В Съобщението относно изграждането на силна социална Европа за справедливи промени се представя начинът, по който социалната политика ще спомогне за посрещането на днешните предизвикателства и използването на актуалните възможности, като се предлагат действия на равнище ЕС за идните месеци и се търси мнението на заинтересованите страни на всички равнища относно по-нататъшните действия в областта на заетостта и социалните права. Комисията започва още днес първия етап на консултации със социалните партньори — предприятията и профсъюзите — по въпроса за справедливи минимални заплати за работниците в ЕС.

Публикуваните документи се основават на Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от институциите и лидерите на ЕС през ноември 2017 г. Комисията приканва всички държави, региони и партньори от ЕС да представят своите виждания за бъдещите стъпки, както и плановете си за постигане на целите на стълба. Те ще бъдат отчетени при изготвянето на план за действие през 2021 г., в който ще бъдат отразени всички направени предложения и който ще бъде представен за одобрение на най-високо политическо равнище.

От своя страна, Комисията представя планираните инициативи, които ще допринесат непосредствено за прилагането на Европейския стълб на социалните права. Ключовите действия през 2020 г. включват:

  • Справедливи минимални заплати за работниците в ЕС
  • Европейска стратегия за равенство между половете и задължителни мерки за прозрачност при заплащането
  • Актуализирана европейска програма за умения
  • Актуализирана „Гаранция за младежта“
  • Среща на високо равнище по въпросите на работата през платформи
  • Зелена книга относно застаряването
  • Стратегия за хората с увреждания
  • Демографски доклад
  • Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица.

Подробности ще откриете в прикачения документ.

Източник: Европейската комисия