Страсбург, 13 юни 2018 r.

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейската комисия предлага почти значително увеличаване на текущото финансиране за сигурността — от 3,5 милиарда евро на 4,8 милиарда евро.

Предвид все по-сложните заплахи в международен план фондовете на ЕС могат да спомогнат за изграждането на Съюз, който е устойчив на бъдещите предизвикателства в областта на сигурността и е по-добре подготвен за реакция при извънредни ситуации. Сумата от 2,5 милиарда евро в рамките на подсиления фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) допълва тази в размер на почти 1,2 милиарда евро за по-безопасно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в някои държави членки, и тази в размер на 1,1 милиарда евро за укрепване на
агенциите на ЕС в областта на сигурността.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Чувството на безопасност у дома или когато сте на улицата е едно от най-основните права на човека. Европейците очакват от своите правителства и от Съюза да им осигурят тази безопасност. По-гъвкавото
финансиране за сигурността, съобразено с конкретните нужди на държавите членки, ще гарантира възможна по-добра защита на европейците, както е редно да бъде. “

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „ Когато става въпрос за сигурността и безопасността на нашите граждани ние следва да не щадим усилия и парите ни трябва да следват този пример. Ето защо
увеличаваме бюджета за сигурност за следващите години с една трета, достигайки 4,8 милиарда евро. Помагаме на държавите членки да бъдат по-добре подготвени за бъдещите предизвикателства в областта на сигурността и непредвидени извънредни ситуации. Изграждаме
по-сигурна и по-устойчива Европа за нашите граждани. Европа, която осигурява закрила“.

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг, заяви: „Трябва да изградим солидни механизми за реакция на многоизмерните, трансгранични и постоянно променящи се заплахи за сигурността, пред които сме изправени, от терористи и престъпници — механизми, който не дублират усилията на държавите членки, а по-скоро ги допълват като свързващ елемент както в
рамките на ЕС, така и отвъд външните му граници. Днешното предложение за значително подсилен фонд „Вътрешна сигурност“ предлага точно това — по-устойчива Европа като основа за ефективен и истински Съюз на сигурност.“

Укрепен фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС).

Въпреки че защитата на гражданите е преди всичко от компетентността на държавите членки, Европейският съюз играе важна роля в помощ на усилията на държавите членки. Поради това днес Комисията предлага да удвои финансирането на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) — ключовият финансов инструмент за подкрепа на усилията на държавите членки в областта на сигурността, от 1 милиард евро на 2,5 милиарда евро. Новият фонд ще включва:

  • Нов набор от цели: Укрепеният ФВС ще има 3 нови цели с акцент върху: 1) увеличаване на обмена на информация между правоприлагащите органи в ЕС; 2) засилване на съвместните трансгранични операции; и 3) укрепване на способността за борба с престъпността, за предотвратяване на престъпления и за справяне с радикализацията. Това ще подпомогне държавите членки по един по-гъвкав и ефективен начин за осъществяване на приоритетните области на сигурността: борбата с тероризма и радикализацията; тежката и организираната престъпност, киберпрестъпленията; както и защитата на жертвите на престъпления;
  • По-голяма гъвкавост и по-добро реагиране при извънредни ситуации: 1,5 милидарда евро от фонда ще бъдат разпределени между държавите членки, което ще им даде възможност да изградят дългосрочна устойчивост в областта на сигурността. Оставащата сума от 1 милиард евро ще бъдe заделенa като резерв за непредвидени предизвикателства в областта на сигурността, което ще позволи бърза реакция при извънредни ситуации и насочване на средства към държавите членки, които се нуждаят най-много от тях;
  • По-добро координиране между политиките на ЕС: Сигурността е развиващ се и хоризонтален въпрос, който изисква координиран отговор от страна на ЕС. Подсиленият ФВС ще работи по-ефикасно с другите фондове на ЕС, включително с фондовете на политиката на сближаване и „Хоризонт Европа“, както и с фонда за интегриране на управлението на границите и фонд „Убежище и миграция“ с цел да се увеличи максимално ефективността на отговора на ЕС на предизвикателствата в областта на сигурността във всички области;
  • Силно външно измерение: Сигурността е световен проблем и нашата безопасност у дома зависи от действията ни отвъд границите на ЕС. ФВС ще продължи да подкрепя мерки в страни извън ЕС, като в същото време ще осигурява цялостно взаимно допълване с
    приоритетите на Съюза в областта на вътрешната сигурност и общите цели в тези държави.
  • Укрепване на агенциите на ЕС: Освен този фонд — и отделно ще бъдат разпределени — почти 1,1 милиарда евро ще бъдат насочени към по-нататъшното укрепване на агенциите на ЕС в областта на сигурността — Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН).

Непрекъсната безопасност на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения 

Програмите на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения (ППИЕЯС) имат за цел да подпомагат държавите членки в процеса на приключване на дейностите и закриване на ядрени инсталации през последния етап от жизнения им цикъл, като същевременно се поддържа най-високо равнище на безопасност. За периода 2021—2027 г.

Съюзът ще продължи да предоставя строго целева финансова помощ за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения: в размер на 118 милиона евро в България и Словакия и на 552 милиона евро в Литва. Други 348 милиона евро ще бъдат отпуснати за извеждане от експлоатация и управление на радиоактивните отпадъци от съоръженията за ядрени научни изследвания на Европейската комисия, а със сума в размер на 160 милиона евро ще бъдат подпомогнати дейности, свързани с общата ядрена безопасност и ядрените гаранции.

Накрая, Комисията също така предлага да се укрепи Механизмът за гражданска защита на ЕС чрез нейната система rescEU с 1,4 милиарда евро — това е в допълнение към сумата от 4,8 милиарда евро за бъдещото финасиране в областта на сигурността.

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е много важно, за да се гарантира възможно най-бързото постигане на резултати на място.

Подобни на претърпените в началото на настоящия бюджетен период 2014—2020 г. забавяния биха означавали, че: 5 000 специалисти на първа линия, в това число учители, хора, работещи с младежи, полицейски служители и служители в затворите няма да могат да обменят своя опит в сферата на предотвратяването на радикализацията; звеното на ЕС за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет към Европол (IRU) няма да може да сигнализира за над 40 000 онлайн материала с екстремистко съдържание, предназначени за интернет платформи; държавите членки няма да могат да обменят важна информация за сигурността, включително чрез Шенгенската информационна система (ШИС), която през 2017 г. бе консултирана 5 милиарда пъти.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2 020 г.) и новия дългосрочен бюджет и ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза на всички.

Контекст

Сигурността е сред политическите приоритети от самото начало на мандата на Комисията под председателството на Юнкер — още в политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. до последното му Обръщение за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г.
Мащабът и неотложността на кризата с бежанците през периода 2015—g 2016 г. обаче изненада Европа. С цел предотвратяване на хуманитарна криза и предоставяне на възможност за съвместен отговор на това безпрецедентно предизвикателство, както и на новите предизвикателства в областта на сигурността, ЕС използва всички възможности за гъвкавост в рамките на съществуващия бюджет с цел мобилизиране на допълнителни средства. От първоначално разпределените средства за периода 2014—2020 г. в размер на 6,9 милиарда евро за фондовете ФУМИ и ФВС (граници и полиция), други 3,9 милиарда евро бяха мобилизирани, за да се достигне общ размер от 10,8 милиарда евро за миграцията, управлението на границите и вътрешната сигурност — като това дори не включва значителните средства, мобилизирани за преодоляване на кризата с бежанците извън ЕС.

Отчитайки поуките от миналото, сега Комисията предлага да удвои финансирането във всички области — до 10,4 милиарда евро за миграцията, 9,3 милиарда евро за управлението на границите, 2,5 милиарда евро за вътрешната сигурност и 1,2 милиарда за безопасното извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в някои държави членки, или общо над 23 милиарда евро.

Освен това подкрепата за агенциите на ЕС в областта на сигурността, управлението на границите и миграцията ще бъде увеличена от 4,2 милиарда евро на 14 милиарда евро.

За повече информация 

Въпроси и отговори — Бюджет на ЕС: Увеличено финансиране за сигурността за периода 2021—2027 г.
Правен текст и информационни документи:
Фонд „Вътрешна сигурност“.
– Информационен документ „Бюджет на ЕС за бъдещето: Фонд „ Вътрешна сигурност“.
– Предложение за регламент за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“
– Приложения към Регламента за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“
Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
– Информационен документ „Бюджет на ЕС за бъдещето: Ядрена безопасност и извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения
– Предложение за регламент на Съвета за създаване на програма за подпомагане на
извеждането от експлоатация на АЕЦ „Игналина“ в Литва
– Предложение за регламент на Съвета за определяне на специална финансова програма за
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и
за отмяна на Регламент на Съвета (Евратом)
– Доклад за оценка и изпълнение на програми на ЕС за подпомагане на извеждането от
експлоатация на ядрени съоръжения в България, Словакия и Литва
– Механизъм за гражданска защита на Съюза (rescEU)
Информационен документ „Бюджет на ЕС за бъдещето: rescEU — Механизъм на Съюза за
гражданска защита
– За повече информация относно бюджета на ЕС за бъдещето

Източник: Европейската комисия