Парламентът е готов да дискутира предложението на Комисията за Европейския фонд за отбрана, заяви той.

Няколко седмици след решението на САЩ да се оттегли от Споразумението за климата от Париж, Антонио Таяни припомни, че изменението на климата „не е измислица, а драматична реалност, която обърква живота на милиони хора“.

Той също така подчерта, че Европа трябва да укрепи индустриалната си база: „Европейците не искат да продължават да бъдат свидетели на преместването на промишлените дейности, вероятно с цел да се инвестира на места с по-малко социални правила или с по-ниски екологични стандарти“ .

Източник: Европейски парламент

 

ЕК предлага нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

Комисията подготви нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

Брюксел, 21 юни 2017 r.

Комисията подготви нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

Европейската комисия днес предложи нови строги правила за прозрачност, които ще са приложими за посредниците — като например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, — които изготвят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите клиенти.

Изтеклата неотдавна в средствата за масово осведомяване информация, в т.ч. по т.нар. „Досиета от Панама“, разкри по какъв начин някои посредници активно подпомагат дружествата и физическите лица в избягването на данъчното облагане — обикновено чрез сложни трансгранични схеми. С днешното предложение се цели да се даде адекватен отговор на подобно агресивно данъчно планиране чрез затягане на мерките за контрол над онези дейности на данъчните консултанти и съветници, които в миналото оставаха извън полезрението на компетентните органи.

Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Европейският съюз се превърна във водещ фактор, що се отнася до осигуряването на по-голяма прозрачност по отношение на практиките на агресивно данъчно планиране. Тази негова дейност вече дава своите плодове. Днес предлагаме посредниците, които създават и продават схеми за избягването на данъци, да поемат своята част от отговорността за това. В крайна сметка това ще доведе до по-големи данъчни приходи за държавите членки.“

Членът на Комисията Пиер Московиси, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Продължаваме да работим на ускорени обороти по нашата програма за прозрачност в данъчната област. Днес в центъра на нашето полезрение са специалистите, които насърчават данъчните злоупотреби. Данъчните администрации следва да разполагат с информацията, която им е необходима, за да попречат на схемите за агресивно данъчно планиране. Нашето предложение ще донесе допълнителна сигурност на посредниците, които спазват духа и буквата на нашите закони, и значително ще затрудни онези, които не правят това. Усилията ни за по-справедливо данъчно облагане в цяла Европа дават все по-добри резултати.“

Трансграничните схеми за данъчно планиране с определени характеристики или „типични белези“, които могат да доведат до загуби за правителствата, вече ще трябва автоматично да бъдат оповестявани пред данъчните органи, преди да бъдат използвани. Комисията открои въпросните съществени белези, които включват използването на загубите с цел намаляване на данъчните задължения, използването на специални благоприятни данъчни режими или договорености между отделни държави, които не отговарят на международните стандарти за добро управление.

Задължение за оповестяване на трансгранична схема, която има един или повече от тези съществени белези, ще имат:

  • посредникът, който е предоставил трансграничната схема за прилагане и използване от дружество или физическо лице;
  • физическото лице или дружеството, на което е предоставена съответната консултация, когато посредникът, предоставящ трансграничната схема, не е установен в ЕС или когато по силата на действащите правила посредникът е обвързан със задължения за опазване на адвокатската или професионалната тайна;
  • физическото лице или дружеството, прилагащо трансграничната схема, когато тя е разработена от вътрешнофирмени данъчни консултанти или адвокати. 

Държавите членки ще обменят автоматично получаваната от тях информация за схемите за данъчно планиране посредством централизирана база данни, като по този начин ще се осигури ранното им предупреждаване за нови рискове, свързани с избягването на данъци, и ще им се даде възможност да вземат мерки за париране на нанасящите вреда договорености. Изискването за оповестяване на подобни схеми не означава непременно, че те нанасят вреда, а само че заслужават щателна проверка от страна на данъчните органи. Държавите членки обаче ще бъдат задължени да прилагат ефективни и възпиращи санкции за дружествата, които не се придържат към мерките за прозрачност, като това ще се превърне в мощен нов възпиращ фактор за онези, които насърчават или улесняват данъчните злоупотреби.

Новите правила са всеобхватни, т.е. обхващат всички посредници, всички потенциално вредни схеми и всички държави членки. Подробности за всяка данъчна схема, съдържаща един или повече от типичните белези, ще трябва да бъдат оповестявани пред данъчния орган по произход на посредника в рамките на пет дни от предоставянето на такава договореност на клиент.

Контекст на предложението

Комисията Юнкер отбеляза съществен напредък по отношение на повишаването на прозрачността в данъчната област и борбата с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци. Вече е постигнато съгласие по новите правила на ЕС за блокиране на изкуствените данъчни договорености, както и по новите изисквания за прозрачност на финансовите сметкиданъчните становища и дейностите на многонационалните дружества, и те поетапно влизат в сила. В процес на договаряне са предложения за: по-строго законодателство, регламентиращо борбата с изпирането на пари; изискванията във връзка с публичното оповестяване по държави и по-строги правила за добро управление на средствата, отпуснати от ЕС. Освен това преди края на годината трябва да приключи изготвянето на нов списък на ЕС на неоказващите съдействие данъчни юрисдикции.

Днешното предложение ще доукрепи законодателната рамка на ЕС за прозрачност в данъчната област, като осветлява от нов ъгъл дейностите на посредниците и използваните договорености за данъчно планиране. То също така ще гарантира хармонизиран подход на ЕС към прилагането на задължителните разпоредби във връзка с оповестяването, препоръчани в проекта на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), одобрен от Г-20. През м. октомври на миналата година държавите членки изразиха подкрепата си за предложение на Комисията във връзка с тези мерки.

Следващи стъпки

Предложението под формата на изменение на Директивата относно административното сътрудничество (ДАС) ще бъде представено на Европейския парламент за консултация и на Съвета за приемане. Предвижда се също така новите изисквания във връзка с оповестяването да влязат в сила на 1 януари 2019 г., като държавите — членки на ЕС, ще бъдат задължени да обменят информация на всеки 3 месеца след това.

За повече информация:

Източник: Европейската комисия

 

ЕП: Турция - Предвидените конституционни промени биха могли да доведат до замразяване на преговорите за присъединяване към ЕС

         Безпокойство относно отстъплението в Турция по отношение на върховенството на закона и свободата на медиите;

         Прекратяване на преговорите за присъединяване в ЕС, ако промените в конституцията бъдат приети;

         В замяна – предложение за подобряване на Митническия съюз ЕС – Турция.

Преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз да бъдат прекратени, ако предложените конституционни промени бъдат приети, предложиха евродепутатите във вторник.

Евродепутатите от комисията по външни работи отбелязват в годишния си доклад за напредъка на реформите в Турция, че 2016 година е била тежка поради войната в Сирия, наплива на бежанци, многобройните атентати и опита за преврат. Те осъждат опита за преврат и изразяват искрената си солидарност с народа на Турция.

Резолюцията отчита значението на добрите отношения ЕС – Турция и поддържането на конструктивен и отворен диалог, който е ключов за посрещането на общите предизвикателства като миграция, сигурност или тероризъм. Евродепутатите предлагат подобряване на Митническия съюз ЕС – Турция, като човешките права и основните свободи трябва да станат част от новото споразумение.

Въпреки това евродепутатите смятат, че мерките, взети в отговор на опита за преврат, са непропорционални и изразяват съжаление за масираното уволняване на държавни служители, затварянето на медии, арестуването на журналисти, съдии и защитници на правата на човека и затварянето на училища и университети.

Вземайки предвид резултатите от скорошния референдум в Турция и значителното увеличаване на президентските правомощия, комисията по външни работи призовава Европейската комисия и националните правителства за „официално и незабавно прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция, ако пакетът конституционни промени бъде приложен непроменен“.

Членовете на комисията по външни работи са обезпокоени за отстъплението на Турция по отношение на върховенството на закона, свободата на медиите и борбата с корупцията. Те осъждат нееднократно заявената подкрепа от президента на Турция за повторното въвеждане на смъртната присъда, което би могло да постави под въпрос членството на Турция в Съвета на Европа и да доведе до незабавно прекратяване на преговорите за присъединяване в ЕС.

Цитат

Докладчикът Кати Пири (С&Д, Холандия) каза: „Въпреки всички вътрешни различия, Европейският парламент говори в един глас що се отнася до осъждане на злоупотребите с човешките права в Турция. Продължаването на „извънредното положение“ има прекомерно отрицателно въздействие върху турското общество, а произволното арестуване на хиляди граждани, включително депутати и кметове, буди силно безпокойство.

Тъй като пакетът от предложени конституционни реформи не е в съответствие с критериите за членство в Европейския съюз, докладът призовава за официално прекратяване на преговорите за присъединяване, ако тези изменения бъдат приложени непроменени. Очакваме правителството да уважи препоръките на Венецианската комисия, а също и факта, че половината от турското население гласува против на референдума.“

Следващи стъпки

Резолюцията за Турция беше приета с 51 гласа „за“ срещу 3 „против“ и 14 „въздържали се“. Парламентът ще я гласува по време на следващата пленарна сесия през юли в Страсбург.

 

Източник: Европейски парламент

 

Европейски сравнителен анализ на иновациите за 2017 г.: Швеция отново е лидер по иновации в ЕС

Иновациите в ЕС: Налице е известно подобрение, но е необходим още по-голям напредък

Брюксел, 20 юни 2017 r.

През последната година резултатите в областта на иновациите в ЕС продължиха да бъдат добри, въпреки донякъде нееднаквия напредък, наблюдаван в Европа.

Това е един от основните резултати от последния Европейския сравнителен анализ на иновациите, който днес бе публикуван от Европейската комисия. Като цяло резултатите в областта на иновациите са се подобрили в 15 страни, въпреки че сред тези държави членки съществуват големи разлики. Лидер по иновации остава Швеция, а Литва, Малта, Нидерландия, Австрия и Обединеното кралство са най-бързо развиващите се държави членки в тази област. В глобален мащаб ЕС постепенно настига Канада и САЩ, но Южна Корея и Япония все още заемат първите места. Сред международните конкуренти Китай показва най-бърз напредък.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Промишлеността на ЕС продължава да въвежда иновации, но ние все още изоставаме от редица световни лидери в областта на иновациите. В епохата на глобализацията и бързите промени в областта на технологиите иновациите са все така от същностно значение за осигуряване на основа за благоденствието на нашите граждани и на европейската икономика в по-широк аспект. Инициативата на Комисията „За подкрепа на стартиращите и разрастващите се предприятия“ и „Новата европейска програма за умения“ целят по-натататъшно подобряване на средата за развитие на иновациите“.

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, заяви: „Европейският сравнителен анализ на иновациите“ показва, че е възможно да се направи повече за подобряване на резултатите на научните изследвания и иновациите. Ето защо ние рязко засилваме подкрепата за авангардните иноватори чрез пилотния „Европейски съвет по иновациите“ в рамките на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС“.

Европейски сравнителен анализ на иновациите за 2017 г. — класация по държави
Ос Y: резултати в областта на иновациите през 2016 г. (оцветени колони), 2015 г. (хоризонтални тирета) и 2010 г. (сиви колони) по отношение на средната стойност за ЕС през 2010 г. – съвкупност от 27 показателя
Ос X: Държави — членки на ЕС

Европейският сравнителен анализ на иновациите за 2017 г. заедно с Регионалния сравнителен анализ на иновациите показва, че:

  • Швеция за пореден път е лидер по иновации в ЕС, следвана от Дания, Финландия, Нидерландия, Обединеното кралство — за първи път лидер по иновации — и Германия.
  • Списък на водещите държави в ЕС в отделни области, свързани с иновациите: Дания — човешки ресурси и благоприятна за иновации среда; Люксембург — привлекателни научноизследователски системи и интелектуални активи; Финландия — финансиране и подкрепа; Германия — инвестиции на дружествата; Ирландия — иновации в МСП и въздействие върху заетостта; Белгия — изграждане на връзки в областта на иновациите и сътрудничество; Обединено кралство — отражение върху продажбите.
  • Регионални иновационни центрове има и в държави с умерени постижения в областта на иновациите, както става ясно от Регионалния сравнителен анализ на иновациите: Прага в Чешката република, Братислава в Словакия, както и Страната на баските в Испания.
  • Резултатите в областта на иновациите са се подобрили при международните съвместни публикации, навлизането на широколентовия достъп, броя на дипломираните от университетите и броя на докторатите, а също и при обучението по информационни и комуникационни технологии.
  • Инвестициите на рисков капитал и делът на МСП, които въвеждат иновации, силно са намалели.
  • През следващите две години резултатите в областта на иновациите се очаква да нараснат с 2 %.

В Европейския сравнителен анализ на иновациите за 2017 г. се използва подобрена методика, с която по-добре се вземат предвид инвестициите в умения, цифровата подготвеност, предприемачеството и публично-частните партньорства. За да се направи възможно проследяването на характеристиките във времето, новата методика бе приложена и към данни от предходни години (вж. за сравнение графиката по-горе). Сравнителният анализ включва и насоки за подобряване на анализите и съпоставките на структурните различия между отделните държави и региони.

Контекст

Европейският сравнителен анализ на иновациите се изготвя ежегодно и съпоставя ефективността на изследванията и иновациите в държавите от ЕС и в избрани трети държави. Интерактивният онлайн инструмент дава възможност за за извършване на сравнения на показателите за резултатите въз основа на определени от ползвателите параметри на показателите за резултатите.

Регионалният сравнителен анализ на иновациите предлага оценка на резултатите в областта на иновациите на регионите в Европа. В него се възпроизвежда методиката на Европейския сравнителен анализ на иновациите доколкото е възможно с оглед на наличността на данните.

Допълнителна информация

Източник: Европейската комисия

  •  
 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес362
mod_vvisit_counterВчера639
mod_vvisit_counterТази седмица3710
mod_vvisit_counterМиналата седмица4540
mod_vvisit_counterТози месец16508
mod_vvisit_counterМиналият месец15933
mod_vvisit_counterОбщо406756

Your IP: 54.80.124.245
bestkinky.com hard-extreme.com