Специално за Европа Директно – Сливен: Добрина Милушева от Националния център за контакт по Програма „Европа за гражданите”:

Във форума, организиран през миналия месец от „Европа директно” – Сливен, участваха и представители на Националния център за контакт по Програма „Европа за гражданите”.

Добрина Милушева запозна присъстващите с програмата, възможностите за участие ипредстави финансирани вече проектни идеи.

Присъстващите обсъдиха своите идейни проекти и начините,по които те могат да бъдат финансирани. Дискусиите се проведоха в неформална обстановка с възможност за лична консултация с представителите на „Европа за гражданите”.

Национален център за контакт е организацията, отговорна за изпълнението на програма „Европа за гражданите“ на национално ниво. Центърът е съвместен проект на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия и Министерство на културата и работи активно за популяризиране на програмата и подобряване условията за участието на български организации в нея. Центърът предоставя информация, съдействие при кандидатстване и търсене на партньори, организира информационни срещи, семинари и работи с други разпространители на информация.

 

Какво се крие зад името на програмата „Европа за гражданите?“ Какви са целите на Програмата?

В Римската декларация от 25 март 2017 г., приета по повод 60-тата годишнина на ЕС, се заявява: „Искаме Съюз, в който гражданите да имат нови възможности за културно и социално развитие и икономически растеж“.

През последните шест десетилетия европейската интеграция постигна големи успехи за създаването на такива възможности за всички граждани на ЕС и за повишаване на социалните стандарти във всяка една държава членка. Въпреки изключителните постижения обаче Европа все още е изправена пред редица предизвикателства. Икономическата криза остави дълбоки белези в живота на хората и в европейските общества. Хората се питат дали предимствата и предизвикателствата, които съпровождат отворените пазари и общества, иновациите и технологичните промени, се разпределят справедливо. Тяхното доверие в способността на Европа да задава посока на бъдещето и да постигне справедливи и проспериращи общества намаля.

В този контекст програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Съюза да получат по-активна роля в развитието на Съюза. Програмата популяризира основните европейски ценности, споделена история и насърчава чувството на ангажираност игражданско участие. Подкрепяйки големи европейски инициативи като „Европейския корпус за солидарност“ и „Европейската година на културното наследство“, програма „Европа за гражданите“ се превръща в отправна точка за създаването на чувство за принадлежност към ЕС.

Как гражданите могат да се включат? Кои кандидати са допустими?

Местни власти и организации с нестопанска цел могат да участват в програма „Европа за гражданите“. Европейските граждани могат да се включат в дейности, финансирани от програмата чрез участието си в граждански сдружения, неправителствени организации или да бъдат представени от органите на местната власт. Гражданското участие в програмата се осигурява и чрез организирането на отворени дебати, дискусии, образователни кампании или културни прояви.

 

Могат ли да кандидатстват неформални групи от граждани? А читалища?

Единствено публични органи или неправителствени организации са допустими кандидати по програмата. Читалищата са допустим кандидат и тяхното участие се насърчава, поради специфичния им статут и принос за развитието на културния живот. Неформални групи от граждани, които не са регистрирани като организация с нестопанска цел не могат да вземат участие в програмата.

Колко опитни трябва да са кандидатстващите организации? Има ли изисквания относно сферата на дейност и мисията на кандидатстващата организация?

Програма „Европа за гражданите“ насърчава участието на малки и средни европейски организации, като не поставя условия за доказване на предишен опит в избраната сфера на дейност. Сами по себе си дейностите по програмата представляват платформа за трупането на опит и създаване на паневропейски мрежи и контакти.

По какъв начин се кандидатства? На какъв език се представят проектните предложения?

За да подадат проектно предложение, кандидатстващите организации трябва да представят проектните си идеи в електронния формуляр (eForm). Кандидатите трябва да попълнят всички полета за данни в електронния формуляр (eForm) и да приложат попълнена бланка за клетвена декларация. Електронният формуляр може да бъде попълнен на всеки един от езиците на ЕС.

Повече информация и подробни инструкции ще откриете тук.

Изисква ли се съфинансиране от страна на кандидата?

Размерът на гранта се определя на база т.нар. система за “еднократни плащания”. Важно е да се подчертае, че грантът не може да покрие всички разходи по даден проект. Въпреки това, кандидатстващата организация не представя доказателства за използването на собствено финансиране и няма точно определен минимален процент на собствено финансиране. Сумата, посочена в електронния формуляр за кандидатстване (част С.5 Бюджет) е максималната стойност на европейско финансиране за съответния проект, а не стойността на самия проект.

Има ли задължително изискване за партньорски организации /от други страни/ или има възможност по някои от схемите организацията да кандидатства сама?

Програма „Европа за гражданите“ насърчава създаването на паневропейски мрежи и включването на голям брой граждани в проектните дейности. Поради тази причина Направление 2 „Демократична ангажираност и гражданско участие“ поставя изискване за минимален брой организации, които следва да си партнират в изпълнението на проектни дейности. В зависимост от избраната мярка, минималният брой партньори варира между 2 и 4 организации.

Направление 1 „Европейска памет за миналото“ позволява на кандидатстваща организация сама да подаде проектно предложение, но проектите, включващи повече от 1 партньор се финансират с предимство.

Възможно ли е една организация да кандидатства с повече едно предложение?

Да, всяка организация може да участва с по едно проектно предложение във всяка мярка на програмата. Няма ограничения за участието като партньор.

Какви са сроковете за кандидатстване?

Направление 1. „Европейска памет за миналото“

Краен срок за подаване на предложения – 1 март

Срок на допустимост: Проектите трябва да започнат между 1 август на същата година като крайния срок и 31 януари от годината след крайния срок

Направление 2. „Демократична ангажираност и гражданско участие“

Мярка „Побратимяване на градове“

Краен срок за подаване на предложения:

1 март:Проектите трябва да започнат между 1 юли на същата година като крайния срок и 31 март на годината след крайния срок
1 септември:Проектите трябва да започнат между 1 януари и 30 септември на годината след крайния срок
Мярка „Мрежи от градове“

Краен срок за подаване на предложения:

1 март:Проектите трябва да започнат между 1 юли на същата година като крайния срок и 31 март на годината след крайния срок
1 септември: Проектите трябва да започнат между 1 януари и 30 септември на годината след крайния срок
Мярка „Проекти на гражданското общество“

Краен срок за подаване на предложения:

1 март:Проектите трябва да започнат между 1 август на същата година като крайния срок и 31 януари на годината след крайния срок

Разкажете малко за българското присъствие в програмата. Колко проекти са участвали от стартирането на програмата през 2014 г. до сега? Колко от тях са одобрени?

За период 2014-2017 год. програма „Европа за гражданите“ е финансирала 15 водещи български проектни предложения, като интересът и участието на българските организации се увеличава с всяка изминала година, което, разбира се, ни радва много. Само за 2017 год. над 90 български организации се включиха като партньори в проекти, избрани за финансиране от програмата. В момента българското присъствие в програмата е на ниво, близко до средните нива на активност за ЕС и се надяваме в последните две години от този програмен период да видим все повече водещи български проектни предложения.

Вашият любим български проект?

Всички български проекти по програмата са ми любими! Много се радвам, че имаме възможността да си сътрудничим с голяма част от българските бенефициенти и заедно да се радваме на успеха на проектните дейности. Българските организации имат много добри идеи, избират много релевантни теми и обикновено създават силни партньорски връзки. Един такъв пример е проектът „Европа на бъдещето – многолика и единна“ на община Аксаково, който след успешното си изпълнение е последван от втори проект „Европа на бъдещето – презареждане“.

Къде можем да търсим помощ и консултации?

Национален център за контакт по програма “Европа за гражданите” работи за популяризиране на програмата на национално ниво и улесняване участието на български организации и заинтересовани страни.

Центърът предоставя информация, съдействие при кандидатстване и търсене на партньори, организира информационни срещи, семинари и работи с други разпространители на информация.

За повече информация, съвет или консултации:

http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=48&sp=565&t=0&z=0

Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“ 2014-2020

Бул. „Ал. Стамболийски“ 17

София 1000

Тел: 0882 50 67 78

Имейл: europeforcitizenspoint@mc.government.bg