• COVID-19 извади на показ институционалните недостатъци на ЕС
  • Съветът на ЕС трябва да заеме аргументирана позиция в близко бъдеще и да се ангажира с предложените по време на Конференцията реформи

Парламентът призовава Съвета „незабавно да излезе с позиция относно формàта и организацията на Конференцията“, за да бъдат чути гласовете на гражданите.

В резолюция, приета с 528 гласа „за“, 124 „против“ и 45 „въздържал се“, Парламентът декларира, че „10 години след […] Лисабонския договор, 70 години след Декларацията на Шуман и в контекста на пандемията от COVID-19, е дошъл моментът да се преосмисли Съюза.“ Евродепутатите добавят, че „броят на значимите кризи, през които Съюзът е преминал, показва, че са необходими институционални и политически реформи в множество области на управление“.

Парламентът също така потвърждава своята позиция, изразена в резолюцията му от януари 2020 г., като подчертава, че гласовете на гражданите трябва да бъдат в центъра на дебата за това как ЕС да се справи с вътрешните и външните предизвикателства, които не са били предвидени при приемането на Договора от Лисабон.

Като признават, че Конференцията се е забавила поради пандемията от COVID-19, членовете на ЕП призовават другите две институции на ЕС „да започнат преговори за постигане на общо споразумение […] преди лятната ваканция“. Парламентът приветства „готовността на Комисията да напредне по експедитивен начин“, като същевременно „изразява съжаление, че Съветът все още не е приел позицията си“.

Евродепутатите обсъдиха Конференцията с Николина Брняц, Хърватския държавен секретар от името на Председателството на Съвета на ЕС и с Дубравка Шуица, заместник-председателя на Комисията за демокрация и демография, в сряда по време на пленарната сесия.

Може да гледате запис на дебата тук (начало от 19.05) и откъси.

Допълнителна информация

Конференцията за бъдещето на Европа ще бъде организирана от Парламента, Съвета и Комисията, като се очакваше да започне през май 2020 г. и да продължи две години. Парламентът иска граждани от различен произход, представители на гражданското общество и заинтересовани страни на европейско, национално, регионално и местно равнище да участват в процеса на изготвянето на приоритетите на ЕС, чрез подход „отдолу нагоре“, който е прозрачен, приобщаващ, основан на участие и е добре балансиран.

В допълнение, членовете на ЕП настояват за процес на отворено гражданско участие, който ще определи обхвата на самата Конференция и призовават за последващи действия по заключенията от Конференцията и изричен ангажимент от страна на трите основни институции на ЕС за съществени реформи на ЕС в съответствие с опасенията на гражданите, с възможно включване на преглед на основните договори на ЕС.