Считано от неделя, 1 юли, пътниците, които резервират пакетни туристически ваканции, ще се възползват от по-големи права като потребители.

Ще бъдат обхванати не само традиционните пакетни туристически ваканции, новите правила ще защитят и потребителите, които резервират други форми на комбинирано пътуване, включително персонализираните пакети, при които пътуващият избира различни  елементи от един-единствен пункт за продажби онлайн или офлайн. Новите правила също така ще въведат закрила за „свързаните пътнически услуги“, когато пътуващият закупува туристически услуги в една точка на продажба, но посредством отделни резервации или, след като е резервирал една пътническа услуга чрез един уебсайт, е приканен да резервира друга услуга на друг уебсайт.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: Да резервирате почивката си онлайн е лесно, но ако нещо се обърка, искате да сте сигурни, че ще бъдете изцяло защитени. Новите правила за пакетните туристически пътувания вече са адаптирани към ерата на цифровите технологии и новите начини за резервиране на туристически ваканции. Пътуващите ще могат също така да се възползват от нови права и ще бъдат добре защитени в случай на несъстоятелност на оператора. С новите правила също така ще се въведат улеснения за туристическите предприятия, за да предлагат своите услуги отвъд националните граници.

Новите правила ще бъдат от полза за потребителите в още по-голяма степен с:

 • По-ясна информация за пътниците: Предприятията трябва да информират пътниците дали им предлагат туристически пакет или свързана пътническа услуга, както и да ги запознаят с основните им права чрез стандартни формуляри за данни. Те трябва да предоставят ясна информация относно особеностите и характеристиките на пакета, цената му и допълнителните такси.
 • Връщане на пари и репатриране в случай на несъстоятелност: Дружествата, които продават пакетни туристически ваканции, трябва да бъдат защитени от несъстоятелност. Тази гаранция покрива възстановяванията на суми и репатрирането в случай на несъстоятелност на организаторите. Тази гаранция важи също и за свързани пътнически услуги.
 • По-ясни правила относно отговорността: Организаторът на туристическия пакет носи отговорност, ако нещо се обърка, независимо от това кой извършва пътническите услуги.
 • По-големи права за отменяне: С новите правила пътуващите могат да отменят пакетната си туристическа ваканция по всякаква причина чрез заплащане на разумна такса. Те могат да отменят почивката си, без да плащат неустойка, ако дестинацията им стане опасна, например поради въоръжени конфликти или природни бедствия, или ако стойността на пакета се покачи с над 8 % от първоначалната цена.
 • Настаняване в случай, че връщането не може да бъде осъществено: Когато пътниците не могат да се върнат от пакетната си туристическа ваканция, например в случай на природни бедствия, на тях им се предоставя настаняване до максимум три нощувки, ако те не могат да се върнат от ваканцията си навреме. Допълнителните нощувки са обхванати в съответствие с приложимите регламенти относно правата на пътниците.
 • Съдействие на пътуващите: Организаторът на туристическия пакет трябва също така да осигури помощ на изпаднали в затруднение пътници, по-специално чрез предоставяне на информация относно услугите в областта на здравеопазването и консулските услуги.

Новите правила също така ще са от полза и за предприятията, с тях се въвеждат:

 • По-ясни правила и улесняване на трансграничните дейности: Сега за предприятията ще важи един-единствен набор от правила относно изискванията за информация, отговорността и другите задължения в рамките на ЕС. Националните схеми при обявяването в несъстоятелност сега също са признати в целия ЕС. Тези мерки ще позволят на дружествата да осъществяват дейност в рамките на ЕС по същия начин, както ако са у дома.
 • Модернизираните информационни изисквания вече не се основават изключително върху туристическите брошури: фактът, че търговците няма да са задължени да отпечатват отново брошури, се очаква да доведе до икономии за тях от 390 милиона eвро годишно.
 • Намаляване на регулаторната тежест: Бизнес пътувания, уредени по рамково споразумение, например чрез специализирана туристическа агенция, вече няма да бъдат обхванати от директивата.

Следващи стъпки

Държавите членки трябваше да транспонират правилата в националното си законодателство до 1 януари 2018 г. Последва шестмесечен преходен период, до 1 юли — датата, на която националните мерки за транспониране на директивата ще започнат да се прилагат. Комисията ще проучи как държавите членки са транспонирали правилата и как ги прилагат. Тя ще предприеме подходящи последващи мерки, когато това е необходимо.

Контекст

За разширяване на защитата, предлагана от Директивата за пакетните почивки от 1990 г., Комисията направи предложение през юли 2013 г., което беше официално прието от Европейския парламент и държавите членки през ноември 2015 г. Тези нови правила трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки до 1 януари 2018 г. Считано от 1 юли тези правила са приложими в държавите членки.

Новите правила се прилагат за комбинации от най-малко два вида пътнически услуги (транспорт, настаняване, отдаване под наем на автомобили или други услуги, например при туристически обиколки), включително:

 • пакети, като готови туристически ваканции от туроператор, както сега и персонализиран подбор на компоненти от пътуващия, закупени от един-единствен пункт за продажби онлайн или офлайн;
 • свързани пътнически услуги, например когато пътуващото лице закупува туристически услуги в една точка на продажба, но посредством отделни резервации, или, след като е резервирал една пътническа услуга чрез един уебсайт, е приканен да резервира друга услуга на друг уебсайт, при условие че втората резервацията е направена в рамките на 24 часа.

За повече информация
Информационен документ: Как ще бъде осъществено на практика? (на разположение на всички езици)
Пакетни туристически пътувания

Източник: Европейската комисия