В периода 15 април – 1 юни 2019 г. в цялата страна се провежда национална кампания под надслов „Имам бизнес идея“ – част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион 2019“ и се организира от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Кампанията е насочена към лица на възраст от 14 до 18 години, притежаващи креативно мислене и бизнес идея с потенциал за развитие.

Основната цел на инициативата е да провокира интереса, творческата изява и да насърчи предприемачеството сред подрастващите. Ще бъдат обменени опит и идеи между младежи и възрастни от различни населени места и училища. Учениците ще се запознаят с вече успели бизнес идеи и предприемачи.

Конкурсът ще се реализира онлайн чрез социалната мрежа Facebook. За участие в надпреварата всяко лице следва да запише видео клип, в който да представи своята предприемаческа/бизнес идея.

Всички предоставени видео материали следва да бъдат съобразени с изискванията, посочени в Регламента за участие и провеждане на онлайн конкурс за млади предприемачи (Приложение № 1).

Десет от участниците, събрали най-голям брой подкрепа под формата на харесвания, ще получат награда – спийкър, а първите двама от тях – посещение в „София Тех парк“. Всички награди са осигурени от Дирекция „Централното координационно звено“ към администрацията на Министерски съвет.

Крайният срок за изпращане на видео материали е 13 май 2019 г., 10:00 часа.

Във връзка с гореизложеното се обръщам към Вас с молба за съдействие за популяризиране на инициативата сред младежи от целевата група и партньорски организации.

Екипът на Областен информационен център Сливен е на разположение за въпроси във връзка с реализацията на конкурса.

Допълнителна информация относно условията за участие в конкурса може да бъде получена на място в офиса на ОИЦ Сливен, намиращ се на адрес: бул. „Цар Освободител“ № 1 (в сградата на Община Сливен), по телефон: 044/ 611 145, e-mail: oicsliven@gmail.com или чрез Facebook: Областен информационен център Сливен.

Приложение: 

  1. Регламент за участие и провеждане на онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“;
  2. Декларация за информирано съгласие

 Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.