София, 26 септември 2018 г.

Изявление на комисар Мария Габриел относно Кодекса за добри практики относно онлайн дезинформация

Онлайн платформите и рекламната индустрия са представили кодекс за саморегулиране, който включва широк спектър от ангажименти за борба с дезинформацията в интернет. Комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел приветства тази стъпка, но също така настоятелно призовава платформите да увеличат усилията си за борба с разпространението на дезинформацията онлайн.

„Кодексът, представен днес, е първият значим резултат от комуникацията, която Европейската комисия публикува през април. Той е важна стъпка към справяне с дезинформацията онлайн, която заплашва доверието на европейците в демократичните процеси и институции. За първи път в света имаме случай, в който индустрията се е съгласила на доброволна основа да има набор от саморегулаторни стандарти за борба с дезинформацията, като се ангажира с предприемането на широк спектър от действия – от прозрачност в политическата реклама до затваряне на фалшиви профили и демонетизация на доставчици на дезинформация. Тези действия трябва да допринесат до бързо и измеримо намаляване на дезинформацията онлайн. От тази гледна точка, Европейската комисия ще отдели специално внимание на ефективното им приложение.

Кодексът за добри практики трябва да допринесе за провеждането на прозрачна, справедлива и надеждна онлайн кампания преди изборите за Европейски парламент през пролетта на 2019 г. която е в съзвучие и зачита основните принципи на ЕС за свобода на изразяване, свобода на пресата и плурализъм.

Тази стъпка допълва препоръката, направена от Комисията и представена от президента Юнкер на 12 септември относно мрежите за сътрудничество в контекст на изборите, онлайн прозрачността, защитата срещу инциденти, свързани с киберсигурността и борбата с дезинформационните кампании.

Онлайн платформите трябва да се държат като отговорни социални играчи, особено в този решаващ период преди изборите и да направят всичко възможно да спрат разпространението на дезинформацията.

Призовавам онлайн платформите и рекламната индустрия незабавно да започнат да прилагат действията, договорени в Кодекса за добри практики, за да постигнем значителен напредък и измерими резултати през следващите месеци. Очаквам все повече и повече онлайн платформи, рекламни компании и рекламодатели да се придържат към него и ги насърчавам да проучат допълнителни възможности за борба с дезинформацията.

Ще се срещна с подписалите Кодекса през следващите седмици, за да обсъдим конкретните процедури и политики, които предприемат, за да превърнат Кодекса в реалност.

Както е предвидено в съобщението, Европейската комисия ще следим отблизо постигнатия напредък и ще анализираме първите резултати от Кодекса за добри практики до края на 2018 г. Ако резултатите се окажат незадоволителни, можем да предложим допълнителни действия, включително такива от регулаторен характер.“

В съобщението, публикувано на 26 април 2018 г., Европейската комисия представи план за действие и саморегулаторни инструменти за справяне с разпространението и въздействието на онлайн дезинформацията в Европа.

През май Комисията свика форум на всички заинтересовани страни по въпроса с дезинформацията онлайн. Форумът е съставен от работна група, включваща представители на големите онлайн платформи и рекламната индустрия, и Борд, съставен от експерти, представители на академични среди, медии и организации на гражданското общество. Работната група беше натоварена с изготвянето на кодекс за самоуправление на онлайн платформите, рекламния сектор и рекламодателите. Бордът  имаше задача да оцени и приеме становище относно Кодекса на добрите практики, както и последващия мониторинг и приложение.

В съобщението на Комисията от септември 2018 година, борбата с дезинформацията бе посочена като един от ключовите фактори за гарантиране на свободни и честни избори за Европейски парламент.

Подписалите този Кодекс се ангажират да предприемат действия в 5 области:

  • Спиране на рекламните приходи на някои акаунти и уебсайтове, които разпространяват дезинформация.
  • Правенето на политическата реклама по-прозрачна
  • Предприемане на мерки за справяне на проблема с фалшивите акаунти и онлайн ботове.
  • Оправомощаване на потребителите да могат да докладват за случаи на дезинформация и да имат достъп до различни източници на новини, като същевременно се подобрява видимостта и откриваемостта на качественото съдържание.
  • Оправомощаване на изследователската общност да следи онлайн дезинформацията чрез достъп до данните на платформите, съобразени с неприкосновеността на личните данни.

Кодексът е отворен за подписване от социалните медии, търсачките, онлайн рекламните мрежи и рекламодателите, като всяка една от тези групи предоставя различни видове услуги чрез различни технологии на различни аудитории. Ето защо Кодексът бе разработен, така че да отговори на тези различия, давайки възможност на последователите – наричани „съответните подписващи“ – да идентифицират съответните ангажименти, които ще поемат съгласно Кодекса, и да идентифицират в приложение към Кодекса конкретните политики и процедурите, които ще прилагат.

Действията, предвидени в комуникацията, включително този кодекс за добри практики, ще допринесат за защита на свободните и справедливи избирателни процеси, както подчерта президентът Юнкер в речта си за състоянието на Съюза от 12 септември 2018 г. Те ще допълнят текущата работа на Оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното съседство (East Stratcom).

Следвайки заключенията на Европейския съвет от юни 2018 г. и речта за състоянието на Съюза, Европейската Комисия и Европейската служба за външна дейност ще представят до края на годината общ план за действие за борба с дезинформацията, който ще се  съсредоточи върху стратегическата комуникационна политика.

Източник: Европейската комисия