На 18 март 2020 г. комисаритеЕлиза Ферейра, отговаряща за сближаването и реформите, и Никола Шмит, отговарящ за заетостта и социалните права, изпратиха писма до всички държави от ЕС, за да ги информират за подкрепата, която могат да получат в рамките на инициативата за инвестиции в отговор на коронавирус.

Писмата, достъпни в страницата Coronavirus Response Investment Initiative, предоставят подробности за наличните суми за всяка страна, вида на новооткритите разходи по структурните фондове и фонда за солидарност на ЕС – например за подкрепа на здравни системи, закупуване на медицинско оборудване или осигуряване на достъп до здравеопазване за уязвимите групи и настоящите възможности за мобилизиране на финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален Фонд.

Освен това, службите на Комисията предоставят интегрирана подкрепа на всяка една от държавите-членки поотделно чрез специално създадени за целта екипи. Екипите ще осигурят бърз обмен на информация и вземане на решения на най-техническо ниво, както и ще обсъдят въпросите за държавната помощ, въпросите за спазването на финансовите регламенти или участието на Европейския инвестиционен фонд.

В писмото до Томислав Дончев – Заместник министър-председател и Деница Сачева – Министър на труда и социалната политика, се казва, че за да насочи бързо 37 милиарда евро от Европейските публични инвестиции за справяне с въздействието на кризата с Коронавируса, Европейската комисия предлага тази година да намали задължението за искане на възстановяване на неизразходвано предварително финансиране за Европейския структурен и инвестиционен фонд за 2019 г. и за използване на тези пари за инвестиции по CRII (Инициативата за инвестиции в отговор на коронавируса). В случая с България това възлиза на около 118 милиона (ориентировъчна сума до крайния резултат от проверката и приемането на сметките).

Допълнително, Комисията ще изплати предварителното финансиране за България за 2020 година на 2 вноски: през март и началото на април, в размер на 209 476 393,47 евро.

В писмото също така се казва, че за да ускори и засили подкрепата си, Комисията също така предлага разходите, свързани с коронавируса, да бъдат допустими по структурните фондове от 1 февруари 2020 г. Например, това на практика може да означава подкрепа за системата на здравеопазването, по-специално чрез финансиране на здравно оборудване, лекарства, съоръжения за тестване и лечение, превенция на болестите и повишаване на осведомеността, електронно здравеопазване, осигуряване на защитно оборудване, медицински изделия (включително респиратори, маски и други подобни), за адаптиране на раобтната среда в сектора на здравеопазването и осигуряване на достъп до здравни грижи на уязвимите групи. Европейският социален фонд може също така да подкрепи краткосрочни условия на работа и обществени услуги за възрастни и хора със здравословни проблеми, а така също и допълнителна подкрепа за системата на здравеопазването като наемане на персонал.

Също така, Комисията предлага Европейският фонд за регионално развитие да може да подкрепя финансирането на оборотен капитал за МСП, където е необходимо за справяне с краткосрочните финансови шокове, включително чрез безвъзмездни средства.

Основната цел на Комисията е да използва пълния набор от възможности за финансиране в рамките на бюджета на ЕС и експертизата на Комисията, за да подкрепи държавите-членки с максимална гъвкавост, минимална допълнителна административна работа и възможно най-бързо.

Като се съсредоточава върху инвестициите в предприятия, работни места, хора и инфраструктура, политиката на сближаване също ще играе важна роля в подкрепата на усилията за възстановяване след кризата в държавите-членки и регионите. Следователно Комисията неуморно ще продължи общите ни усилия за програмиране за финансовия период 2021 – 2027 г., така че изпълнението да започне възможно най-рано и по този начин да поеме икономическите шокове и да се справи с дългосрочните социално-икономически последици от кризата.

За да може да демонстрира солидарност на европейско ниво, ЕК също така предлага  да разшириобхвата на Европейския фонд за солидарност, така че да обхване ситуации като настоящата криза. Също така за подпомагането на уволнени работници и самостоятелно наети лица може да бъде мобилизиран и Европейският фонд за приспособяване към глобализацията.

За повече информация