Играчки
Играчки

Брюксел, 12 март 2018 r.

Днес Европейската комисия публикува своя доклад относно системата за бърз обмен на информация за опасни продукти за 2017 г .

Според доклада през 2017 г. националните органи са използвали системата за бърз обмен на информация в още по-голяма степен, като са изпратили чрез нея над 2000 сигнала за опасни продукти. Начело в списъка на опасните продукти, които са открити и изтеглени от пазарите, са играчките (например няколко модела на популярните спинъри), автомобилите и мотоциклетите.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Съгласно европейските правила за защита на потребителите в ЕС трябва да се продават само безопасни продукти. В случаите, когато това не е така, системата за бърз обмен на информация помага на властите да реагират своевременно и да изтеглят всички продукти, които могат да причинят наранявания. Благодарение на тази система предпазваме нашите деца и предотвратяваме пътно-транспортни произшествия със смъртен изход. Това е добър пример за ефективно прилагане на правилата на ЕС за защита на потребителите. За съжаление, в много други области трябва да подобрим прилагането и да гарантираме, че потребителите могат да се ползват от правата си. Това е целта на нашия предстоящ „нов търговски механизъм за потребителите“.

2201-те сигнала, изпратени чрез системата за бърз обмен на информация, са довели до почти 4000 последващи действия, като например изтегляне на продукти от пазара. Това показва, че всички национални органи са следели внимателно сигналите в системата и са взели всички необходими мерки, за да направят пазара по-безопасен за потребителите.

Как системата предпазва потребителите от опасни продукти, продавани онлайн?

Потребителите все по-често купуват стоки по интернет директно от държави извън Съюза. Предизвикателството днес е да се гарантира, че тези продукти отговарят на стандартите на ЕС за безопасност.

Много от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата за бърз обмен на информация, се продават също на онлайн платформи или пазари. Във връзка с това явление Комисията насърчава сътрудничеството със своите международни партньори и онлайн платформите, за да се предотврати достигането на опасни продукти до европейските потребители. На 1 март 2018 г. Комисията отправи препоръка с набор от оперативни мерки, които онлайн платформите и държавите членки могат да предприемат, за да се борят по-успешно с незаконното онлайн съдържание, включително опасните продукти.

По-специално, Комисията призовава платформите да поемат доброволни ангажименти, които надхвърлят правните им задължения в областта на безопасността на продуктите.

Кои продукти крият най-много рискове?

През 2017 г. категорията продукти, за които най-често са подавани сигнали, са били детските играчки (29%), следвани от моторните превозни средства (20%) и облеклата, текстилните изделия и модните артикули (12%).

Що се отнася до рисковете, през 2017 г. най-често са изпращани сигнали за риск от нараняване (28%), следвани от сигнали за химически риск (22%).

Откъде идват опасните продукти?

По-голямата част от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата, са внесени от държави извън ЕС. Китай е на първо място сред страните на произход, но делът на сигналите през 2017 г. е същият като през предходната година – 53% (1155 сигнала). Комисията продължава да си сътрудничи тясно с китайските власти – обсъждат се конкретни случаи и се предприемат различни действия, като например обмен на добри практики. Броят на уведомленията за опасни продукти с произход от ЕС е бил 413 (26%).

Следващи стъпки

Системата за бърз обмен на информация е важен инструмент, който компетентните национални органи използват за прилагане на законодателството на ЕС за защита на потребителите. За да се подобри още повече прилагането, през април Комисията ще представи своя „нов търговски механизъм за потребителите“, който има за цел модернизиране на действащите правила и подобряване на защитата на потребителите.

Комисията ще продължи да работи по модернизирането на системата за бърз обмен на информация, което ще даде възможност на властите и предприятията да осигуряват на потребителите по-добра защита от опасни продукти.

След края на следващия етап от процеса на модернизиране на системата потребителите ще могат да четат всеки сигнал на всички официални езици на ЕС.

Контекст

От 2003 г. насам чрез системата за бърз обмен на информация се гарантира, че всички държави членки и Европейската комисия се уведомяват своевременно за опасните нехранителни продукти, иззети и/или изтеглени от пазара където и да е в Европа. Това позволява да се предприемат подходящи последващи действия (забрана/прекратяване на продажбите, изтегляне, изземване или отказ за внос от митническите органи) навсякъде в ЕС.

В момента в системата участват 31 държави (държавите от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

Системата за бърз обмен на информация функционира благодарение на постоянното ежедневно и тясно сътрудничество между държавите членки. Системата за бърз обмен на информация има специален публично достъпен уебсайт, на който се публикуват седмични актуализации на сигналите, подадени от участващите в системата национални органи. Всяка седмица се регистрират и публикуват онлайн около 50 сигнала. Всеки може да види сигналите в системата. Потребителите и предприятията вече могат да персонализират своите абонаменти за сигналите в зависимост от своите нужди и предпочитания и да споделят сигналите чрез социалните медии.

На уебсайта е достъпен и специален инструмент за предприятията. Те могат да го използват, за да уведомят бързо и ефективно националните органи за продукт, който са пуснали на пазара и е възможно да е опасен.

Източник: Европейската комисия