„Посланието на европейските гласоподаватели — както и на тези, които са още малки, за да гласуват — е пределно ясно: те искат да се предприемат реални действия за борба с изменението на климата и Европа да поеме водеща роля в тази борба. Разпалеността, убеждението и енергията на милионите млади хора, чийто глас отеква по улиците и в сърцата ни, са вдъхновение за мен. Те се борят за своето бъдеще. Дълг на нашето поколение е да им го осигурим.”

„Разходите за прехода ще бъдат големи, но цената на бездействието ще бъде много по-висока.“

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

 

Европейски зелен пакт: какво представлява и каква е ползата за нас?

Превръщането ни в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. е най-голямото предизвикателство и възможност на нашето време. За постигането на тази цел Европейската комисия представи Европейския зелен пакт — изключително амбициозен пакет от мерки, които следва да дадат възможност на европейските граждани и предприятия да се възползват от прехода към устойчива зелена икономика. Мерките, които са придружени от първоначална пътна карта с ключови политики, включват значително намаляване на емисиите, инвестиране в авангардни научни изследвания и иновации и опазване на околната среда в Европа.

Подкрепен от инвестиции в екологични технологии, устойчиви решения и нови предприятия, Зеленият пакт може да изиграе ролята на нова стратегия на ЕС за растеж. От решаващо значение за неговия успех е участието и ангажираността на обществеността и на всички заинтересовани страни.

Преди всичко Европейският зелен пакт определя пътя към един подходящ и социално справедлив преход. Той е проектиран така, че никой да не бъде пренебрегнат в хода на предстоящата голяма трансформация.

Какво ще стане, ако не действаме?

Ако не предприемем действия по отношение на изменението на климата, в рамките на живота на нашите деца ЕС ще стане свидетел на:

 •                        Замърсяване
 •                        Горещини и суша
 •                        Наводнения
 •                        Прогнозни загуби от 190 милиарда евро годишно при увеличение на средната глобална температура с 3℃
 •                        Изменението на климата може да доведе до увеличение на цените на храните с 20 %

  през 2050 г.

 •                        Броят на хората по света, изложени на риск да бъдат принудени да напуснат домовете си вследствие на речни наводнения, може да нарасне на общо 50 милиона годишно
 •                        Икономическите разходи, свързани с причинената от горещините смъртност, могат да възлязат на над 40 милиарда евро годишно
 •                        Колкото по-дълго чакаме, толкова по-трудно става постигането на целите за ниски температури и толкова по-скъпо ще ни струват необходимите усилия.

Какво е Европейският зелен пакт?

„Европейският зелен пакт е новата ни стратегия за растеж. Той ще ни помогне да намалим емисиите, като същевременно създадем работни места.“

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

Европейският зелен пакт има за цел да подобри благосъстоянието на хората. Превръщането на Европа в неутрална по отношение на климата зона и опазването на естественото ни местообитание ще е от полза за хората, планетата и икономиката. Никой няма да бъде забравен. Европейският съюз ще:

 •   стане неутрална по отношение на климата зона до 2050 г.
 •   защитава човешкия живот, животните и растенията, като намали замърсяването
 •   подпомогне предприятията да станат световни лидери в областта на чистите продукти и технологии
 •   спомогне за осигуряването на справедлив и приобщаващ преход

Какво ще бъде направено?

Основните точки в плана на Eвропейската комисия са:

 1. „Климатично неутрална“ Европа.  ЕС ще се стреми да постигне нулеви нетни емисии на парниковите газове до 2050г., цел, която ще бъде подпомогната от „Закон за климата“, който ще бъде представен през март 2020г.
 2. Кръгова икономика. През март 2020 г. ще бъде представен нов план за действие за кръговата икономика, като част от по-широката индустриална стратегия на ЕС. Той ще включва устойчива продуктова политика с предписания как да се произвеждат стоки, използвайки по-малко материали и гарантирайки, че те ще могат да бъдат използвани повторно и да бъдат рециклирани. През 2020 г. ще бъде представено и ново законодателство, което ще направи батериите рециклируеми и за многократна употреба.
 3. Реновиране на сградите. Това е една от водещите програми на Зелената сделка. Основната цел е поне да се удвои или дори утрои степента на обновяване на сградите, която в момента е около 1%.
 4. Нулево замърсяване. Независимо дали във въздуха, почвата или водата, целта е до 2050 г. да се постигне околна среда без замърсители. Новите инициативи включват стратегия за химическата индустрия.
 5. Екосистеми и биоразнообразие. През март 2020 г. ще бъде представена нова стратегия за биологичното разнообразие. Европа иска да води чрез пример с нови мерки, адресиращи основните причинители за загубата на биологично разнообразие. Това включва мерки за справяне със замърсяването на почвата и водите, както и нова стратегия за горите. Нуждаем се от повече дървета в Европа, както в градовете, така и в провинцията. Ще бъдат въведени нови правила за етикетиране, за да се насърчават селскостопанските продукти, произведени без да се е наложило обезлесяване.
 6. Стратегия „От фермата до вилицата“.  Новата стратегия, която се планира да бъде представена през пролетта на 2020 г., ще цели система за зелено и по-здравословно земеделие. Това включва планове за значително намаляване на използването на химически пестициди, торове и антибиотици. Новите национални стратегически планове ще бъдат разгледани внимателно, представени догодина от държавите-членки в рамките на Общата селскостопанска политика, за да се провери дали съответстват с целите на Зелената сделка.
 7. Транспорт. Целта е достигане на нулеви стойности на въглеродните емисии на автомобилите през следващото десетилетие. Електрическите превозни средства ще бъдат допълнително насърчавани като за целта до 2025 г. в цяла Европа ще бъдат разположени 1 милион обществени станции за зареждане. Всяко семейство в Европа трябва да може да ползва електромобила си без да се притеснява за следващата зарядна станция. Устойчиви алтернативни горива – биогорива и водород – ще бъдат насърчавани в авиацията, превоза на стоки и тежкотоварния автомобилен транспорт, където електрифицирането понастоящем е невъзможно
 8. Финанси. За да не остави никого назад, Европейската комисия предлага Механизъм за справедлив преход, за да помогне на регионите, най-силно зависими от изкопаемите горива. Комисията има амбицията да мобилизира 100 милиарда евро, насочени към най-уязвимите региони и сектори”.

Предложеният инструмент в размер на 100 милиарда евро се състои от:

 • фонд за справедлив преход, който ще мобилизира средства от бюджета на регионалната политика на ЕС;
 • Програмата „InvestEU” с финансиране, идващо от Европейската инвестиционна банка;
 • Финансиране от ЕИБ, идващо от собствения капитал на европейската банка.

За всяко евро, изразходвано от фонда, регионите може да добавят 2 или 3 евро. В този контекст насоките на ЕС за държавна помощ ще бъдат преразгледани, така че националните правителства да могат пряко да подкрепят инвестициите в чиста енергия, с благословията на дирекцията за конкуренция на Комисията.

На регионите ще бъде предложена и техническа помощ, за да им се помогне да усвоят средствата, спазвайки строгите европейски правила за изразходването им.

Всяка държавна помощ, обаче, ще трябва да бъде проверена от Комисията като част от новите планове за преход на регионите.

9. Научни изследвания и разработки и иновации. С предложен бюджет от 100 милиарда евро за следващите седем години (2021-2027 г.), програмата за изследвания и иновации Хоризонт Европа също ще допринесе за Зелената сделка. 35% от финансирането за научни изследвания в ЕС ще бъдат заделени за благоприятни за климата технологии. А поредица от изследователски проекти ще бъдат съсредоточени главно върху екологичните цели.

10. Външни отношения. И накрая, дипломатическите усилия на ЕС ще бъдат мобилизирани в подкрепа на Зелената сделка. Една мярка е предложението за гранична такса на ЕС за въглерода. Докато Европа увеличава климатичните си амбиции, се очаква и останалият свят да поеме своята роля. Но ако това не се случи, Европа няма да е наивна и ще защити индустрията си от нелоялна конкуренция.

Каква е ползата за нас?

Европейският зелен пакт ще подобри благосъстоянието и здравето на гражданите и идните поколения:

 •   По-чисти въздух, вода и почва
 •   По-ниски сметки за енергия
 •   Санирани домове, училища и болници
 •   Опаковки, годни за повторно използване или рециклиране, по-малко отпадъци
 •   По-добри алтернативи в областта на обществения транспорт
 •   По-здравословни храни
 •   Повече точки за зареждане на електрически автомобили
 •   По-малко пестициди и торове
 •   По-добро здраве за настоящите и идните поколения
 •   Повече продукти, щадящи околната среда, в нашите магазини

За повече информация: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg

Източници:

Европейска комисия

https://euractiv.bg/

 

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център «Европа Директно» – Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции.