Брюксел

Подкрепена от стабилен икономически растеж, заетостта в ЕС е продължила да нараства по-силно от очакваното през третото тримесечие на 2017 г., а безработицата е спаднала още повече, показва последният тримесечен преглед на заетостта и социалното развитие в Европа.

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Европа отново бележи растеж. Заетостта в ЕС достигна най-високо си ниво досега — над 236 млн. души. В същото време безработицата продължава да намалява. Трябва да се възползваме максимално от този положителен за икономиката импулс и да постигнем резултати във връзка с новите и по-ефективни права на гражданите, които заложихме в европейския стълб на социалните права: справедливи условия на труд, равен достъп до трудовия пазар и достойна социална закрила. Сега е моментът да направим така, че всички граждани и работници да могат да се възползват от тези положителни тенденции на трудовия пазар.

Заетостта в ЕС е нараснала с 1,7 % в сравнение с година по-рано. Това означава, че още 4 млн. души (2,7 млн. от тях — в еврозоната) са си намерили работа. Постоянните работни места и заетостта на пълно работно време са допринесли най-много за това увеличение. В периода между третото тримесечие на 2016 г. и 2017 г. броят на наетите на работа с постоянни договори е нараснал с 2,8 млн души. Това увеличение е три пъти по-голямо от увеличението на броя на временните договори (900 000). Броят на работещите на пълно работно време е нараснал с около 3 млн. — до 181 млн. души, а броят на работещите на непълно работно време се е увеличил с около 300 000 — до 42,7 млн. души. Равнището на заетост във възрастовата група 20—64 години в ЕС се увеличава постоянно през последните три години, като през третото тримесечие на 2017 г. е било най-високото досега — 72,3 %. Въпреки това се запазват големи различия между отделните държави членки.

Равнищата на заетост варират от 58 % в Гърция до 82 % в Швеция. Докладът също така показва, че безработицата в ЕС доближава със стабилно темпо равнищата отпреди кризата. Броят на безработните е намалял с около 8,6 млн. души в сравнение с пика на безработицата през април 2013 г., като е останал под 18 млн. души през декември 2017 г. Това е най-ниското равнище от ноември 2008 г.

Други данни за трудовия пазар в тримесечния преглед също потвърждават подобряването на състоянието на икономиката на ЕС:

– Производителността на труда в ЕС се е повишила с 0,8 % в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. Досега най-голямо увеличение е регистрирано в Латвия, Литва, Полша и Румъния (3 % или повече на годишна основа).

– Финансовото положение на домакинствата в ЕС е продължило да се подобрява, като темпото на нарастване е било около 1,5 % на годишна основа. Основният фактор за това е било увеличението на доходите от труд. В почти всички държави членки през годината до първата половина на 2017 г. е наблюдавано продължаващо нарастване на доходите на домакинствата. Въпреки това в някои държави, по-специално Хърватия, Гърция, Италия, Португалия и Испания, както и в Нидерландия, брутният разполагаем доход на домакинствата все още е бил под равнищата от 2008 г.

– Търсенето и недостигът на работна ръка са продължили да нарастват. Процентът на свободните работни места[1] в ЕС е достигнал 2 % през третото тримесечие на 2017 г. Процентът на свободните работни места е бил по-висок в сектора на услугите, отколкото в промишлеността и строителството. Недостигът на работна ръка[2] се е увеличил, а наемането на работа[3] се е повишило с 3,7 % през годината до второто тримесечие на 2017 г. Равнището на напускане на работа[4] е спаднало доста под нивата отпреди кризата, а равнището на намиране на работа[5] е продължило да нараства с ускорено темпо, като е доближило предкризисните си стойности.

Контекст

Тримесечният преглед на заетостта и социалното развитие в Европа предоставя преглед на актуалните тенденции, свързани със социалната сфера и трудовия пазар в ЕС. В него се разглеждат краткосрочните промени на БВП и на тенденциите в заетостта. На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията провъзгласиха европейския стълб на социалните права, в който са изложени 20 основни принципа и права в подкрепа на справедливи и ефективно работещи трудови пазари и социални системи. Комисията вече започна да превръща съдържанието на стълба в конкретни действия, например с инициативата за равновесие между професионалния и личния живот, предложението за директива относно прозрачните и предвидими условия на труд в Европейския съюз, както и предстоящия пакет за социална справедливост. Европейският семестър е ключов инструмент за ежегодното управление на процеса на икономическо и социално сближаване.

От цикъла 2017—2018 г. принципите и приоритетите на стълба са включени във всички основни документи във връзка със семестъра. По-специално проектът на съвместен доклад за заетостта включва новия набор от социални показатели, за да се следят резултатите в основни области, обхванати от стълба, като делът на преждевременно напусналите училище, равнището на младежката безработица или въздействието на социалните плащания върху намаляването на бедността.

[1] Процент на свободните работни места — процент на незаетите длъжности спрямо общия брой на заетите и незаетите длъжности.

[2] Недостиг на работна ръка — процент на дружествата, посочващи недостигът на работна ръка като фактор, който ограничава производството.

[3] Наемане на работа — процент на работниците, започнали работа при даден работодател през последните 3 месеца.

[4] Равнище на напускане на работа — процент на наетите лица, които са напуснали даден работодател през определен период.

[5] Равнище на намиране на работа — процент на безработните лица, които са намерили работа през определен период.