Брюксел, 12 юни 2018 r.

Бюджет на ЕС: Комисията предлага значително увеличаване на финансирането за по-сигурни граници и за управление на миграцията

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предлага да се увеличи почти тройно финансирането в областта на миграцията и управлението на границите, като то ще достигне 34,9 милиарда евро в сравнение с 13 милиарда евро през предходния период.

Предложението на Комисията е в отговор на нарасналите предизвикателства, свързани с миграцията, мобилността и сигурността, като в основата на новия бюджет са залегнали по-гъвкави инструменти за финансиране с цел справяне с непредвидени събития, свързани с
миграцията, и защита на границите. Ще бъде създаден нов отделен фонд за интегрирано управление на границите, а Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще бъде допълнително укрепена с нов постоянен корпус от около 10 000 гранични служители. Новият
фонд за границите освен това ще подпомага държавите членки в извършването митнически проверки чрез финансирането на оборудване за митнически контрол.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: Въз основа на натрупания опит и на факта, че миграцията ще продължи да представлява предизвикателство в бъдеще, предлагаме безпрецедентно увеличение на финансирането. Укрепването на нашите общи граници в ЕС, по-специално с нашата европейска гранична и брегова охрана, ще продължи да бъде важен приоритет. Повишената гъвкавост на нашите инструменти за финансиране означава, че сме готови да предоставим бърза подкрепа на държавите членки — където и когато те се нуждаят от нея, и по-специално в случай на криза.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: По-доброто управление на външните ни граници и миграцията ще продължат да бъдат ключови приоритети за ЕС, държавите членки и нашите граждани през следващите години. По-големите предизвикателства изискват повече ресурси — поради това предлагаме бюджетът в тази сфера да се увеличи почти тройно. Увеличеното финансиране ще бъде от основно значение, за да осигурим изпълнението на нашите политически приоритети: да повишим сигурността на външните ни граници, да продължим да предоставяме закрила на лицата, които се нуждаят от нея, да осигурим по-добра подкрепа за законната миграция и усилията за интеграция, да се борим с незаконната миграция и да осигурим ефективно и бързо връщане на лицата, които нямат право да останат тук.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси добави: 115-те хиляди митнически служители в ЕС са на първа линия в защитата на гражданите ни от фалшиви или опасни стоки и други форми на незаконна търговия. За да ги подкрепим в тази жизненоважна задача, днес предлагаме нов фонд с бюджет от 1,3 милиарда евро, с помощта на който държавите от ЕС ще могат да закупят най-модерното оборудване за митнически контрол. Митническият съюз на ЕС отбелязва 50-ата си годишнина през следващия месец: трябва да гарантираме, че той бележи все по-големи успехи.

По време на бежанските кризи през 2015 г. и 2016 г. финансовата и техническата подкрепа, която ЕС предостави на държавите членки, беше от основно значение за подпомагането на държави членки, които се намираха под натиск, за разработването на капацитет за търсене и
спасяване, за ускоряването на връщането и за по-доброто управление на външните граници. Като извлича поуки от миналото, Комисията предлага почти тройно увеличение на финансирането за ключовите области на миграцията и управлението на границите.

1. Обезпечаване на сигурността на външните граници на ЕС 

Ефективната защита на външните граници на ЕС е от решаващо значение за управлението на миграцията и гарантирането на вътрешната сигурност. Сигурните външни граници са предпоставката ЕС да поддържа Шенгенско пространство без проверки по вътрешните граници. Комисията предлага 21,3 милиарда евро да бъдат разпределени за управление на границите като цяло, както и да бъде създаден нов фонд за интегрирано управление на границите с бюджет от над 9,3 милиарда евро.
Основните характеристики на новия фонд са:

– Правилен набор от приоритети:

 • Подсигуряване на външните граници на Европа: Новият фонд ще продължи и ще доразвие работата за по-добра защита на външните граници на ЕС, свършена през последните години, с въвеждането на европейската гранична и брегова охрана, системни
  проверки по границите, нови широко мащабни и оперативно съвместими информационни системи, включително бъдещата Система за влизане/излизане. Финансирането ще бъде насочено към справяне с контрабандата на мигранти и контрабандата на хора, както и
  спиране и залавяне на лица, представляващи заплаха, подкрепа за търсенето и спасяването по море, оборудване и обучение на гранични служители, както и бърза оперативна подкрепа за държавите членки, подложени на натиск;
 • По-надеждна и по-ефективни визова политика: Фондът ще гарантира също така по-нататъшното развитие и модернизиране на визовата политика на ЕС, като същевременно ще засили сигурността и ще намали рисковете от незаконна миграция;и по-ефективни визова политика: Фондът ще гарантира също така по-нататъшното развитие и модернизиране на визовата политика на ЕС, като същевременно ще засили сигурността и ще намали рисковете от незаконна миграция;

– Подкрепа за държавите членки: 4,8 милиарда евро от новия фонд ще бъдат заделени за дългосрочно финансиране в подкрепа на мерките на държавите членки за управление на границите и визовата политика. Размерът на финансирането ще отразява реалните нужди на държавите членки, а при предвидения междинен преглед ще бъде отчетено съществуването на нов или допълнителен натиск. Всяка държава членка ще получи фиксирана сума в размер на 5 милиона евро, а останалата част ще бъде разпределена въз основа на обема на работата, натиска и нивото на заплахата по външните сухопътни граници (30 %), външните морски граници (35 %), летищата (20 %) и консулските служби (15 %);

Гъвкава и бърза реакция: 3,2 милиарда евро ще бъдат заделени за целенасочена подкрепа за държавите членки, проекти на равнище ЕС и за посрещане на неотложни нужди. Новият фонд е проектиран така, че да осигури достатъчна гъвкавост за отпускане на спешно финансиране за държавите членки, когато това е необходимо, както и да намира решения на нови и важни приоритети при тяхната поява;

– По-добро оборудване за митнически контрол по външните граници: 1,3 милиарда евро от новия инструмент ще бъдат заделени за подпомагане на държавите членки при закупуването, поддръжката и използването на съвременно митническо оборудване, като например нови скенери, автоматизирани системи за идентифициране на регистрационния номер на превозните средства, екипи от специално обучени кучета и подвижни лаборатории за анализ на проби;

– Укрепване на агенциите на ЕС за управление на границите: Извън рамките на фонда, по силата на отделно предложение, над 12 милиарда евро ще бъдат заделени за по-нататъшното укрепване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и eu-LISA.

2. Миграция: подкрепа за солидна, реалистична и справедлива политика

Комисията предлага в рамките на обновения фонд „Убежище и миграция“ финансирането в областта на миграцията да се увеличи с 51 %, като достигне 10,4 милиарда евро.

Фондът ще подкрепя усилията на държавите членки в три ключови области: убежището, законната миграция и интеграцията и борбата с незаконната миграция и връщането. Основните характеристики на новия фонд са:

– Правилен набор от приоритети: Новият фонд ще продължи своята изключително важна подкрепа за националните системи за убежище и ще възобнови акцента върху насочването на финансирането от ЕС към най-неотложните въпроси, като например:

 • По-силна и по-ефикасна европейска система за убежище: Фондът ще спомогне за укрепването и развитието на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение;
 • По-голяма подкрепа за законната миграция и интеграцията: От фонда ще бъдат заделени допълнителни ресурси за подпомагане на ранното интегриране на граждани на страни извън ЕС, пребиваващи законно в ЕС в краткосрочен план, към които ще се добави
  финансиране по линия на кохезионните фондове за дългосрочна социално-икономическо интегриране;
 • По-бързо и по-често връщане: Фондът ще подкрепя по-координиран подход към противодействието на незаконната миграция, подобряването на ефективността на връщането и допълнително ще засили сътрудничеството с държави извън ЕС за обратно приемане;

– Подкрепа за държавите членки: 6,3 милиарда евро от фонда ще бъдат заделени за дългосрочно финансиране в подкрепа на държавите членки при управлението на миграцията, като то ще съответства на нуждите на държавите членки. Предвижда се междинен преглед, при който ще бъде отчетено съществуването на нов или допълнителен натиск. Всяка държава членка ще получи фиксирана сума в размер на 5 милиона евро, а останалата част ще бъде разпределена въз основа на оценка на натиска, на който са подложени държавите, и като се вземе предвид пропорционалното разпределение между областите на убежището (30 %), законната миграция и интеграцията (30 %) и борбата с незаконната миграция и връщането (40 %);

– По-добра подготвеност: 4,2 милиарда евро ще бъдат заделени за целенасочена подкрепа за държавите членки, проекти с истинска европейска добавена стойност, като например за презаселване или за реагиране на спешни нужди и за насочване на спешно финансиране за държавите членки, когато и където те се нуждаят от него;

– Засилена координация между политиките на ЕС: Фонд „Убежище и миграция“ ще се допълва от допълнителните средства, предвидени по линия на инструментите на външната политика на ЕС за засилване на сътрудничеството в областта на миграцията с държавите партньори, включително усилия за справяне с незаконната миграция, подобряване на възможностите в държавите на произход, задълбочаване на сътрудничеството в областта на връщането и обратното приемане и законната миграция;

– Укрепване на агенциите на ЕС: Извън рамките на този фонд, по силата на отделно предложение, почти 900 милиона евро ще бъдат предназначени за допълнителното укрепване на новата Агенция на Европейския съюз в областта на убежището.

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е много важно, за да се гарантира възможно най-бързото постигане на резултати по места.

Забавянето може да застраши способността на Европейския съюз да реагира при бъдещи кризи и ще лиши някои проекти от жизненоважни средства — като например европейските програми за подпомагане на доброволното връщане и обратното приемане и продължаването на
финансирането от ЕС за презаселване.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2 020 г.) и новия дългосрочен бюджет и ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза на всички.

Контекст

Управлението на границите и миграцията са сред политическите приоритети от самото начало на мандата на Комисията под председателството на Юнкер — от Политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. до последното му Обръщение за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г.

Въпреки това, Европа беше изненадана от мащабите и неотложността на кризата с бежанците в периода 2015—2016 г. За да предотврати хуманитарна криза и предостави възможност за съвместен отговор на това безпрецедентно предизвикателство, както и на новите заплахи за
сигурността, ЕС използва всички възможности за гъвкавост в рамките на съществуващия бюджет, за да бъдат мобилизирани допълнителни средства. От първоначално разпределените за периода 2014—2020 г. средства в размер на 6,9 милиарда евро за фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (Граници и полиция), бяха мобилизирани още 3,9 милиарда евро, като по този начин средствата в областта на миграцията, управлението на границите и вътрешната сигурност достигнаха 10,8 милиарда евро, като тази сума дори не включва големия размер на финансирането, мобилизирано за преодоляване на кризата с бежанците извън ЕС.

Отчитайки поуките от миналото, сега Комисията предлага да удвои финансирането във всички области — до 10,4 милиарда евро за миграцията, 9,3 милиарда евро за управлението на границите, 2,5 милиарда евро за вътрешната сигурност и 1,2 милиарда за безопасното извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в някои държави членки, или общо над 23 милиарда евро.

Освен това подкрепата за агенциите на ЕС в областта на сигурността, управлението на границите и миграцията ще бъде увеличена от 4,2 милиарда евро на 14 милиарда евро.

За повече информация

Често задавани въпроси — Бъдещо финансиране на ЕС в областта на границите и миграцията

Законодателни текстове и информационни документи:

 • Регламент за създаване на фонд „Убежище и миграция“
 • Приложения към Регламента за създаване на фонд „Убежище и миграция“
 • Регламент за създаване на Инструмента за финансово подпомагане за оборудването за
  митнически контрол
 • Приложения към Регламента за създаване на Инструмента за финансово подпомагане за
  митнически контрол
 • Регламент за създаване на Инструмента за финансово подпомагане за управлението на
  границите и за визите
 • Приложения към Регламента за създаване на Инструмента за финансово подпомагане за
  управлението на границите и за визите
 • Оценка на въздействието на програмата за МФР
 • Оценка на въздействието: обобщено изложение
 • Информационен документ „Бюджет на ЕС за бъдещето: фонд „Убежище и миграция“
 • Информационен документ „Бюджет на ЕС за бъдещето: Фонд за интегрирано управление на границите“

Повече информация за бюджета на ЕС за бъдещето е достъпна тук

Уебсайт на комисар Димитрис Аврамопулос

Следете съобщенията на комисар Аврамопулос в Twitter

Уебсайт на комисар Пиер Московиси

Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: