Определян като „съвременното робство”, трафикът на хора представлява тежко престъпление срещу личността, често извършвано в рамките на организирана престъпна дейност, грубо нарушение на основните човешки права, изрично забранено съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз.

Противодействието, превенцията и осъждането на престъплението са залегнали като основни приоритети в стратегическите документи на ЕС. От първостепенно значение е навременното идентифициране, насочване, подкрепяне и подпомагане на потенциалните и реалните жертви на трафик, както и тяхната пълноценна реинтеграция.

За поредна година Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен, дирекция „Бюро по труда” (ДБТ), Сливен и Информационен център „Европа Директно”, Сливен обединяват усилия за противодействие на трафика на хора с фокус превенция на трудовата експлоатация.

 Владимир Друмев, секретар на МКБТХ – Сливен: „Стратегическа цел на инициативата е да повишим информираността на обществото и конкретни рискови групи по отношение на механизмите за въвличане в престъплението, както и да насочим вниманието към основни признаци за идентификация на жертви, чрез разпространение на информация и превантивни материали включително и в дигитална среда.”

В следствие на пандемията от COVID-19 нарастващата безработица създава предпоставки за приемане на съмнителни предложения за работа, което реално увеличава риска от въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация.

Росица Хаджиева, началник отдел „Посреднически услуги”, ДБТ – Сливен: „За нас партньорсвото с МКБТХ – Сливен е от изключително значение, особенно в превантивната работа с продължително безработни лица, както и безработни младежи до 29 години, с цел минимизиране на риска от попадането им в схеми за трудова експлоатация.

Катя Иванова, информационен център „Европа Директно“ – Сливен: „ЕС предоставя много възможности на своите граждани: свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали; възможност да пътувате, учите и работите във всяка страна-членка на ЕС, която пожелаете. Но тези права, понякога крият предизвикателства и опасност за хората. Затова е много важно българските граждани да знаят и отстояват правата си. В случай на нужда към кого могат да се обърнат за помощ и съвет. Бъдете информирани и знайте правата си.“

Информирайте се обстойно за всяка една стъпка преди да вземете окончателно решение да заминете да работите извън България.

Задайте си въпросите:

  • Отнети ли са личните Ви документи?
  • Наети ли сте, без да сте наясно къде отивате?
  • Плащат ли Ви малко или връщате дълг?
  • Работите ли без договор?
  • Казват ли Ви как да се държите?
  • Страхувате ли се? Тормозят ли Ви?
  • Липсват ли Ви достатъчно храна, прилични работни дрехи, здравни грижи, почивка или сън?

Ако отговорите с „Да“ на един или повече от тези въпроси, Вие сте в риск! Защото трафикът на хора съществува!

Често фирми или конкретни лица, особено в по-малките населени места, търсят работници и им обещават невероятни условия за сезонна или временна работа. Често успяват да ги убедят, че няма никакви рискове и всичко е „уредено“.

А дали е така?

При трафика на хора предварителните договорени обещания на работодателите се разминават драстично с реалните условия на живот и труд. Налага се да работите за минимално възнаграждение, дори понякога без такова, документите Ви за самоличност биват отнети от работодател или трето лице, принуждават Ви да плащате нерегламентирани суми за това, че Ви осигуряват заетост. Случва се и да се налага да чакате, защото не Ви дават да започнете работа веднага. И така, докато не изхарчите всичките си лични средства и задлъжнеете.

Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство, посолство в страната, в която се намирате. https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo

Потърсете помощ от полицията – дори на нямате документи. Вие вероятно сте жертва на сериозно престъпление и ще Ви окажат помощ.

 „Трафикът на хора съществува“ (видео:

Научете повече за проблемите, свързани с престъплението „трафик на хора“ на интернет страниците на Националната комисия: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)

 

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50

(работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), email: office@antitraffic.government.bg

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, email: blagoevgrad@antitraffic.government.bg;

Бургас, тел.: + 359 885 532 692, email: burgas@antitraffic.government.bg;

Варна, тел.: + 359 52 820 677, email: varna@antitraffic.government.bg;

Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, email: vturnovo@antitraffic.government.bg;

Монтана, тел.: + 359 96305 471, email: montana@antitraffic.government.bg;

Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, email: pazardjik@antitraffic.government.bg;

Плевен, тел.: + 359 889 789 255, email: pleven@antitraffic.government.bg;

Пловдив, +359 32 622 136, email: plovdiv@antitraffic.government.bg;

Русе, тел.: + 359 82 841 918, email: ruse@antitraffic.government.bg;

Сливен, тел.: + 359 44 611 336, email: sliven@antitraffic.government.bg

ИА „Главна инспекция по труда“:

Гореща телефонна линия – 0700 17 670

Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия за борба с трафика на хора, фондация Кампания А21 – 0800 20 100

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)http://www.knsb-bg.org/;

Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm 

За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете и с Центъра за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на https://europedirect.europa.eu, както и да се свържете с най-близкия център Европа Директно“ във всяка страна-членка на ЕС

 

Информационен център Europe Direct СЛИВЕН

ул. „Славянска“ № 3, ет. 4, гр. Сливен

тел.(++359 44) 411 832; (+359) 882 73 01 88; e-mail: europedirectsliven@gmail.com