Европейската комисия отправя покана за изразяване на интерес за участие в пилотен проект, който цели да помогне на управляващите органи в страните членки, да подобрят начина на усвояване на европейските средства.

Избраните кандидати ще бъдат консултирани по нов метод, основан на експертиза от Европейската комисия, в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Благодарение на техническата помощ управляващите органи ще могат по-лесно да изготвят обширен план на действие с ясни цели, както и да приложат определените действия. Освен това, проектът ще им позволи да се подготвят по- добре за следващия програмен период, след 2020 година.

Цел

Тази инициатива на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия е насочена към управляващите органи на програмите финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, желаещи да подобрят своя административен капацитет, за да бъдат по- подготвени за следващия програмен период.

Работата ще се извърша в рамките на пилотен проект. Събраният опит ще бъде разпространен и ще служи за размисъл относно начина за укрепване на административния капацитет на управляващите органи на европейските структурни и инвестиционни фондове за/в периода след 2020 година.

Управляващите органи, участващи в пилотния проект, ще получат техническа помощ, целяща да анализира и открие нуждите им от подобряване на административния капацитет.

Проектът ще бъде разделен на 2 части:

Първа фаза: изготвяне на обширен план на действие за подобряване на административния капацитет (само тази фаза се покрива от поканата за изразяване на интерес)

Втора фаза: изпълнение на избрани действия от плана

Търсени резултати

Основен резултат от първата фаза ще бъде изготвянето на обширен план за действие, който ще включва:

1. Съпровождаща обща информация за дейността на управляващия орган и контекста на неговата работа.

2. Определяне на области, нуждаещи се от подобрение, свързани с успешното и ефективно изпълнение на програмата

3. Определяне на действия насочени в областите, нуждаещи се от подкрепа/подобряване

4. Селектиране на действия, които да бъдат изпълнени във втората фаза на пилотния проект

5. Важни етапни цели и крайни срокове на действията

6. Начини на работа и отговорни лица.

Действията, описани в плана, ще бъдат разделени в две категории – една група от действия ще бъде изпълнена във втората фаза, а друга – ще бъде осъществена от съответния управляващ орган самостоятелно (извън пилотния проект) на по- късен етап. Действията, селектирани за изпълнение във втората фаза ще бъдат съгласувани между Европейската комисия и управляващия орган.

Кой може да кандидатства за този проект?

Заявленията трябва да бъдат подадени от управляващи органи по национални и регионални оперативни програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и/или Кохезионния фонд . Съответните национални координиращи органи (индивидуални за различните страни) също трябва да бъдат информирани за кандидатурата.

Следващи стъпки:

Управляващите органи могат да кандидатстват до 09.04.2018г. Резултатите ще бъдат публикувани в края на същия месец.

Източник: Европейската комисия