Брюксел

Днес Европейската комисия предлага нов търговски механизъм за потребителите, за да гарантира, че всички европейски потребители се ползват в пълна степен от своите права съгласно законодателството на Съюза.

Въпреки че правилата на ЕС за защита на потребителите са сред най-силните в света, неотдавнашни случаи като скандала „Дизелгейт“ показват, че е трудно на практика тези правила да бъдат приложени изцяло. Новият търговски механизъм за потребителите ще даде възможност на квалифицираните органи да завеждат представителни искове от името на потребителите и с този механизъм се въвеждат по-силни наказателни правомощия за органите за защита на потребителите на държавите членки. С механизма ще се разшири също така защитата на потребителите, когато пазаруват онлайн, и ясно ще се забранят заблуждаващите потребителите практики, свързани с разлики в качеството на продуктите.

Първият заместник-председател на Комисията Тимерманс заяви: „Днешният нов търговски механизъм цели постигането на повече справедливост на единния пазар в полза на потребителите и предприятията. Въвеждаме европейска колективна защита за групи от потребители, които са претърпели вреди — каквито случаи наблюдавахме през последните години — с подходящи гаранции, че така няма да има злоупотреба. Потребителите ще знаят от кого пазаруват онлайн и ще са информирани, когато търговци са заплатили, за да се появяват названията на фирмите им в резултатите от търсенето. Тези търговци, които спазват правилата — по-голямата част — ще се възползват от облекчение на тежестта. Малцинството търговци, които съзнателно злоупотребяват с доверието на европейските потребители, ще бъдат наказвани с по-тежки глоби.“

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави:„В глобализирания ни свят големите дружества имат огромно предимство пред отделните потребители, затова трябва да изравним възможностите им. Европейските представителни искове ще предоставят по-голяма справедливост на потребителите, а не повече работа за адвокатските кантори. А по-строгите санкции, свързани с годишния оборот на дружеството, най-накрая ще осигурят солидни средства на органите за защита на потребителите, за да наказват измамниците. Измамата не трябва да бъде евтина.“

Новият търговски механизъм за потребителите ще означава:

1. Засилване на правата на потребителите онлайн

  • Повече прозрачност при онлайн пазаруване — Когато пазаруват онлайн, потребителите ще трябва да бъдат ясно информирани за това дали купуват продукти или услуги от търговец или от частно лице, за да знаят дали правата им на потребители са защитени в случай на нередност.
  • Повече прозрачност в резултатите от търсенето в онлайн платформи — Когато търсят онлайн, потребителите ще бъдат ясно информирани, когато резултат от търсенето се заплаща от търговец. Освен това сайтовете за онлайн търговия ще трябва да информират потребителите относно основните параметри, определящи класирането на резултатите. Нови права на потребителите на „безплатни“ цифрови услуги — Когато плащат за цифрова услуга, потребителите се ползват от определени права на информация и разполагат с 14 дни, за да анулират договора си (право на отказ). Чрез новия търговски механизъм за потребителите това право сега ще обхване „безплатните“ цифрови услуги, за които потребителите предоставят личните си данни, но не заплащат с пари. Това обикновено ще се прилага за услуги за съхранение „в облак“, социални медии или електронна поща.

2. Предоставянето на потребителите на инструментите, необходими за прилагане на техните права и за получаване на обезщетение

  • Европейски представителни искове — Новият търговски механизъм за потребителите ще даде възможност на даден квалифициран орган, като например организация на потребителите, да потърси правна защита, като обезщетение, замяна или поправка, от името на група от потребители, които са ощетени от незаконна търговска практика. В някои държави членки вече е възможно потребителите да заведат колективен иск в съда, но сега тази възможност ще бъде въведена в целия ЕС.

Например при сценарий от тип „Дизелгейт“ жертви на нелоялни търговски практики, като например заблуждаваща реклама от производители на автомобили, които не спазват регулаторната рамка на Съюза за одобряване на типа превозни средства или нарушават законодателството в областта на околната среда, ще могат да получат колективна правна защита по тази директива чрез представителен иск. Такава колективна защита преди това не беше предвидена в правото на Съюза.

Този модел предлага силни гаранции и ясно се различава от колективните искове от американски тип. Представителните искове няма да бъдат достъпни за адвокатските кантори, а само за органи, като например организации на потребителите, които са с нестопанска цел и отговарят на строги критерии за допустимост, контролирани от публичен орган. Тази нова система ще позволи да се гарантира, че европейските потребители могат да се възползват пълноценно от правата си и да получават обезщетение, като същевременно се избягва рискът от злоупотреба с неоправдани съдебни спорове.

  • По-добра защита срещу нелоялните търговски практики — Новият търговски механизъм ще гарантира, че потребителите във всички държави членки имат правото да поискат индивидуални средства за защита (напр. финансова компенсация или прекратяване на договора), когато са засегнати от нелоялни търговски практики, като например агресивен или заблуждаващ маркетинг. Тази защита понастоящем варира значително в различните страни от ЕС.

3. Въвеждане на ефективни санкции за нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите

Органите за защита на потребителите в ЕС не разполагат с подходящи средства, за да санкционират практиките, създаващи „ситуации на масова вреда“, които засягат голям брой потребители в целия ЕС. Понастоящем равнището на санкциите се различава значително в зависимост от държавите членки и често е твърде ниско, за да има възпиращ ефект, особено за дружествата, които функционират на трансгранично равнище и в голям мащаб.

Съгласно предложението националните органи за защита на потребителите ще разполагат с правомощията да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции по координиран начин. За широко разпространени нарушения, които засягат потребителите в няколко държави — членки на ЕС, наличната максимална глоба ще бъде 4 % от годишния оборот на търговеца във всяка съответна държава членка. държавите членки са свободни да въвеждат по-високи максимални глоби.

4. Отстраняване на разликите в качеството на потребителските продукти

Следвайки насоките на Комисията от септември 2017 г., новият търговски механизъм за потребителите ще актуализира Директивата за нелоялните търговски практики, за да се изясни, че националните органи могат да оценяват и да отстраняват заблуждаващите търговски практики, свързани с маркетинга на продукти като идентични в няколко страни от ЕС, ако техният състав или характеристики са съществено различни.

5. По-добри условия за предприятията

Новият търговски механизъм ще премахне ненужната тежест за предприятията, включително чрез отмяна за дружествата на задълженията, свързани с правото на отказ на потребителя. Например потребителите няма повече да могат да връщат продукти, които вече са използвали, а не просто изпробвали, и търговците вече няма да трябва да връщат парите на потребителите, преди действително да са получили върнатите стоки.

С новите правила се въвежда повече гъвкавост в начина, по който търговците могат да комуникират с потребителите, като им се позволява да използват също уеб формуляри или чатове вместо електронна поща, при условие че потребителите могат да проследяват комуникацията си с търговеца.

Следващи стъпки

Предложенията на Комисията ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и Съвета.

Контекст

Новият търговски механизъм за потребителите ще се основава на вече постигнатото от Комисията на Юнкер за подобряване на защитата на потребителите. В рамките на стратегията за цифров единен пазар Комисията работи за изпълнението на редица инициативи, които да адаптират правилата за потребителите към света на интернет, например чрез прекратяване на таксите за роуминг или на неоправданото блокиране на географски принцип. Освен това модернизираният Регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, приет през 2017 г., ще позволи да се подобрят правоприлагането от публичните органи и трансграничното сътрудничество на органите за защита на потребителите.

Преразглеждането на правилата на ЕС за защита на потребителите обаче и неотдавнашните нарушения на тези правила в ЕС през миналата година показаха, че все още може да се подобри защитата на потребителите.

Новият търговски механизъм за потребителите се състои от две предложения за директиви:

  • Предложение за представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения. Това предложение има за цел да подобри инструментите за прекратяване на незаконните практики и за улесняване на правната защита за потребителите, в случаите когато правата на много от тях са били нарушени по сходен начин в ситуация на масова вреда.

В придружаващото съобщение е включен план за действие за разработване и укрепване на координирани действия по правоприлагане между органите и международното им сътрудничество с органите на ключовите търговски партньори.

В също публикувано днес проучване относно прозрачността на онлайн платформите се подкрепят свързаните с онлайн пазаруването предложения по новия търговски механизъм. Проучването показва, че по-голямата прозрачност онлайн помага на потребителите да вземат решения и повишава доверието им, когато купуват онлайн.

За повече информация

Предложение и правни документи относно новия търговски механизъм за потребителите

Информационна бележка: Нов търговски механизъм за потребителите: Често задавани въпроси

Информационни документи относно новия търговски механизъм за потребителите:

– Нов търговски механизъм за потребителите

– Предимства за потребителите от новия търговски механизъм

– Функциониране на колективната правна защита

– Постижения на Комисията на Юнкер в областта на защитата на потребителите

– Подобряване на правоприлагането от публичните органи с актуализирани правила за сътрудничество за защита на потребителите

Различно качество на хранителните продукти

Информация относно оценката на законодателството на ЕС за защита на потребителите

Информация относно колективната защита

Проучване на поведението относно прозрачността в онлайн платформите