Европейски проект

„АТЕС” ЕООД изпълни договор за изпълнение на Проект „Добри и безопасни условия на труд 2016“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

В отговор на развитието на своята дейност и съобразно поставените цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и на конкретната процедура BG05M9OP001-1.008“ ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, АТЕС ЕООД изпълни  Проект BG05M9OP001-1.008-0119 „Добри и безопасни условия на труд 2016“. Целта на проекта бе да подобри работната среда и качеството на работните места в Дружеството, чрез реализиране на следните под-цели.

  1. въвеждане на иновативни ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места
  2. осигуряване на добри условия на труд , чрез предоставяне на транспорт, адаптиран към работната схема и ритъм на работа с цел запазване на текуща заетост и повишаване на нивата на устойчива заетост.
  3. подобряване на здравословните и безопасни условия на труд,
  4. предоставяне на социални придобивки.

АТЕС ЕООД е дружество с опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение, вкл. успешно изпълнени проекти.

 

Проектът бе със срок на изпълнение 19 месеца, а общата му прогнозна стойност бе 314 238 лева, от които безвъзмездното финансиране 80% – 251 390,40 лева, от които 213 681,84 лева (85 %) европейско финансиране, 37 708,56 лева (15 %) национално финансиране и собствено финансиране от АТЕС ЕООД – 62 847,60 лева (20%)

 

Предвидени за изпълнение бяха  7 (седем) дейности:

Д1: Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси;
Д2: Организиран транспорт от Дружеството до и от работното място за заетите лица;
Д3: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – закупуване на ЛПС и специализирано работно облекло;
Д4: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – осигуряване на средства за колективна защита;
Д5: Осигуряване на социални придобивки за работещите;
Д6: Организация и управление на проекта;
Д7: Информиране и публичност.

Реализираните по-горе цели са сред директните начини за постигане на напредък в подобряване на работната среда, качеството на труд и живот на работещите и индиректно рефлектират положително върху опазването на околната среда.

Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители.

Осигуряването на безопасни условия на труд и социални придобивки на заетия персонал в дружеството осигурява съответствие на нуждите на работодателя към досегашния му зает персонал и подкрепя устойчивите отношения работник – работодател. Изпълнението на проекта води до повишаване на конкурентоспособността, адаптивността и производителността, както на предприятието като цяло, така и конкурентоспособността, адаптивността и производителността на всеки един служител или работник и качеството му на работа и живот.

Проект:  «Добри и безопасни условия на труд 2016»  Договор № BG05M9OP001-1.008-0119-C01

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Атес ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 

Единен информационен портал на Структурните фондове на ЕС: www.eufunds.bg

 

Проект: «Добри и безопасни условия на труд 2016» Договор № BG05M9OP001-1.008-0119-C01.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Атес ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

Прикачен файл:

Прес публикация