Европейската комисия започна обществена консултация, като приканва всички заинтересовани страни да представят своите мнения по проекта на преразгледани насоки на ЕС за регионална държавна помощ („Насоките за регионална помощ“). Заинтересованите страни могат да участват в консултацията до 30 септември 2020 г.

Насоките за регионална помощ имат за цел да насърчат икономическото развитие на необлагодетелстваните региони в ЕС, като същевременно гарантират еднакви условия на конкуренция между държавите членки. Регионалната помощ представлява важен инструмент, използван от държавите членки за укрепване на регионалното развитие.

Настоящите насоки за регионална помощ са в процес на преразглеждане в контекста на „проверката за пригодност“ на Комисията на пакета от мерки за модернизиране на държавната помощ от 2012 г.

В проекта на преразгледаните насоки се отчитат предварителните резултати от проверката за пригодност. Тези предварителни резултати показват, че настоящите насоки за регионална помощ са функционирали добре по принцип. Същевременно Комисията предлага редица целенасочени корекции за опростяване и отразяване на опита, натрупан при прилагането на настоящите правила.

Проектът на Насоките и всички подробности относно обществената консултация са достъпни онлайн.

Повече информация ще намерите в прикачения документ.