На 19 юни (сряда) от 9:30 ч. в Дома на Европа (на ул. „Г.С. Раковски“ №124)  ще се проведе Информационен ден посветен на Европейския съвет за иновации.
Събитието ще открият Христо Христов, заместник-ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и Милена Дамянова, директор на Дирекция „Наука” в Министерството на образованието и науката.
Експерти от Европейската комисия и от България ще представят новите възможности за финансиране в рамките на пилотната програма на създадения Европейски съвет за иновации.
Сред участниците ще бъдат заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева и Кийт Секейра, Старши съветник на комисаря по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш.
Предварителната регистрация за участие в събитието можете да направите на следния адрес тук.
Програмата ще намерите в прикачения документ. ЕСИ ПРОГРАМА
Контекст:
Макар че в Европа живеят едва 7 % от световното население, тук се осъществяват 20 % от световните инвестиции в научноизследователската и развойната дейност, както и една трета от всички висококачествени научни публикации. Освен това Европа е световен лидер в промишлени сектори като фармацевтичната промишленост, химическата промишленост, машиностроенето и модата. Тя обаче трябва да полага повече усилия, за да може тези високи постижения да се превърнат в реални успехи и да доведат до появата на световни лидери на нови пазари, основаващи се на иновациите. Това важи с особена сила за иновациите, които са свързани с коренно нови технологии (т. нар. „иновации, водещи до пробив“), и за иновациите, благодарение на които се създават нови пазари (т. нар. „дисруптивни иновации“).
През юни 2018 г. Европейската комисия предложи най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации, „Хоризонт Европа“, чийто бюджет за периода 2021—2027 г. възлиза на 100 млрд. евро. От тях се предвиждат 10 млрд. евро Европейския съвет по иновациите – той предлага пряко подпомагане за иновациите посредством два основни инструмента за финансиране: един за ранните стадии и един за разработването и внедряването на иновациите на пазара.
През март 2019 г. Комисията допълни предложението си с още 2 милиарда евро за стимулиране на пилотната фаза на съвета по иновации, като до момента за 1276 особено иновативни проекта е предоставено финансиране в размер на над 730 млн. евро.
Отдел „Преса и медии“
Представителство на ЕК в България
На 25 май 2018 г. Общият регламент относно защитата на данните започва да се прилага във всички държави членки на Европейския съюз. Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват от Представителствата на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001.