Брюксел, 30 май 2018 r.

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейската комисия предлага да се удвои финансирането за програмата „Еразъм“ до 30 милиарда евро.

Програмата „Еразъм“ вече дава възможност на милиони млади европейци да учат или да се обучават в чужбина, като същевременно разширява техния опит и повишава информираността им за Европа и по този начин им предоставя по-големи бъдещи възможности на трудовия пазар С удвоено финансиране тази програма ще бъде още по-ефективна в подпомагането на ключовите политически цели, като изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г., овластяването на младите хора и насърчаването на европейска идентичност чрез политики за младежта, образованието и културата.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Трябва да укрепим програмата „Еразъм“. Вече над 30 години тя е една от най-важните програми, тъй като свидетелства за това какво означава интеграцията. Тя е самата същност на Европа без граници. Чрез „Еразъм“ предоставяме повече възможности на нашите младежи. Ето защо предлагаме да удвоим финансирането си. Всяко евро, инвестирано в „Еразъм“, е инвестиция в нашето бъдеще — бъдещето на някой младеж, учител или стажант — и инвестиция в бъдещето на Европа. Като бивш студент по „Еразъм“, говоря от собствен опит.“

Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „Много съм горд, че Комисията предложи да удвои бюджета за „Еразъм“ — това засега е най- голямото предложено увеличение за програма в бюджета на ЕС. Трябва да сме амбициозни. С тази програма ще подкрепим големите си амбиции за овластяването на младите хора, за изграждането на европейско пространство за образование и за укрепването на европейската идентичност. Призовавам държавите членки и Европейския парламент да ни подкрепят и да гарантират, че изграждаме най-доброто бъдеще за гражданите ни.“

Комисията предлага да се увеличи бюджетът на програмата „Еразъм“ за периода 2021—2027 г. до 30 милиарда евро, като 25,9 милиарда евро ще отидат за образование и обучение, 3,1 милиарда евро за младите хора и 550 милиона евро за спорта.

Целта на предложението на Комисията е:

– Да се увеличи броят на бенефициерите: Удвояването на бюджета на програмата ще даде възможност да се подкрепят до 12 милиона души през периода 2021—2027 г. — три пъти повече, отколкото през текущия период на финансиране. Сред бенефициерите са ученици, студенти във висши училища, стажанти, учители, инструктори, специалисти, работещи с младежи, треньори по спортни дисциплини, както и обучаващи се в сферата на професионалното образование и обучение и персонал, зает в обучението за възрастни, включително и тези, които участват в „ЕразъмПро“.

– Програмата ще обхване хора от всички социални слоеве: Чрез нови формати и по-лесен достъп за по-малките и местните организации, новата програма ще помогне на хората в неравностойно положение да участват в нея. – Изграждане на по-силни връзки с останалата част на света: Мобилността и сътрудничеството с трети държави също ще бъдат насърчени чрез комбинация от физическа и виртуална мобилност.

– Акцент върху насърчаването на ориентирани към бъдещето области на обучение: Подобрената програма ще отдели повече внимание на области на обучение, като възобновяемата енергия, изменението на климата, екологичното инженерство, изкуствения интелект или дизайна.

– Укрепване на европейската идентичност чрез пътувания: Новата инициативаDiscoverEU ще даде възможност на младите хора да открият културното наследство и многообразие в Европа.

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е много важно, за да се гарантира възможно най-бързото постигане на резултати по места.

Закъсненията биха могли да поставят под въпрос изпълнението на първата година от програмата „Еразъм“. Това би означавало, че близо 1 милион души не биха могли да отидат в чужбина и че стотици хиляди, финансирани от ЕС проекти в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, не биха започнали навреме.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2 020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза на всички.

Контекст

Предложението за програмата „Еразъм“ е част от главата относно инвестиране в хората отпредложението за дългосрочния бюджет на ЕС, което Комисията представи на 2 май 2018 г. Текущата програма „Еразъм +“ с бюджет от 14,7 милиарда евро обхваща периода 2014—2020 г. След основаването си през 1987 г. програмата „Еразъм“ подпомогна над 9 милиона студенти, ученици, стажанти и доброволци.

За повече информация

Правни предложения и информационни документи

Уебсайт на „Еразъм“

Източник: Европейската комисия