Брюксел, 14 март 2018 r.

Визова политика на ЕС: Комисията представя предложения за по-силна, по-ефикасна и по-сигурна политика

Днес Комисията предлага реформи на общата визова политика на ЕС, насочени към адаптиране на правилата към променящите се рискове във връзка със сигурността, към предизвикателствата, свързани с миграцията, и към новите възможности, предлагани от развитието на технологиите.

Благодарение на предложените изменения на Визовия кодекс законно пътуващите лица ще могат по-лесно да получават визи за пътуване до Европа, с което ще се улеснят туризмът, търговията и стопанската дейност, като същевременно ще бъде засилена сигурността и ще бъдат смекчени рисковете, свързани с незаконната миграция.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „ Всяка година милиони пътници посещават ЕС и допринасят за растежа на нашата пътническа и туристическа индустрия. Реформите, които предлагаме днес, ще улеснят и ускорят получаването на виза от законно пътуващите лица и същевременно ще засилят стандартите за сигурност, така че незаконно пътуващите да бъдат откривани и спирани по- ефикасно. Новите правила ще гарантират също така, че общата ни визова политика може да помогне за подобряване на сътрудничеството ни с държави извън ЕС, когато става въпрос за връщане на незаконни мигранти“.

Туристическата и пътническата индустрия играят ключова роля в европейската икономика, като на тях се дължат 10 % от БВП на ЕС. Въпреки че държавите — членки на ЕС, са сред водещите световни туристически дестинации, дългите и тромави процедури могат да имат възпиращ ефект върху пътуването на туристи до Европа, да отклонят инвестициите и потреблението към други държави и да въздействат отрицателно върху икономиката на ЕС. Същевременно ползите от пътуването с визи трябва да бъдат балансирани с подобряване на управлението на миграцията, сигурността и границите, за да се отговори по подходящ начин на настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на сигурността и миграцията.

Предложените днес изменения на Визовия кодекс са първата стъпка от реформата на общата визова политика на ЕС — тази пролет ще бъде направено и предложение за актуализиране на Визовата информационна система (ВИС).

По-прости, по-бързи и по-сигурни процедури

Предложените днес актуализации са предназначени да модернизират и рационализират общите визови правила на ЕС, да улеснят процеса за издаване на визи за законно пътуващите и за държавите членки и същевременно да засилят стандартите за сигурност на процедурата за издаване на визи.

– По-бързи и по-гъвкави процедури: Срокът за вземане на решение по заявление за издаване на виза ще бъде намален от 15 на 10 дни. Ще бъде възможно пътниците да подават заявленията си до 6 месеца, вместо 3 месеца понастоящем, преди планираното пътуване и да попълват и подписват заявленията си по електронен път.

 Визи за многократно влизане с по-дълъг срок на валидност: С цел по-добро предотвратяване на търсеното на по-изгодни варианти за получаване на виза, както и с цел намаляване на разходи и спестяване на време за държавите членки и често пътуващите лица, по отношение на визите за многократно влизане ще се прилагат хармонизирани правила. Такива визи за многократно влизане ще се издават на надеждни редовни пътници с чисто визово досие, като срокът за валидност ще се увеличава постепенно от 1 до 5 години. Изпълнението от страна на пътниците на условията за влизане ще бъде проверявано цялостно и неколкократно.

– Визи за краткосрочен престой, издавани на външните граници: За да бъде подпомогнат краткосрочният туризъм, на държавите членки ще бъде разрешено да издават визи за еднократно влизане направо на външните сухопътни и морски граници съгласно временни, сезонни схеми при спазване на строги условия. Тези визи ще бъдат валидни за престой от – максимум 7 дни само в издаващата държава членка.

– Допълнителни ресурси за укрепване на сигурността: Предвид факта, че през последните години разходите за обработване на заявленията за визи значително нараснаха, ще бъде въведено умерено увеличение на визовата такса (от 60 EUR на 80 EUR), която не e била увеличавана от 2006 г. насам. Това умерено увеличение ще позволи на държавите членки да поддържат адекватен брой консулски служители по света, за да осигуряват по-солидни проверки във връзка със сигурността, както и да модернизират ИТ оборудването и софтуера, без по този начин да се създават пречки за кандидатите за виза.

Визовата политика като инструмент за подобряване на сътрудничеството в областта на връщането и обратното приемане

Както призоваха лидерите на ЕС през юни 2017 г., Комисията днес също така засилва съвместните усилия на ЕС в областта на връщането и обратното приемане, като използва по- добре лоста на общата визова политика на ЕС. Комисията предлага да се въведе нов механизъм, който да задейства прилагането на по-строги условия за обработването на заявления за визи, когато дадена страна партньор не сътрудничи достатъчно във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти, включително пътуващи, които са влезли редовно в Съюза чрез получена виза и след това са превишили срока на престой, посочен в нея. В новите правила се предвижда Комисията да извършва редовна оценка на сътрудничество на трети държави в областта на връщането. Ако е необходимо, Комисията, заедно с държавите членки, може да вземе решение за по-рестриктивно прилагане на някои разпоредби на Визовия кодекс, включително тези относно максималното време за обработка на заявленията, срока на валидност на издадените визи, размера на визовите такси и освобождаването на определени пътници, като например дипломатите, от тези такси.

Засилване на проверките за сигурност

През пролетта на настоящата година Комисията ще излезе с предложение за реформа на Визовата информационна система (ВИС) — базата данни, в която се регистрират заявленията и биографичните данни на кандидатите за виза. Реформата е предназначена да улесни извършването от визовите и граничните служители на бързи и ефективни цялостни проверки по отношение на кандидатите за виза. Чрез реформата също така ще бъде попълнена още една празнота по отношение на информацията на равнище ЕС, като на националните органи ще бъде предоставена възможност за достъп до информация, както и за обмен на такава информация, във връзка с визите за дългосрочно пребиваване и документите за пребиваване с оглед на целите на управлението на външните граници и целите на сигурността.

Основните разпоредби предвиждат задължителни проверки на заявленията за виза чрез справки в съответните бази данни в областта на сигурността и миграцията, както и мерки за осигуряване на пълна оперативна съвместимост на ВИС с бази данни на равнище ЕС, като например новосъздадената Система за влизане/излизане (СВИ) и Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS), посредством единен портал за търсене.

Обмисляне на възможности за цифрови визи

Преди края на 2018 г. Комисията ще започне проучване за осъществимост и ще инициира обсъждане с Европейския парламент и държавите членки относно начина, по който процесът на кандидатстване за виза може да бъде напълно цифровизиран.

Контекст

Общата визова политика на ЕС улеснява пътуването до ЕС с туристически и стопански цели и по този начин допринася за икономиката и растежа на ЕС, за контактите между хората и за културния обмен. Само през 2016 г. са издадени почти 14 милиона шенгенски визи за краткосрочен престой (вж. последните статистически данни за шенгенските визи).

Понастоящем хората от 105 държави и образувания извън ЕС се нуждаят от виза, за да пътуват до Шенгенското пространство (пълният списък е достъпен тук). По принцип виза за краткосрочен престой, издадена от една от държавите от Шенгенското пространство, дава право на притежателя ѝ да пътува във всички 26 държави от Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на всеки 180–дневен период.

След влизането в сила на Визовия кодекс през 2010 г., средата, в която се осъществява визовата политиката, се промени коренно. През последните години ЕС е изправен пред нови предизвикателства в областта на миграцията и сигурността. През септември 2017 г. Комисията обяви, че ще предложи идеи относно това как да се модернизира общата визова политика на ЕС. В работната си програма за 2018 г. Комисията потвърди, че ще направи предложение за изменение на Визовия кодекс и същевременно ще оттегли своето вече внесено предложение по IP/18/1745 същия въпрос.

Същевременно ЕС осъвременява информационните си системи за управление на границите с цел попълване на празноти по отношение на информацията и засилване на вътрешната сигурност. Бъдещата реформа на ВИС — заедно с неотдавнашното приемане на актовете относно Системата за влизане/излизане (СВИ) и Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) — ще бъде още един градивен етап в процеса към постигане на оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС.

Източник: Европейската комисия