Институциите от ЕС постигнаха частично политическо споразумение относно „Хоризонт Европа“, което предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и Съвета.

Програмата „Хоризонт Европа“, предложена от Комисията през юни 2018 г. като част от дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., е най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации, съществувала някога, и с нейна помощ ЕС ще остане начело на научните изследвания и иновациите в глобален мащаб.

„Хоризонт Европа“ беше създадена въз основа на постиженията и успехите на сегашната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“). Тя ще продължи да бъде водеща във високите научни постижения с помощта на Европейския научноизследователски съвет и стипендиите и обмена по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, и ще се ползва от научните консултации, техническата подкрепа и специализираните научни изследвания на Съвместния научноизследователски център (JRC) — службата на Комисията за наука и знания.

С нея ще бъдат въведени нови аспекти, включително Европейският съвет по иновациите (ЕСИ). ЕСИ, който вече работи в пилотна фаза, ще бъде централно звено за обслужване, с помощта на което водещи до пробив и дисруптивни иновации ще намират своето приложение на пазара, а стартиращи предприятия и МСП ще разширяват мащаба на идеите си.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.