Страсбург, 13 март 2018 r. 

Комисията приема предложения за Европейски орган по труда и за достъп до социална закрила: постигане на по-нататъшни резултати по европейския стълб на социалните права Европейска комисия

Европейската комисия предприема по-конкретни нови инициативи за постигане на по-нататъшни резултати по европейския стълб на социалните права.

По-конкретно Комисията представя предложението си за Европейски орган по труда, чието създаване бе обявено от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза от 2017 г., както и инициатива за гарантиране на достъпа до социална закрила на всички наети и самостоятелно заети лица. Тези инициативи са съпроводени от съобщение относно наблюдението на прилагането на европейския стълб на социалните права, което ще бъде тясно свързано с европейския семестър за координация на политиките.

Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, Валдис Домбровскисзаяви: „Европа бележи стабилен растеж и заетостта се повишава, но трябва да направим така, че растежът да бъде по-приобщаващ и от полза за всички. В пакета са посочени редица стъпки, чрез които това да бъде постигнато, като се гарантира, че правилата за работа и живот в Европейския съюз са добре известни и се спазват, като продължи да се прилага европейският стълб на социалните права, което ще засили набраната инерция в областта на социалните права, и като насочим вниманието си към достъпа до социална закрила. По-силна социална Европа означава по-стабилна Европа.“

Комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен добави: „Нашата задача е да гарантираме, че справедливата трудова мобилност намира своя израз в днешното предложение за Европейски орган по труда. Това е изключително важно за доброто функциониране на европейския трудов пазар. То ще помогне на мобилните граждани и предприятия да намират необходимата информация и ще допринесе за укрепване на сътрудничеството между държавите членки по отношение за прилагането на справедливи и ефективни правила. С предложението за достъп до социална закрила правим усилия заедно с държавите членки никой да не бъде оставен извън системата за социална сигурност. Целта ни е да гарантираме, че хората имат достъп до подходящи обезщетения независимо от промените в сферата на труда.“

През последното десетилетие броят на мобилните граждани — хора, които живеят и/или работят в друга страна от ЕС, почти се е удвоил, като през 2017 г. е достигнал 17 млн. души. Европейският орган по труда ще помага на физическите лица, предприятията и националните администрации да извлекат максимална полза от свободното движение и ще гарантира справедлива трудова мобилност. Органът има тройна цел.

Първо, той ще предоставя на гражданите и предприятията информация за възможности за работа, схеми за мобилност, стажове и обучения, както и насоки за правата и задълженията, когато живеем и/или работим в друга страна от ЕС.

Второ, ще подкрепя сътрудничеството между националните органи в трансгранични ситуации, като им помага да гарантират лесното и ефективно спазване на правилата на ЕС за защита и регулиране на мобилността. Днес разполагаме със значително по обем законодателство на ЕС за регулиране на свободното движение на работници, като редица правила в тази област се изменят и модернизират, например правилата за координиране на системите за социална сигурност в ЕС и за командироването на работници в контекста на предоставянето на услуги. Нашият приоритет е не просто тези правила да станат по-справедливи и по-подходящи за целите, но и да гарантираме, че те се прилагат правилно по справедлив, опростен и ефективен начин във всички сектори на икономиката. Така например органът ще насърчи обмена на информация и изграждането на капацитет между националните органи и ще им помогне да извършват съгласувани и съвместни инспекции. Това ще доведе до повишаване на взаимното доверие между участниците, подобряване на ежедневното сътрудничество и предотвратяване на евентуални измами и злоупотреби с правилата.

На трето място, Европейският орган по труда ще може да предоставя медиация и да улеснява намирането на решения при трансгранични спорове, като например в случай на преструктуриране на дружество с участието на няколко държави членки.

Европейският орган по труда ще бъде създаден като нова децентрализирана агенция на ЕС и се очаква да започне работа през 2019 г., след като приключи законодателният процес на Съюза. За да се улесни създаването на органа и да се гарантира, че след това той бързо ще започне работа, Комисията създава и консултативна група, съставена от основни заинтересовани страни, която ще разглежда практическите аспекти на бъдещата работа на органа.

Днес Комисията представя и предложение за препоръка на Съвета относно достъпа до социална закрила за наетите и самостоятелно заетите лица. Тъй като трудовата сфера се развива под въздействието на новите начини на живот, новите бизнес практики и цифровизацията, системите за социална закрила постоянно трябва да бъдат привеждани в съответствие с новите реалности. Днес почти 40 % от работещите са или в атипично положение по отношение на заетостта, тоест не работят на пълно работно време по безсрочни трудови договори, или са самостоятелно заети лица. Такива лица често не са достатъчно добре осигурени от системата за социална закрила — нямат осигуряване срещу безработица или достъп до пенсионни права. В съответствие с европейския стълб на социалните права това предложение има за цел да определи насоката на действията на държавите членки в подкрепа на достъпа до социална закрила за всички наети и самостоятелно заети лица, и по-специално за тези, които поради трудовия си статус не са достатъчно защитени от схемите за социална закрила.

В препоръката се предвижда:

– да се запълнят пропуските във формалната система за социална сигурност, като се гарантира, че наетите и самостоятелно заетите лица в съпоставимо положение могат да се присъединят към съответните системи за социална сигурност;

– да се предложи на тези граждани ефективно покритие, така че да могат да натрупват и предявяват подходящи права; – да се улесни прехвърлянето на социалноосигурителните права от едно работно място на друго;

– да се предоставя на наетите и самостоятелно заетите лица ясна информация относно техните права и задължения в областта на социалната сигурност.

И накрая, като допълнение към вече предприетите и предстоящите инициативи на равнище ЕС, Комисията представя своите виждания за наблюдението на прилагането на европейския стълб на социалните права. Това ще стане чрез отразяване на приоритетите на европейския стълб на социалните права в годишния цикъл на европейския семестър за координация на политиките, който включва анализ на предприетите мерки и на постигнатия напредък на национално равнище; предоставяне на техническа помощ и подкрепа за сравнителния анализ на данни и обмена на добри практики; и чрез скрининг на заетостта и резултатите в социалната сфера и с помощта на новия набор от социални показатели за проследяване на тенденциите и резултатите в страните от ЕС в трите категории принципи в рамките на европейския стълб на социалните права. Днес Комисията публикува и работен документ на службите, с който припомня правната рамка за всеки от принципите на европейския стълб на социалните права, като взема предвид съответните компетенции на ЕС и на страните членки, включително ролята на социалните партньори и неотдавнашните действия на равнище ЕС във всяка област.

Следващи стъпки

Европейски орган по труда: в съответствие с обикновената законодателна процедура сега предложението ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета. Амбициите на Комисията са органът да бъде създаден и да започне работа през 2019 г.

Достъп до социална сигурност: Предложението ще бъде разгледано от Съвета, който може да приема препоръки въз основа на предложение на Комисията в областите на компетентност на ЕС.

Комисията ще представи днешния пакет от инициативи на министрите по заетостта и социалните въпроси по време на заседанието на Съвета в Брюксел на 15 март. На Европейския съвет на 22 и 23 март 2018 г. държавните и правителствените ръководители също ще разискват прилагането на европейския стълб на социалните права.

Контекст

Намерението на Комисията да създаде Европейски орган по труда бе обявено от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г. Европейският орган по труда ще допълва и улеснява изпълнението на текущи инициативи за гарантиране на справедлива мобилност, включително реформата на Директивата относно командироването на работници, специалния закон в сектора на международния автомобилен транспорт и модернизирането на правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност.

Повишената гъвкавост на трудовия пазар и нарастващото разнообразие от форми на труд доведоха до създаване на нови работни места и дадоха възможност на повече хора да започнат професионална дейност, както бе припомнено по време на консултацията относно европейския стълб на социалните права и в Документа за размисъл относно социалното измерение на Европа. Те обаче доведоха и до известни пропуски в обхвата на социалното осигуряване, които трябва да бъдат премахнати. Предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно достъпа до социална закрила е отговор на тези променящи се реалности на трудовия пазар, по-специално новите форми на труд, които се появиха през последните години. Инициативата бе обявена през април 2017 г. заедно с европейския стълб на социалните права. Тя е част от работните програми на Комисията за 2017 г. и 2018 г. и бе предшествана от двуетапна консултация със социалните партньори в ЕС.

Тази инициатива е едно от действията на Комисията за прилагане на европейския стълб на социалните права, който беше обявен съвместно на социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж в Гьотеборг през ноември 2017 г. Постигането на резултати във връзка с европейския стълб на социалните права е общ политически ангажимент и отговорност, а наблюдението на неговото прилагане е много важно, за да се гарантира осезаем напредък по места. Затова в днешното съобщение Комисията прави равносметка на инициативите, които са предприети за прилагане на стълба, включително инициатива за равновесие между професионалния и личния живот и предложение за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз.

Източник: Европейската комисия