Брюксел, 17 юли 2018 r.

Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите в ЕС публикуваха днес своите заключения относно изтеглянето от пазара в Съюза на 8,5 милиона автомобила, извършено от групата „Фолксваген” вследствие на скандала „Дизелгейт“.

Усилията на групата VW за изграждане на доверие при изтеглянето от пазара на засегнатите автомобили и същественото подобрение по отношение на предоставяната на потребителите информация се приветстват. Процентът на поправките възлиза към настоящия момент на 80 % и групата се ангажира да продължи безплатната актуализация и свързаната с нея фактическа гаранция да разреши проблемите, които възникват след актуализацията, до края на 2020 г. Комисията и органите за защита на потребителите обаче изразяват съжаление, че дружеството не е предоставило цялостна и ясна гаранция в случай на проблеми, които възникват след поправката.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: Работихме усилено, за да накараме групата VW да бъде по-проактивна по отношение на потребителите в ЕС, засегнати от скандала „Дизелгейт“. VW изпълни плана за действие, който обеща, но това беше всичко. Това е още едно напомняне за нуждата от по-строги правила за индивидуална правна защита в ЕС, включително колективни действия.

В своите заключения Европейската комисия и органите за защита на потребителите признават, че действията, предприети от „Фолксваген” досега, са довели до положителни промени по отношение на предоставяната в интернет информация, включваща подробни въпроси и отговори и видео клипове за причината за актуализацията и как може потребителите да се възползват от нея, както и относно мярката за изграждане на доверие. От друга страна, „Фолксваген” не предоставя пълна и ясна гаранция, че актуализацията не се отразява на ефективността на автомобилите, и отказва да опрости условията, даващи достъп до мярката за изграждане на доверие. Групата VW се ангажира да отговори на всички евентуални жалби на потребители след поправката. При проблеми, свързани с актуализацията, засегнатите потребители се насърчават да се свържат със своите търговски представители по места. В случай че не получат съдействие, те следва да подадат официална жалба до националните точки за контакт на „Фолксваген” за изтеглянето от пазара и могат да информират своите национални организации на потребителите.

Следващи стъпки

Приключването на това координирано действие на равнище ЕС не изключва по-нататъшни действия от страна на правоприлагащите органи на национално равнище в зависимост от съответните местни условия.

Контекст

След скандала „Дизелгейт“, през септември 2016 г. комисар Йоурова получи от „Фолксваген” план за действие за целия ЕС, с който се гарантира, че засегнатите автомобили в Съюза ще бъдат поправени, че потребителите са надлежно информирани и че този процес не поражда неудобства за тях. През юни 2017 г., когато процесът по поправките все още беше бавен, в допълнение „Фолксваген” предостави т. нар. мярка за изграждане на доверие, като обеща да отстранява всички проблеми, възникващи след поправката, до края на 2018 г. Фактическата гаранция, свързана с мярката за изграждане на доверие, е ограничена до 11 двигателни части.

През септември 2017 г. националните органи за защита на потребителите под ръководството на нидерландския орган (ACM) и Европейската комисия поискаха от „Фолксваген” да положи допълнителни усилия. В днешния доклад се прави преглед на резултатите от действията, предприети от страна на „Фолксваген” в отговор на това искане.

Регламентът на ЕС за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СЗОП) свързва националните органи за защита на потребителите в общоевропейска мрежа за правоприлагане. Благодарение на тази рамка национален орган в една държава членка на ЕС може да поиска от орган в друга държава членка да се намеси в случай на трансгранично нарушение на правилата на ЕС за защита на потребителите.

Сътрудничеството се прилага по отношение на правилата за защита на потребителите в редица области, като например Директивата относно нелоялните търговски практикиДирективата за правата на потребителите и Директивата относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции. Съгласно рамката за сътрудничество в областта на защитата на потребителите органите редовно разглеждат въпроси от общ интерес за защита на потребителите в рамките на единния пазар и координират своите дейности по надзор на пазара, както и евентуалните действия по правоприлагане. Комисията улеснява обмена на информация между компетентните органи и координацията помежду им.

В по-общ план, когато даден производител на автомобили наруши правилата на ЕС в областта на одобрението на типа, държавата членка, която е одобрила типа на автомобила, трябва да направи две неща: да разпореди коригиращи мерки, като например изтегляне от пазара, за да се гарантира, че всички засегнати автомобили са приведени в съответствие със закона, и да наложи ефективни, пропорционални и възпиращи санкции срещу автомобилния производител.

Комисията редовно публикува преглед на напредъка на равнището на изтегляне от пазара, свързано с емисиите на азотни оксиди. Тя следи много отблизо прилагането на тези правила от държавите членки и образува редица производства за нарушения, включително срещу Германия, Люксембург, Испания и Обединеното кралство във връзка с групата „Фолксваген”.

Комисията също така постави началото на основно преразглеждане на правилата на ЕС за одобряване на типа. В резултат на това от септември 2020 г. Комисията ще бъде в състояние да разпорежда изтегляне на автомобили от пазара за целия ЕС и да налага административни санкции на производителите или техническите служби, достигащи до 30 000 EUR за несъответстващ на изискванията автомобил.

За повече информация:

Заключения относно случая „Фолксваген”

Източник: Европейската комисия