Комисията „Фон дер Лайен“ стартира нов цикъл на европейския семестър — първия за мандата си. Комисията представя амбициозна, обновена стратегия за растеж, насочена към насърчаването на устойчива конкурентоспособност с цел изграждане на икономика, която работи за хората и планетата.

В годишната стратегия за устойчив растеж се дава израз на визията, изложена в политическите насоки на председателя Урсула фон дер Лайен. В нея се представя стратегията на политиките във връзка с икономиката и заетостта на ЕС, като устойчивостта и социалното приобщаване биват поставени в центъра на икономическата политика на ЕС в съответствие с приоритетите, залегнали в Европейския зелен пакт, новата стратегия за растеж на Комисията.

Годишната стратегия за устойчив растеж обхваща четири взаимосвързани и взаимно подсилващи се измерения с цел да се отговори на дългосрочните предизвикателства. Тези измерения следва да ръководят структурните реформи, политиките в областта на заетостта, инвестициите и отговорните фискални политики във всички държави членки, така че да се постигне икономика, която работи за хората и планетата. Четирите измерения са:

  • устойчивост на околната среда,
  • увеличение на производителността,
  • справедливост, както и
  • макроикономическа стабилност.

Традиционно част от есенния пакет е и механизмът за предупреждение по процедурата за макроикономически дисбаланси. В него за България Комисията отбелязва, че намира за уместно да извърши задълбочен преглед, с оглед оставащите предизвикателства във финансовия сектор.

Приоритетите, установени от Комисията в стратегията ѝза устойчив растеж, следва да бъдат взети предвид от държавите членки в техните национални политики и стратегии, изложени в програмите им за стабилност или конвергенция и в националните програми за реформи. Въз основа на това Комисията ще предложи специфични за всяка държава препоръки като част от пролетния пакет на европейския семестър.

Подробности ще откриете в прикачения документ.