16/04/2019

Ще участва ли Великобритания в европейските избори 2019?

Обединеното кралство трябва да проведе изборите за Европейски парламент в четвъртък, 23 май 2019 г.

Въпреки това остава възможността Обединеното кралство да се оттегли от ЕС преди провеждането на тези избори. Съгласно решението на Европейския съвет от 11 април Обединеното кралство е задължено да проведе изборите за Европейски парламент само „(…) Ако Обединеното кралство все още е държава-членка на 23-26 май 2019 г. и ако не е ратифицирала споразумението за оттегляне до 22 май 2019 г. “.

Ако съм гражданин на ЕС-27, живеещ в Обединеното кралство или гражданин на Обединеното кралство, живеещ в една от другите 27 страни-членки на ЕС, къде мога да гласувам?

Законодателството на ЕС гарантира на всички граждани на ЕС, които са се преместили в друга държава-членка на ЕС, да гласуват и да бъдат избирани за членове на Европейския парламент в държавата-членка на пребиваване при същите условия, както за гражданите на тази държава. Тъй като все още Обединеното кралство е държава-членка на ЕС, това се отнася и за гражданите на ЕС, живеещи във Обединеното кралство и за гражданите на Великобритания, които живеят в останалата част на Съюза.

Законодателството на ЕС не регулира гласуването от мобилни граждани на ЕС, които желаят да гласуват от чужбина (например по пощата или в консулство) за членове на Европейския парламент, избрани в държавата им на произход. Това се регулира от националното законодателство и националните разпоредби.

На всички граждани се напомня, че на избори за Европейски парламент е забранено да гласуват повече от един път и че те трябва да упражняват правото си на глас само в една държава-членка. Съществува механизъм за обмен на данни за избирателите и кандидатите между държавите-членки с цел да се улесни премахването на двойните регистрации, при което заличаването на регистрацията се извършва в държавата-членка на произход на гражданите.

Какво се случва с моите избирателни права, ако Великобритания се оттегли преди изборите за Европейски парламент?

Гражданите на ЕС-27, живеещи в Обединеното кралство, които се регистрират в Обединеното кралство да гласуват за членове на ЕП, трябва да знаят, че след регистрацията им в Обединеното кралство те могат да бъдат заличени от списъка на избирателите в държавата-членка на произход (за да се предотврати двойното гласуване).

В случай, че Обединеното кралство се оттегли от ЕС преди датата на изборите за Европейски парламент, такива граждани могат да останат без право на глас на тези избори, в зависимост от това дали тяхната държава-членка на произход би позволила по-късна регистрация.

Някои граждани на ЕС-27, живеещи в Обединеното кралство, които се регистрират да гласуват от чужбина (напр. по пощата или в консулство) за своите национални членове на ЕП от държавата-членка на произход, също могат да бъдат засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство в случаите, когато тяхната държава-членка на произход позволява само гласуване от друга държава-членка на ЕС. Моля, консултирайте се с вашите национални органи за повече информация за това как тази ситуация ще ви засегне.

Що се отнася до гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС-27, и в случай на оттегляне от Обединеното кралство преди изборния ден, всяка държава-членка ще реши дали тези граждани ще могат да гласуват или не. Законодателството на ЕС не пречи на държавите-членки да позволят на граждани на трети страни да гласуват или да бъдат избирани на европейски избори.

Какви правила се прилагат относно състава на Европейския парламент в този контекст?

Съставът на Европейския парламент, без Обединеното кралство да е държава-членка (със 705 членове на ЕП вместо днешните 751), е определен в Решение (ЕС) 2018/937 на Европейския съвет от 28 юни 2018 г., прието по инициатива на Европейския парламент.

В член 3 (2) от настоящото решение се посочва, че „в случай, че Обединеното кралство все още е държава-членка на Съюза в началото на парламентарния мандат 2019-2024 г., броят на представителите в Европейския парламент за всяка държава-членка, ще бъде този, предвиден в член 3 от Решение 2013/312/ЕС на Европейския съвет, докато оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза стане юридически ефективно“.

Освен това той предвижда, че щом оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза стане правно ефективно, броят на представителите в Европейския парламент, избрани във всяка държава-членка, е този, предвиден в член 3, параграф 1 от същото решение.

Ако сте гражданин на ЕС, живеещ в Обединеното кралство и имате право да гласувате на следващите европейски избори на 23-26 май 2019 г., може би ще се наложи проверите тази информация: Право на гласуване държава по държава
Правила на гласуване за гражданите на ЕС в Обединеното кралство
България

Дата на изборите: 26 май 2019 г. (неделя)

Система на гласуване: Преференциално гласуване

Брой на членовете в ЕП през 2019 г.: 17

Минимална възраст за гласуване: 18 години

Допустимост до гласуване: Да, но само ако избирателите са пребивавали в България или в друга държава-членка на ЕС, най-малко през последните три месеца. Избирателите без текуща регистрация в България или друга държава-членка на ЕС се заличават от избирателните списъци.

Начин на гласуване: Чуждестранни представителства
 
Срокове и средства за регистрация:

Централната избирателна комисия подготвя избирателните списъци въз основа на наличните данни за пребиваване на избирателите. Ако избирателят не е включен в избирателните списъци, той/тя може да бъде добавен към него в деня на изборите в избирателната секция при представяне на български документ за самоличност и попълване на стандартна декларация за изпълнение на критериите за допустимост.

Избирател може да поиска да бъде включен в избирателните списъци или от органите преди изборите, или от избирателната комисия в изборния ден. Той/тя трябва да представи документ за самоличност, решение по чл. 39 или удостоверение по чл. 40 и попълнена декларация-образец, че: 1). е пребивавал(а) поне през последните три месеца в България или в друга държава-членка на ЕС; 2). не е гласувал на едни и същи избори за членове на Европейския парламент – в случаите, когато искането е направено след изборите, определени от Съвета на Европейския съюз; 3). Няма да гласува другаде за едни и същи избори за членове на Европейския парламент.

Повече информация:

Централна избирателна комисия
Министерство на външните работи на Република България
Посолство на Република България в Обединеното кралство
Настоящият текст е представен само за информация и не следва да се разглежда като правен текст. Цялата отговорност за съдържанието на материала е на Europe Direct Сливен. При никакви обстоятелства съдържанието в настоящата  публикация  не трябва да се приема за официална позиция на Европейския съюз.

Информационен център „Европа Директно – Сливен“ е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.

„Европа Директно” е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на https://europedirect.europa.eu 

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm