Брюксел, 22 юни 2018 r.

Комисията приветства постигнатото днес от държавите — членки на ЕС, политическо споразумение за нови инструменти за преодоляване на пропуските в системата на ЕС на данъка върху добавената стойност (ДДС). Тези пропуски могат да доведат до мащабни измами с ДДС и до ежегодни загуби в размер на 50 милиарда евро за националните бюджети на държавите — членки на ЕС.

С новите мерки, предложени от Комисията през ноември 2017 г., се цели да се изгради доверие между държавите членки, така че те да обменят повече информация, и да се насърчи сътрудничеството между националните данъчни и правоприлагащи органи. След влизането на мерките в сила държавите членки ще могат да обменят по-полезна информация и да засилят сътрудничеството си в борбата с престъпните организации, включително терористични.

След постигането на споразумението Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Новите правни норми, по които бе постигнато съгласие днес, потвърждават готовността на държавите членки да се справят заедно с измамите в областта на ДДС. ЕС осезаемо напредва с реформирането на ДДС за изграждането на система, която да е адекватна на заложените цели и да прегражда престъпните действия. Нормативният пакет на Комисията, състоящ се от предложенията относно ДДС, от които са част настоящите норми, ще има значителен ефект върху борбата с измамите в областта на ДДС и ще бъде от полза за публичните финанси и бюджетите на държавите — членки на ЕС.“

С новите норми ще се засили сътрудничеството между държавите членки, което ще им позволи по-бързо и по-ефективно да преследват измамите в областта на ДДС, включително извършваните в електронното пространство. Ще се засили използването на информационните системи, които следва да заменят ръчното обработване на данни. От своя страна правоприлагащите органи на ЕС автоматично ще получават информация за ДДС и данни за организираните престъпни групи, участващи в тежки измами в областта на ДДС. Накрая, по-доброто координиране на разследванията между данъчните администрации и правоприлагащите органи на национално равнище и на равнище ЕС ще осигури по-бързо и ефективно проследяване и противодействие на тази престъпна дейност. С новите мерки ще се подобри значително капацитетът за преследване и залавяне на измамниците и престъпниците, които крадат данъчни приходи за собствена облага.

Следващи стъпки

Новите норми в областта на сътрудничеството ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни по-късно. Тъй като обаче внедряването на автоматизирания достъп до събираната от митническите органи информация и до данните за регистрацията на превозните средства налага нови технически решения, прилагането им ще бъде отложено до 1 януари 2020 г.

Контекст

Предложените мерки се основават на предложенията на Комисията за широкомащабна реформа на системата на ДДС на ЕС, представени през октомври 2017 г., и на Плана за действие във връзка с ДДС с оглед на изграждането на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС, представен през април 2016 г.

Общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) играе важна роля на единния пазар в Европа. ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи в ЕС, като през 2015 г. са събрани над 1 трилион евро, което представлява 7 % от БВП на ЕС. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС.

За повече информация

Въпроси и отговори по предложените инструменти за борба с измамите в областта на ДДС

План за действие във връзка с ДДС — „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС“ 

Съобщение за медиите относно реформата на правните норми на ЕС в областта на ДДС

Въпроси и отговори във връзка с реформата на правните норми на ЕС в областта на ДДС

Факти за реформата на правните норми на ЕС в областта на ДДС