Европейската комисия отправя покана за изразяване на интерес към тематични партньорства за пилотни междурегионални иновационни проекти, които подкрепят реакцията и възстановяването вследствие на пандемията от коронавируса. Целта на поканата е да се помогне на регионите да оползотворят възможностите, които възникват вследствие на кризата, да развият устойчивост и да надградят екологичната и цифровата трансформация за възстановяване на най-засегнатите сектори, като например здравеопазването и туризма.

В рамките на тази покана Европейската комисия призовава за заявяване на интерес от страна на транснационални партньорства между регионални органи и други заинтересовани страни като университети, изследователски центрове, клъстери и МСП, които желаят да изпълняват пилотни междурегионални иновационни партньорства, с цел да се улесни търговската реализация и разрастването на междурегионалните иновационни проекти и да се стимулират инвестициите на предприятията.

Поканата ще подкрепя междурегионални партньорства в четири тематични области:

–      Разработване на верига за създаване на стойност в областта на медицината, свързано с работа по медицинско оборудване или медицински изделия за справяне с коронавируса на всички равнища по веригата за създаване на стойност;

–      Kръгова икономика в областта на здравеопазването;

–      Насърчаване на устойчивия и цифровия туризъм;

–      Разработване на водородни технологии в регионите с високи въглеродни емисии.

До края на 2021 г. всяко избрано партньорство следва да определи набор от действия за ускоряване на внедряването на иновациите, търговската реализация и разрастването на междурегионалните инвестиционни проекти. Избраните партньорства следва също така да са анализирали финансовите и правните пречки пред търговската реализация и разрастването, както и да са развили сътрудничеството с други програми и инициативи на ЕС.

Поканата ще бъде открита за срок от 6 седмици, т.е. до 7 септември 2020 г. (23:00 часа брюкселско време). Общият бюджет е 400 000 евро от Европейския фонд за регионално развитие за разработването на четири тематични партньорства (до 100 000 евро на партньорство).

Повече информация ще намерите в прикачения документ.