Страсбург, 13 юни 2018

Заем на стойност 1 милиард евро, за да покрие част от недостига си на външно финансиране през 2018 – 2019 г;

–          Ще се изплати на две вноски в рамките на 2,5 години, при условие че Украйна предприеме редица мерки;

–          ЕП настоява Украйна да предприеме строги мерки в борбата срещу корупцията, включително създаването на специален съд за борба с корупцията, преди да получи помощта.

В сряда ЕП одобри макрофинансов заем в размер от 1 млрд. евро, който трябва да помогне на Украйна да покрие част от недостига си на външно финансиране за периода 2018 – 2019 г.

Евродепутатите одобриха предложение от Европейската комисия за предоставяне на допълнителен пакет макрофинансова помощ за Киев, което представлява извънреден инструмент, насочен към преодоляването на сериозни финансови затруднения в държави извън ЕС.

Поради опасения относно темпото на реформите и борбата срещу корупцията в страната евродепутатите настояха ЕП, Съветът и Комисията да излязат с общо изявление относно условията, които Украйна трябва да изпълни.

В изявлението, приложено към решението, се подчертава като предварително условие за отпускане на заема, че Украйна трябва да зачита ефективните демократични механизми включително многопартийната парламентарна система, правовата държава и човешките права. Помощите от ЕС трябва да помогнат за намаляването на бедността и създаването на работни места в Украйна.

Евродепутатите настояват заемът да бъде обвързан с напредъка в борбата срещу корупцията и най-вече с изграждането на специален съд, който да съответства на препоръките на Венецианската комисия на Съвета на Европа.

Комисията и Европейската служба за външна дейност трябва да следят по време на целия процес за изпълнението на условията и да направят публични заключенията си. В случай, че тези условия не са изпълнени, Комисията следва временно да прекрати или отмени изплащането, отбелязват евродепутатите.

Резолюцията беше подкрепена с 527 гласа „за“, 124 „против“ и 29 „въздържали се“.

Цитати

Докладчикът Ярослав Валенса (ЕНП,Полша), отбеляза: „Целта на тази помощ е да направи страната по-стабилна икономически. Има твърди условия, които гарантират, че парите ще послужат за тази цел. Страната трябва също така да предприеме драстични мерки за справяне с корупцията, преди да бъдат осигурени средствата. Приветствам с голямо удовлетворение приетия миналата седмица закон за основаването на Върховния антикорупционен съд в Украйна: това означава, че украинците приемат сериозно ангажимента си“.

Следващи стъпки

След гласуването в Парламента, се очаква Съветът да одобри финансовата помощ на 26 юни.

Повече информация

Макрофинансовата помощ на ЕС е извънреден инструмент, насочен към преодоляването на сериозни финансови затруднения в държави извън ЕС.

Това е четвъртата поред подобна програма от началото на кризата в Украйна през 2014 г., в допълнение на други финансови помощи за страната.

Досега чрез макрофинансови програми са били отпуснати 2,8 милиарда евро. През януари 2018 г. беше отменен допълнителният транш на стойност 600 милиона евро, тъй като Украйна не бе изпълнила необходимите условия за заема. Международният валутен фонд (МВФ) оценява финансовите нужди на Украйна през 2018 г. и началото на 2019 г. на стойност 4,5 млрд. долара (3,6 млрд. евро)

ЕС е най-големият търговски партньор на Украйна, докато търговията с Украйна представлява 0,8% от общата търговия на ЕС.

*             *             *

Връзки:

–          Приетият текст (13.06.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

–          Видеозапис на дебата (12.06.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debatedetails.html?date=20180612&detailBy=date

–          Процедурно досие

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018%2f0058(COD)

–          Профил на докладчика Ярослав Валенса (ЕНП, Полша)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96774/JAROSLAW_WALESA_home.html

–          Обобщение на търговските отношения между Украйна и ЕС (EК)

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/

–          Проучване на ЕП: макфоринансови помощи за Украйна IV

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623530/EPRS_ATA(2018)623530_EN.pdf

–          Проучване на ЕП : Източното партньорство на ЕП

https://epthinktank.eu/2017/11/24/the-eus-eastern-partnership-what-think-tanks-are-thinking-2/

–          Какво представлява макрофинансовата помощ? (ЕК)

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries_en

–          МВФ в Украйна (ЕК)

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en.