Страсбург, 13 юни 2018 r.

Бюджет на ЕС: засилване на ролята на ЕС в областта на сигурността и отбраната

Eвропейската комисия предложи следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., ръководена от желанието да се повиши стратегическата автономност на Съюза, да се укрепи неговата способност да закриля и отбранява своите граждани и той да се превърне в още по-влиятелен фактор на международната арена.

Предвидените 13 милиарда евро за Европейския фонд за отбрана ще осигурят  финансовата мощ, която е необходима за трансгранични инвестиции в най-съвременни и напълно оперативно съвместими технологии и оборудване в области като криптирания софтуер и технологиите за безпилотни летателни апарати. Освен това с подкрепата на Комисията днес върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предлага новия Европейски механизъм за подкрепа на мира — извънбюджетен инструмент, за който са заделени 10,5 милиарда евро и който ще повиши способността на ЕС за предотвратяване на конфликти, укрепване на мира и гарантиране на международната сигурност.

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини заяви: „През последните няколко години Европейският съюз предприе стъпки в областта на сигурността и отбраната, които по-рано изглеждаха немислими. Сега вече можем да подкрепяме научните изследвания и сътрудничеството за разработване на отбранителни способности. Предприемаме мерки, които ще улеснят бързото придвижване на силите на държавите членки в Европа. Освен това с поддръжката на Комисията предлагам да се създаде Европейски механизъм за подкрепа на мира, който ще подобри финансирането за военни операции на ЕС , както и подкрепата за действия на
нашите партньори.“

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, допълни: „Това, което предлагаме, ще помогне на ЕС да вземе съдбата си в собствените си ръце. Ние се ангажираме още по-силно с отбраната и закрилата на нашите граждани. За първи път в историята на Европейския съюз част от неговия
бюджет е предназначена да се инвестира колективно за разработването на нови технологии и оборудване за защита на нашите граждани. Европейският фонд за отбрана е истински европейски инструмент за насърчаване на съвместните инвестиции и за допълване на усилията на държавите членки в областта на отбраната.“

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, добави: „Европейският фонд за отбрана ще внесе истинска промяна в сътрудничеството в областта на отбраната в Европа. Въз основа на първите инициативи, които бяха изпробвани през последните две години, ние сега разширяваме мащаба му, така че той да се превърне в амбициозен европейски инструмент за подкрепа на съвместни проекти в тази област през целия им развоен цикъл. Заделеният за фонда бюджет от 13 милиарда евро показва, че тази Комисия взема присърце отбраната и сигурността на европейските граждани.“

Европейски фонд за отбрана 

Новият фонд за отбрана, който ще разполага с 13 милиарда евро, ще предостави 4,1 милиарда евро за пряко финансиране — по-специално под формата на безвъзмездни средства — на конкурентоспособни съвместни научноизследователски проекти. След фазата на научните
изследвания ще са на разположение 8,9 милиарда евро, които ще допълват инвестициите на държавите членки чрез съфинансиране на разходите за разработване на прототипи и за последващи дейности по сертифициране и изпитване. Благодарение на фонда ЕС ще се нареди в четворката на най-крупните инвеститори в Европа в областта на научните изследвания и технологиите за нуждите на отбраната и ще действа като катализатор за една новаторска и конкурентоспособна промишлена и научна база.

Основните характеристики на Европейския фонд за отбрана са:

  • финансиране на проекти, които ще спомогнат за по-голямата сигурност на ЕС и са съгласувани с приоритетите, договорени от държавите членки в рамките на общата политика за сигурност и отбрана и на други регионални и международни организации, като НАТО;
  • допустими за финансиране ще са само съвместни проекти, в които участват най-малко 3 участници от 3 държави членки;
  • ЕС ще съфинансира разработването на общи прототипи само когато държавите членки се ангажират да купят крайния продукт;
  • енергично ще се насърчава трансграничното участие на малки и средни предприятия (МСП) и на дружества със средна пазарна капитализация, като се дава предимство на проекти на консорциуми, включващи МСП, и — ако е необходимо — като се обявяват
    специални покани за предложения;
  • ориентиране към преломни иновации, като 5 % от средствата ще бъдат заделени за дисруптивни технологии и новаторско оборудване, благодарение на което ЕС ще укрепи в дългосрочен план водещите си позиции в областта на технологиите;
  • ако отговарят на условията за допустимост, проектите по линия на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) може да получават съфинансиране с допълнителен бонус от 10 %, но финансирането няма да е автоматично.

Европейски механизъм за подкрепа на мира
С подкрепата на Комисията върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предлага новия извънбюджетен Европейския механизъм за подкрепа на мира, който ще разполага с 10,5 милиарда евро и ще обедини съществуващите извънбюджетни механизми, посветени на сигурността и отбраната, като по този начин ще се преодолеят
пропуските и ограниченията. Той ще повиши ефективността на финансирането за военни мисии и операции в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. Механизмът ще улесни приноса на ЕС за мироопазващи операции, водени от партньори, и ще разшири обхвата на подкрепата, която ЕС може да оказва за военни операции и в областта на отбраната. Той ще покрива разходи, които не може да се финансират от бюджета на ЕС, тъй като са свързани с военни операции и областта на отбраната.

Следващи стъпки
Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е много важно, за да се гарантира възможно най-бързото реализиране на резултати по места.

Забавяния, подобни на тези от текущия бюджетен период 2014—2 020 г., биха означавали, че трябва да се забавят покани за предложения за съвместни проекти в области като метаматериалите, криптирания софтуер, технологиите за безпилотни летателни апарати или
спътниковите комуникации.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2 020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза на всички.

След като получи подкрепата на Комисията, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ще представи предложението за Европейски механизъм за подкрепа на мира на Съвета, който ще трябва да вземе по него решение с единодушие.

Контекст
Председателят Юнкер издигна укрепването на сигурността на европейските граждани като приоритет в политическите си насоки от юни 2014 г. В своята реч за състоянието на Съюза през 2016 г. той обяви създаването на Европейски фонд за отбрана.

Комисията представи първата версия на Европейския фонд за отбрана през юни 2017 г., което даде възможност сътрудничеството в областта на отбраната на равнището на ЕС да бъде изпробвано чрез Подготвителното действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната през 2017—2019 г. и Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната за периода 2019—2020 г.

С днешното предложение за Европейския фонд за отбрана се изпълнява поетият през юни 2017 г. ангажимент за разширяване на мащаба на първоначалното финансиране през периода до 2020 г. с още един значим фонд.

Европейският фонд за отбрана ще допълва други програми на ЕС, и по-специално заделения за Механизма за свързване на Европа специален бюджет от 6,5 милиарда евро с цел усъвършенстване на стратегическата транспортна инфраструктура в ЕС, така че тя да отговаря на изискванията за военна мобилност, както и новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, чийто бюджет възлиза на 100 милиарда евро.

За повече информация:
Правни текстове и информационни документи:
– Предложение за Регламент за създаване на Европейския фонд за отбрана (COM(2018) 476)
– Приложение към предложението за регламент
– Оценка на въздействието (SWD(2018) 345)
– Обобщение на оценката на въздействието
– Информационен документ: Европейски фонд за отбрана
Информационен документ: Европейски механизъм за подкрепа на мира
Въпроси и отговори: Европейски механизъм за подкрепа на мира
Повече информация за бюджета на ЕС за бъдещето може да се намери тук.