Брюксел, 25 октомври 2018 r.

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 243 млн. евро от бюджета на ЕС за проекти по програма LIFE, с които ще се подпомага опазването на природата и околната среда и подобряването на качеството на живот в рамките на прехода на Европа към устойчиво и нисковъглеродно бъдеще.

С финансирането по програма LIFE за околната среда и действията по климата ще бъдат мобилизирани допълнителни инвестиции. Така тяхната стойност ще достигне 430,7 млн. евро, с които ще бъдат реализирани 142 нови проекта. Ще бъдат финансирани множество транснационални проекти и програма LIFE ще окаже въздействие във всяка страна от ЕС.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: По програма LIFE продължава да се инвестира в проекти за подобряване на качеството на живот, околната среда и природата. Тя помага на множество талантливи европейци да намерят решения на някои от най-сериозните екологични проблеми днес – замърсяване на въздуха, недостиг на вода, пластмасови отпадъци, загуба на биоразнообразие и ресурси. Освен това програмата продължава да е икономически ефективна.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете каза: Тези иновативни проекти показват добавената стойност на европейското сътрудничество. Чрез тях се разработват и споделят най-добрите начини за намаляване на емисиите и увеличаване на устойчивостта спрямо изменението на климата и така се подпомага прилагането на рамката в областта на климата и енергетиката за 2030 г. в целия ЕС.

Справяне с най-големите предизвикателства

Със 196,2 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на околната среда, ресурсната ефективност, природата, биоразнообразието и свързаните с околната среда управление и информация.

Това включва значителни инвестиции в проекти, които ще осигурят възможности за повторно използване на повече пластмасови отпадъци. Превръщането на тези отпадъци във висококачествени суровини за автомобилната, строителната и опаковъчната промишленост е само един от начините, по които с програма LIFE се оказва практическа подкрепа за постигане на целите на Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика.

Програма LIFE продължава да заема челно място в усилията за повишаване на осведомеността относно ценните екосистемни услуги, осигурявани от природата, и за опазване на застрашените видове и местообитания. От намаляване на конфликтите между хората и дивата природа в Гърция, Италия, Румъния и Испания до насърчаване на устойчиви земеделски практики в Италия, Малта и Испания – множество проекти по програма LIFE ще помогнат за изпълнението на Плана за действие на ЕС за природата.

В областта на климата ЕС ще инвестира 46,8 млн. евро за подпомагане на проекти за адаптация към изменението на климата, за смекчаване на последиците от него и за управление и информация. Това включва практическа помощ за държавите от ЕС при изготвянето на техните национални планове за климата и енергетиката за 2030 г. Тези планове ще им помогнат колективно да намалят емисиите си на парникови газове с най-малко 40% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. С финансирането по програма LIFE също така ще се помага на селскостопанският и горският сектор да се адаптират към изменението на климата и да подобрят устойчивостта на общностите към екстремни метеорологични явления – от наводнения и горещини до недостиг на вода.

  • В 55-те проекта по приоритетна област „Околна среда и ресурсна ефективност“ на програма LIFE ще бъдат инвестирани 163,5 млн. евро, от които ЕС ще осигури 82,4 млн. евро. Тези проекти обхващат действия в пет тематични области – въздух, околна среда и здраве, ресурсна ефективност, отпадъци и води. Само за 20-те проекта за ресурсна ефективност ще бъдат изразходени 43,8 млн. евро, за да се помогне на Европа в прехода към кръгова икономика. Това представлява увеличение от 15% спрямо миналата година. Около 14,9 млн. евро ще бъдат използвани за подобряване на качеството на въздуха в Европа.
  • С 40-те проекта по приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ ще се подкрепи прилагането на директивите на ЕС за птиците и местообитанията и стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. Тяхната обща стойност е 153 млн. евро, като ЕС ще осигури 97,5 млн. евро.
  • С 15-те проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с околната среда“ ще се повишава осведомеността по въпросите на околната среда. Тези проекти са на обща стойност 27,2 млн. евро, от които ЕС ще осигури 16,2 млн. евро.
  • 11-те проекта по приоритетна област „Смекчаване на изменението на климата“ са с общ бюджет от 33,7 млн. евро, като приносът на ЕС е 18,6 млн. евро. Тези средства са отпуснати за проекти за добри практики и за демонстрационни и пилотни проекти в три тематични области – промишленост, отчитане/докладване на емисии на парникови газове и земеползване, горско стопанство и земеделие.
  • В 17-те проекта по приоритетна област „Адаптация към изменението на климата“ ще бъдат инвестирани 44,2 млн. евро, от които ЕС ще предостави 22,9 млн. евро. Средствата се отпускат за проекти в шест тематични области – адаптиране, основаващо се на екосистемите, здраве и благосъстояние, адаптация в планински/островни райони с акцент върху сектора на селското стопанство, адаптация/планиране в градовете, оценки на уязвимостта/стратегии за адаптация и води (включително управление на наводненията, крайбрежни райони и опустиняване).
  • С 4-те проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с климата“ ще се подобрява управлението и ще се повишава осведомеността за климатичните промени. Те са на обща стойност 9,1 млн. евро, от които ЕС ще осигури 5,2 млн. евро.

Описания на проектите и повече информация ще намерите в приложението към настоящото съобщение за медиите.

Контекст

Програма LIFE е инструментът на ЕС за финансиране в областта на околната среда и климата. Тя функционира от 1992 г. и по нея са съфинансирани над 4600 проекта в целия ЕС и в страни извън него, като са предоставени над 4,2 млрд. евро и така са мобилизирани почти 10 млрд. евро за опазване на околната среда и климата. Във всеки един момент се работи по около 1100 проекта. Бюджетът на програмата за периода 2014 – 2020 г. е 3,4 млрд. евро по текущи цени, като тя има две подпрограми – за околната среда и за действията в областта на климата. За следващия дългосрочен бюджет на ЕС, за периода 2021 – 2027 г., Комисията предлага финансирането за програма LIFE да се увеличи с почти 60%.

Повече информация за програма LIFE

Приложение

Програма LIFE

Източник: Европейската комисия