Брюксел, 6 юни 2018 r.

В рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2 027 г. Комисията предлага да бъде създадена програмата InvestEU, която ще обедини под един покрив финансирането на ЕС под формата на заеми и гаранции.

InvestEU ще обедини големия брой програми за финансиране, които съществуват понастоящем, и ще разшири успешния модел на Плана за инвестиции за Европа (плана „Юнкер“). С InvestEU Комисията ще даде допълнителен тласък на създаването на работни места, инвестициите и иновациите.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: Планът за инвестиции за Европа доказа своя успех за мобилизирането на частни инвестиции и създаването на работни места в Европа. Той вече доведе до генерирането на почти 290 милиарда евро под формата на инвестиции, което не би било възможно иначе, и осигури финансиране за 635 000 малки предприятия. С InvestEU ние използваме този успешен модел и го прилагаме за многобройните налични програми на ЕС за финансиране. Ние опростяваме, постигаме повече с по-малко средства и поставяме по-силен акцент върху социалните инвестиции.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Програмата InvestEU представлява структурна реформа в бюджета на ЕС. Тя обединява множеството програми на ЕС за финансиране в една-единствена структура под едно име: InvestEU Като градим върху успеха на Европейския фонд за стратегически инвестиции, можем да продължим да укрепваме създаването на работни места, иновациите и уменията в Европа, като едновременно с това създаваме по-опростени и по- прозрачни условия за бенефициерите. InvestEU ще ни помогне да постигнем нашите цели на политиката като устойчиво развитие, научни постижения, социално приобщаване и подпомагане на нашите малки предприятия да се разрастват, с цел мобилизиране на инвестиции в размер над 650 милиарда евро — предимно от частния сектор. Нещо повече, ние даваме възможност на държавите членки да използват дори още по-ефективно своите средства от ЕС чрез гаранционния фонд. Това е ситуация, в която всеки печели.

Новата програма ще включва фонда InvestEU, Консултантския център InvestEU и портала InvestEU.

1. Фонд InvestEU

Въз основа на успеха на плана „Юнкер“, фондът InvestEU ще продължи да мобилизира публични и частни инвестиции в ЕС, за да способства за преодоляване на все още значителния недостиг на инвестиции в Европа. По-специално, новият фонд:

– ще постига повече с по-малко средства: Комисията предлага 15,2 милиарда евро да бъдат заделени за фонда InvestEU. Това ще даде възможност за гаранция от бюджета на ЕС в размер на 38 милиарда евро, която ще се използва за подкрепа на стратегически важни проекти в целия ЕС. Комисията очаква, че чрез привличането на частни и публични инвестиции фондът InvestEU ще генерира над 650 милиарда евро допълнителни инвестиции в целия ЕС за период от 7 години;

– ще създаде диверсифициран и гъвкав портфейл: Фондът InvestEU подпомага четири области на политиката — устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; малки и средни предприятия; и социални инвестиции и умения. Освен това InvestEU ще бъде гъвкав: той ще може да реагира на пазарните промени и приоритетите на политиката, които се променят с течение на времето.

– ще рационализира и опрости: Програмата InvestEU ще има единна, съгласувана структура за управление и изисквания за докладване, като се избягва дублиране. Единен фонд ще включва множеството различни финансови инструменти на равнището на ЕС и съответните приложими правила, които ги придружават. Това означава по-силен акцент върху области и цели на политиката. От подкрепа за изпълнението на целите за климата от Париж до – изпълнението на нашите ангажименти по Европейския стълб за социалните права — InvestEU ще бъде тясно свързан с приоритетите на политиката на ЕС.

– ще оползотвори местния, националния и европейския експертен опит на нашите финансиращи партньори: Като се имат предвид нейната роля на публична банка на ЕС, нейната способност за действия във всички държави членки и нейният опит в управлението на ЕФСИ, групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще остане главен финансиращ партньор на Комисията в рамките на InvestEU. В допълнение, националните и регионалните насърчителни банки на държавите членки и други институции, които могат да предложат специфични познания и опит, могат, при определени условия, да станат финансиращи партньори.

– ще помогне на държавите членки да засилят ефекта от своите средства от ЕС: Държавите членки ще могат да насочват част от разпределените им средства от фондовете на политиката на сближаване към бюджетната гаранция на InvestEU. Всички средства, минаващи през фонда, ще се ползват от гаранцията от ЕС и от високия му кредитен рейтинг, като по този начин ще се засили ефектът на националните и регионалните инвестиции. Ако държавите членки желаят, тези средства ще бъдат заделени за конкретната страна. За да се улесни безпроблемното въвеждане на фонда InvestEU, Комисията също така работи по допълнителното рационализиране на контрола на държавната помощ за средствата на държавите членки, минаващи през InvestEU.

2. Консултантски център InvestEU

Въз основа на модела на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси в Плана за инвестиции, консултантският център InvestEU ще обедини 13 различни консултантски услуги, съществуващи понастоящем, в „обслужване на едно гише“ за помощ за разработване на проекти. Той ще предоставя техническа подкрепа и помощ за подготовката, разработването, структурирането и изпълнението на проекти, включително за изграждане на капацитет.

3. Европейски портал за инвестиционни проекти

Европейският портал за инвестиционни проекти в Плана за инвестиции дава видимост на инвестиционните проекти в целия ЕС и ще продължи да съществува в рамките на програма InvestEU. Порталът обединява инвеститорите и организаторите на проекти, като им предоставя лесно достъпна и лесна за използване база данни, осигурявайки по-голяма видимост за проектите и позволявайки на инвеститорите да намират възможности за инвестиции в сектор или местоположение, които ги интересуват.

Структурните реформи продължават да бъдат от съществено значение Финансирането на ЕС само по себе си не може да отговори на ниските равнища на инвестициите в Европа. Държавите членки следва да използват всички видове подкрепа, които са на разположение, за да премахнат националните пречки пред инвестициите и да подобрят своята бизнес среда, по-специално чрез изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър. На 31 май Комисията предложи да бъде създадена Програма за подкрепа на реформите, която ще подпомага приоритетни реформи във всички държави — членки на ЕС, и ще разполага с общ бюджет от 25 милиарда евро. Тази нова програма включва финансова подкрепа за реформи, както и техническа подкрепа и експертни знания.

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение за общия дългосрочен бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е от важно значение, за да се гарантира възможно най-бързото постигане на резултати по места. Закъснения в този процес биха означавали, че ще продължим да бъдем свидетели на ниски равнища на публични и частни инвестиции в ЕС, което ще има осезаеми последици за работните места и растежа в държавите членки.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2020 г.) и новия дългосрочен бюджет и ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, които са в общ интерес.

Контекст

Условията за инвестиране в Европа са се подобрили от времето, когато беше иницииран планът „Юнкер“, в резултат на изпълнените от държавите членки структурни реформи, по-благоприятната икономическа обстановка и предприетите намеси, като например ЕФСИ. Въпреки това в Европа все още има значителен недостиг на инвестиции:

– инвестициите в по-високорискови дейности, като например в областта на научните изследвания и иновациите, са все още недостатъчни, което може да бъде в ущърб на индустриалната и икономическата конкурентоспособност на Съюза и качеството на живот на неговите граждани;

– През 2016 г. инвестициите в инфраструктура в ЕС възлизаха на 1,8 % от БВП на ЕС, което представлява спад от 2,2 % през 2009 г.;

– Освен това с оглед на технологичните промени и конкурентоспособността в световен мащаб трябва да предприемем действия за задоволяване на структурните нужди от инвестиции на ЕС, включително в областта на иновациите, уменията, инфраструктурата, малките и средни предприятия, както и на необходимостта да се отговори на основните предизвикателства за обществото като застаряването на населението и устойчивостта.

Планът за инвестиции за Европа (планът „Юнкер“) бе иницииран през ноември 2014 г. и имаше за цел да се обърне низходящата тенденция на ниски равнища на инвестициите и Европа да се насочи по пътя на икономическото възстановяване. Очаква се, считано от от май 2018 г., операциите, одобрени в рамките на плана „Юнкер“ по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, да привлекат 287 милиарда евро инвестиции. Около 635 000 малки и средни предприятия се очаква да се възползват от подобрен достъп до финансиране.

На 12 декември 2017 г. Европейският парламент и държавите членки постигнаха съгласие по Регламента за подобряване на ЕФСИ и разширяване на целта за инвестиции на 500 милиарда евро до края на 2020 г. Регламентът за ЕФСИ 2.0 влезе в сила на 30 декември 2017 г.

В Документа за размисъл на Комисията относно бъдещето на финансите на ЕС от 28 юни 2017 г. се подчертава необходимостта „да се постига повече с по-малко средства“ и да се усили ефектът на бюджета на ЕС в период на бюджетни ограничения. В независимата оценка на ЕФСИ, публикувана през юни 2018 г., се заключава, че гаранцията от ЕС е ефикасен начин за увеличаване на обема на по-рисковите дейности на ЕИБ и че тя използва по-малко бюджетни средства в сравнение с финансовите инструменти. В оценката се изтъква също така необходимостта да продължи подобряването на достъпа до финансиране за иновации, както и да се засилят полезните взаимодействия с други програми за финансиране на ЕС.

За повече информация

Информационна бележка: Програма InvestEU — въпроси и отговори

Информационен документ: Какво представлява InvestEU?

Информационен документ: Какво ще финансира InvestEU?

Предложение за Регламент за създаване на програма InvestEU

Следете съобщенията на заместник-председателя Katainen в Twitter: @jyrkikatainen

Следете InvestEU в Twitter: #InvestEU 

Източник: Европейската комисия