Кръговата икономика: повече рециклиране на домакински отпадъци, по-малко сметища

–          Цели за рециклиране на битовите отпадъци – 44% днес, 55% до 2025 г., 65% до 2035 г.;

–          Не повече от 10% отпадъци, депонирани на сметища, до 2035 г.;

–          Разделно събиране на текстилни продукти и опасни отпадъци.

ЕП одобрява амбициозни цели за рециклиране според нов законодателен текст относно отпадъците и кръговата икономика, приет в сряда.

Подобренията в процеса на управление на отпадъците ще донесат ползи за околната среда, климата и човешкото здраве, но не само това. Четирите предложени законодателни акта са също така част от промяна в политиката на ЕС за преминаване към кръгова икономика – система, при която стойността на продуктите, материалите и ресурсите остава в икономиката възможно най-дълго време.

До 2025 г. поне 55% от битовите отпадъци (от домакинствата и бизнеса) трябва да бъдат рециклирани, гласи текстът, както е договорен със Съвета на министрите. Този дял ще се покачи до 60% до 2030 г. и до 65% до 2035 г. 65% от материалите за опаковки трябва да бъдат рециклирани до 2025 г., а 70% – до 2030 г. Предвидени са отделни цели за различните видове опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дърво. България е рециклирала 32% от отпадъците през 2016 г.

Сметищата да станат изключение

Предложението за законодателен акт също така ограничава дела от битови отпадъци, който може да бъде депониран в сметища, до максимум 10% до 2035 г. Частта от отпадъците в България, която е изхвърлена на сметища през 2016 г., е 64%.

Текстилните продукти и опасните отпадъци от домакинствата ще трябва да бъдат събирани разделно до 2025 г. До 2024 г. биоразградимите отпадъци ще трябва да бъдат събирани разделно или да бъдат рециклирани като компост в домашни условия.

Намаляване на хранителните отпадъци с 50%

В съответствие с целите на ООН за устойчиво развитиедържавите членки трябва да се стремят да намалят хранителните отпадъци с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г. За да се предотврати изхвърлянето на храни, държавите членки трябва да предоставят стимули за събирането на непродадени храни и тяхното безопасно преразпределение. Осведомеността на потребителите относно значението на датите на етикетите „Използвай до“ и „Най-добър до“ също трябва да бъде подобрена според евродепутатите.

Докладчикът Симона Бонафе (С&Д, Италия) заяви: „С този пакет Европа поема категоричен ангажимент към устойчивото икономическо и социално развитие, което най-накрая ще интегрира индустриалните политики и опазването на околната среда. Кръговата икономика не е само политика за управление на отпадъците, а и начин за оползотворяване на суровините и избягване на прекомерното използване на намаляващите ресурси на нашата планета чрез дълбоки иновации в нашата производствена система“.

Тя добави: „Този пакет съдържа важни мерки за управление на отпадъците, но също така отива по-далеч, като установява правила, които взимат предвид целия жизнен цикъл на даден продукт, и има за цел промяна в поведението на предприятията и потребителите. За първи път държавите членки ще бъдат задължени да следват единна и споделена законодателна рамка“.

Допълнителна информация – какво е кръговата икономика?

Кръговата икономика предполага намаляването на отпадъците до минимум, както и повторното използване, поправката, преустройството и рециклирането на съществуващите материали и продукти. Преминаването към една по-силна кръгова икономика ще намали натиска върху околната среда, ще увеличи сигурността на доставките на суровини, ще повиши конкурентоспособността, иновациите и растежа, както и ще създаде работни места.

*             *             *

Връзки:

–          Проучване на ЕП: Пакет за кръговата икономика

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf

–          Битови отпадъци в сметища, изгорени, рециклирани и компостирани в 28-те държави членки от 1995 до 2016 г.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png

–          Процедурно досие (2015/0276(COD))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=en

–          Процедурно досие (2015/0272(COD))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en

–          Процедурно досие (2015/0274(COD))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=en

–          Процедурно досие (2015/0275(COD))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en

–          Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home.html

–          Съобщение за медиите за гласуване в комисия (27.02.2018 г.)

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180227IPR98710/circular-economy-meps-back-plans-to-boost-recycling-and-cut-landfilling

–          Профил на докладчика Симона Бонафе:

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124814/SIMONA_BONAFE_home.html

–          Безплатни снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/circular-economy_4603_pk.