Брюксел, 12 юли 2018 r.

Спазване на правото на ЕС от държавите членки: налице са възможности за подобрения

В публикувания днес Годишен доклад за мониторинг върху прилагането на правото на ЕС се представя информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2017 г. Данните от онлайн информационното табло за единния пазар, което също бе публикувано днес и което отбелязва 25-ата годишнина от създаването на единния пазар на ЕС, сочат, че въпреки че се отстраняват повечето пречки пред свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали, в някои области има застой или положението дори се влошава.

Ефективното прилагане на правото е от съществено значение, за да се гарантира, че гражданите и предприятията извличат ползите, предоставяни от правото на ЕС. Всяка норма, независимо колко прецизно е формулирана и изготвена, е ефективна само дотолкова, доколкото е ефективно и прилагането ѝ. Ето защо когато работи за изпълнението на политическите си приоритети, Комисията обръща внимание не само на предложенията за ново законодателство, но също и на това да се гарантира, че законодателството се прилага и изпълнява правилно. Така например през 2017 г. Комисията предприе твърди действия за осигуряване на прилагането на правилата в областите на защитата на личните данни, миграцията, защитата на потребителите, борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и качеството на въздуха.

Същевременно сътрудничеството и тясното партньорство между Комисията и държавите членки продължават да са от ключово значение за прилагане на правото на ЕС и за справяне с проблемите, които могат да възникнат. През цялата година Комисията подпомага държавите членки в подготовката им за влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Годишен доклад за мониторинга върху прилагането на правото на ЕС през 2017 г.

Годишният докладза 2017 г. показва леко намаление (с 5,91 %) на броя на висящите производства за установяване на неизпълнение на задължения спрямо предишната година. Така, след като през 2016 г. достигна най-високата цифра за последните пет години, през 2017 г. броят на производствата започна да се стабилизира (вж. графика 1). Всяко неправилно прилагане на правото на ЕС обаче лишава гражданите и предприятията от правата и ползите, предоставени им по силата на европейското право. В областта на околната среда например пълното транспониране и прилагане на Директивата за намаляване на потреблението на пластмасови торбички е от съществено значение, за да се отговори на нарастващата загриженост на гражданите по отношение на пластмасовите продукти.

В графика 2 (по-долу) се прави преглед на положението във всяка държава членка. Що се отнася до производствата за ненавременно транспониране, най-голям брой висящи производства имаше срещу Белгия, Кипър и Португалия, а най-малък — срещу Италия, Дания и Унгария. Най-голям брой висящи производства за неправилно транспониране и/или неправилно прилагане на правото на ЕС имаше срещу ИспанияИталия и Германия, докато най-малък общ брой висящи производства през миналата година имаше срещу Дания.

Областите на политика, в които бяха започнати най-голям брой производства за установяване на неизпълнение на задължения през 2017 г. бяха мобилността и транспортът, околната среда, а също така и финансовата стабилност, услугите и капиталовите пазари (вж. графика 3).

Борба с ненавременното транспониране на директиви

За да могат гражданите и предприятията да извлекат ползите, които им предоставя правото на ЕС, от решаващо значение е държавите членки да транспонират европейските директиви в националния си правен ред в сроковете, в които те са задължени да направят това.

През 2017 г. броят на новите производства за установяване на неизпълнение на задължения, свързани с ненавременно транспониране, е намалял рязко с 34 % (от 847 през 2016 г. на 558 през 2017 г. и е по-близо до равнището от 2015 г. (543 производства). Комисията образува нови производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу голяма част от държавите членки за това, че не са транспонирали директивите относно потреблението на пластмасови торбички, относно отпадъците и относно техническата изправност на превозните средства[1].

С цел да способства за навременното и правилно транспониране, Комисията продължи да оказва съдействие на държавите членки посредством изготвянето на планове за прилагане, специализирани уебсайтове, документи с насоки и обмен на най-добри практики на заседанията на експертни групи. Така например преди влизането в сила на 25 май 2018 г. на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) Комисията публикува, още през януари 2018 г., подробни насоки, за да помогне на държавите членки да приложат своевременно новите правила.

Миналата година тя предяви искове пред Съда на Европейския съюз срещу пет държави членки, като поиска налагането на финансови санкции: две производства срещу Белгия[2], две срещу Хърватия[3] и по едно срещу Словакия[4], Словения[5] и Испания[6].

Информационно табло за единния пазар за 2018 г.

Информационното табло за единния пазар дава подробна и точна картина на състоянието във връзка с прилагането на правилата на ЕС за единния пазар в Европейското икономическо пространство (ЕИП) през 2017 г. В него се прави оценка на това как държавите от ЕС и ЕИП прилагат тези правила и се посочват пропуските, по отношение на които държавите от ЕС следва да увеличат усилията си.

В зависимост от резултатите си през 2017 г. държавите членки са получили 152 „зелени“135 „жълти“ и 49 „червени“ картона. Картоните указват в кои области резултатите им са отлични („зелен картон“), на средно равнище („жълт картон“) или под средното равнище („червен картон“).

Прегледът (вж. графика 4 по-долу) сочи, че държавите членки са постигнали подобрения по отношение на признаването на професионалните квалификации, транспонирането свързаните с единния пазар правила и разработването на инструменти в подкрепа на доброто функциониране на единния пазар по места (портала „Вашата Европа“онлайн хранилището за сертификати e-Certis и европейския портал за професионална мобилност EURES). В сравнение с предишното издание на информационното табло обаче държавите членки са получили също така повече червени картони в следните области: отвореност за трансгранична търговия със стоки и услуги, справедливост на системите за възлагане на обществени поръчки и брой на производствата за установяване на неизпълнение на задължения.

Като цяло с най-добри резултати са ФинландияДания и Словакия, а най-голям брой „червени картони“ са получили Чешката републикаИрландия и Гърция.

Комисията реагира на жалби на граждани

Гражданите, предприятията, НПО и другите заинтересовани страни могат да съобщават за евентуални нарушения на правото на ЕС чрез онлайн формуляр за жалби, достъпен в портала „Европа“ в раздела Вашите праваПрез 2017 г. по-голямата част от жалбите се отнасяха до въпроси, свързани с правосъдието и правата на потребителите, заетостта, единния пазар на ЕС, промишлеността и малките и средните предприятия. Като част от формуляра за жалби, мрежата SOLVIT може да оказва помощ на гражданите и предприятията при решаването на техните проблеми с публичен орган в друга държава от ЕС.

Контекст

От 1984 г. насам, по искане на Европейския парламент, Комисията ежегодно представя годишен доклад за мониторинга върху прилагането на правото на ЕС през предходната година. След това Европейският парламент приема резолюция относно доклада на Комисията.

Комисията се съсредоточава приоритетно върху проблемите, при които нейните действия за осигуряване на спазването на правото могат да са от голямо значение и да имат действителна добавена стойност за гражданите и предприятията. В разпределението на отговорностите между европейските институции Европейската комисия има обща отговорност за иницииране на законодателство. Съветът и Европейският парламент от своя страна вземат решение по внесените от Комисията предложения. Държавите членки отговарят за своевременното и правилно прилагане, транспониране и осигуряване на спазването на правото на ЕС в националния правен ред. Комисията затваря този кръг: след като предложенията бъдат приети като правни актове на ЕС, тя следи дали държавите членки прилагат правилно тези правни актове и предприема действия, ако това не е така. Ето защо Комисията следва да действа решително и бързо, когато нарушения възпрепятстват постигането на целите на политиката на ЕС. В тази връзка Европейската комисия неотдавна изложи своя по-стратегически подход към осигуряването на спазването на правото в контекста на противодействието на нарушения, който е в съответствие с нейния ангажимент да „действа по-мащабно и по-амбициозно по големите теми и да предприема по-малко действия и да е по-сдържана по темите от малък мащаб“[7].

В годишното информационно табло за единния пазар се прави оценка на това как държавите членки:

– прилагат правилата на ЕС;

– създават отворени и интегрирани пазари (напр. в областта на обществените поръчки и търговията със стоки и услуги);

– разглеждат административните въпроси, засягащи чуждестранните работници (напр. във връзка с професионалните квалификации);

– осъществяват сътрудничество и допринасят за редица инструменти за управление на равнище ЕС (напр. портала „Вашата Европа“мрежата Solvit и европейския портал за професионална мобилност EURES)

Тази година се отбелязва 25-ата годишнина на единния пазар на ЕС. В юбилейното издание на информационното табло за единния пазар се прави оценка на резултатите в четири области на политиката, две от които се отнасят до отварянето и интеграцията на пазара, както и оценка на 13 инструмента за управление.

За повече информация:

а) Годишен доклад за мониторинга върху прилагането на правото на ЕС през 2017 г.

– Годишен доклад за прилагането на правото на ЕС на национално равнище

– Информационни документи по държави

– Информационен документ за ЕС-28

– Относно общата процедура за установяване на неизпълнение на задължения вж. изчерпателната информационна бележка от 17/1/2012.

б) информационно табло за единния пазар (издание от 2018 г.):

– информационно табло за единния пазар

– Информационни фишове по държави

– Преглед на резултатите

 

[1] Директива 2015/720/ЕС относно потреблението на пластмасови торбички; директиви 2015/720/ЕС2015/863/ЕС; и Директива 2016/774/ЕСотносно отпадъците и Директива 2014/47/ЕС относно изправността на превозните средства

[2] Комисия/Белгия (дело C-543/17). Комисията сезира Съда с иск срещу Белгия за непълното транспониране на Директивата относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Тя предложи дневна парична санкция в размер на 54 639,36 EUR. Във втория случай (Комисия/Белгия, дело C-564/17) Комисията сезира Съда с иск срещу Белгия за непълното транспониране на Директивата за единното разрешение. Тя предложи дневна парична санкция в размер на 70 828,80 EUR.

[3] Комисия/Хърватия (дело C-381/17). Комисията сезира Съда с иск срещу Хърватия за непълно транспониране на Директивата за ипотечните кредити. Тя предложи дневна парична санкция в размер на 9 865,40 EUR. Във втория случай (Комисия/Хърватия, дело C-415/17) Комисията сезира Съда с иск срещу Хърватия за непълно транспониране на Директивата относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети. Тя предложи дневна парична санкция в размер на 9 275,20 EUR.

[4] Комисия/Словакия (дело C-605/17). Комисията сезира Съда с иск срещу Словакия за непълното транспониране на Директивата относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Тя предложи дневна парична санкция в размер на 10 036,80 EUR.

[5] Комисия/Словения (дело C-594/17). Комисията сезира Съда с иск срещу Словения за непълното транспониране на Директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки. Тя предложи дневна парична санкция в размер на 7 099,20 EUR.

[6]  Комисия/Испания (дело C-569/17). Комисията сезира Съда с иск срещу Испания за непълното транспониране на Директивата за ипотечните кредити. Тя предложи дневна парична санкция в размер на 105 991,60 EUR.

[7] Вж. съобщението „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“, C(2016)8600, ОВ C 18, 19 януари 2017 г.