Трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да запазим работните места и поминъка на хората. Днес правим важна стъпка в тази посока: само четири месеца след като предложи неговото създаване, Комисията предлага да предостави 81,4 милиарда евро в рамките на инструмента SURE, за да се помогне за защитата на работните места и работниците, засегнати от пандемията от коронавирус в целия ЕС. В контекста на безпрецедентната криза, SURE е ясен символ на солидарност. Европа се е ангажирала да защитава гражданите.

Урсула фон дер Лайен – Председател на Европейската комисия,

24 август 2020 г.

 

Основният приоритет на Европейската комисия е здравето на гражданите. Пандемията от коронавирус обаче предизвика голямо сътресение за европейската и световната икономики. Държавите от ЕС вече приеха или са в процес на приемане на бюджетни мерки и мерки в областта на ликвидността и политиката с цел повишаване на капацитета на здравните си системи и оказване на помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати.

За да се смекчи удара върху поминъка на хората и икономиката, Европейската комисия прие широкомащабни икономически мерки в отговор на пандемията за мобилизиране на всички ресурси в бюджета на ЕС в защита на човешкия живот и препитанието на хората. 

Една от мерките, която ще допринесе за запазване на работните места и за подкрепа на семействата, е стартиралата инициатива, наречена „Смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение“ (SURE).

SURE — нов инструмент за смекчаване на рисковете от безработица

Инструментът SURE е съществен елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на тежките социално-икономически последствия от пандемията от коронавирус.

Това е една от трите мрежи за сигурност, одобрени от Европейския съвет за защита на работниците, предприятията и държавите.

След като Съветът одобри тези предложения, финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от страна на ЕС за държавите членки. Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта. По-конкретно те ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията от коронавирус, по-специално по отношение на самостоятелно заетите лица.

След консултации с държавите членки, поискали подкрепа, и след оценка на техните заявления, Европейската комисия предложи на Съвета да одобри предоставянето на финансова подкрепа за:

Белгия – 7,8 милиарда евро

България – 511 милиона евро

Чехия – 2 милиарда евро

Гърция – 2,7 милиарда евро

Испания – 21,3 милиарда евро

Хърватия – 1 милиард евро

Италия – 27,4 милиарда евро

Кипър – 479 милиона евро

Латвия – 192 милиона евро

Литва – 602 милиона евро

Малта – 244 милиона евро

Полша – 11,2 милиарда евро

Румъния – 4 милиарда евро

Словакия – 631 милиона евро

Словения – 1,1 милиарда евро

 

Какво представлява инструментът SURE и как ще функционира

Работниците в момента живеят при огромна несигурност и ние трябва да ги подкрепим, за да преодолеят тази криза, и да дадем нов тласък на нашите икономики. Ето защо Комисията предложи инструмента SURE, за да помогне за защитата на работниците и да улесни икономическото възстановяване. Днес приветстваме силния интерес на държавите членки към достъпа до евтино финансиране, налично в рамките на SURE, в подкрепа на режими на работа при непълно работно време и подобни мерки, и очакваме бърз процес на вземане на решение, за да започнем изплащането на заемите.“

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията,

отговарящ за икономиката в интерес на хората

 

Новият Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE),  е предназначен да спомага за поддържане на заетостта и защита на работещите, засегнати от коронавирусната пандемия.

По линия на Инструмента ще се предоставя финансова помощ под формата на заеми, които се отпускат от ЕС на държавите членки при благоприятни условия и чийто общ размер може да достигне 100 милиарда евро. Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта.

В частност тези заеми ще помагат на държавите членки да покриват своите разходи, които са пряко свързани със създаването, удължаването на срока или разширяването на обхвата на национални схеми за работа с намалено работно време и други подобни мерки, въведени от тях за самостоятелно заетите лица в отговор на настоящата коронавирусна пандемия.

Какво представляват схемите за работа с намалено работно време?

Схемите за работа с намалено работно време са програми, които дават възможност при определени обстоятелства търговските дружества, изпитващи икономически затруднения, временно да намалят работното време на своите служители, на които се предоставя публична подкрепа за доходите за неотработените часове. Подобни схеми се прилагат и за заместване на доходите на самостоятелно заетите лица.

По линия на Инструмента SURE ще бъде осигурена допълнителна подкрепа от ЕС за финансиране на схемите за работа с намалено работно време в държавите членки и други подобни мерки, с което ще се спомогне за поддържането на заетостта.

Всички държави членки вече са въвели национални схеми за работа с намалено работно време под някаква форма.

„Въвеждането на режими на работа при непълно работно време изигра съществена роля за смекчаването на последиците върху заетостта от пандемията от COVID-19. SURE е приносът на Европейския съюз за тези основни мрежи за сигурност. Инструментът ще спомогне за защитата на работниците от безработица и за запазването на работните места и уменията, от които ще се нуждаем, когато нашите икономики се възстановят. Силният интерес от страна на държавите членки потвърждава жизненоважното значение на тази схема.“

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката

 Защо Европейската комисия съсредоточава усилията си в подкрепа на схемите за работа с намалено работно време?

Инструментът SURE е само един елемент от цялостната стратегия на ЕК за защита на гражданите и смекчаване на тежките социално-икономически последствия от пандемията.

Много предприятия, изпитващи затруднения, са принудени временно да спрат или значително да свият дейността си и съответно да намалят работното време на служителите си. Схемите за работа с намалено работно време предотвратяват ненужните съкращения и така благодарение на тях временното сътресение няма да окаже по-тежки и дълготрайни отрицателни последствия върху икономиката и трудовия пазар на държавите членки. Това спомага за поддържане на доходите на семействата и запазване на производствените мощности и човешкия капитал на предприятията и икономиката като цяло.

Как ЕК ще осигури и предостави финансиране за Инструмента SURE?

Финансовата помощ по линия на Инструмента ще бъде под формата на заеми от ЕС за държавите членки, поискали подкрепа.

За да финансира заемите за държавите членки, Европейската комисия ще набира заемни средства на финансовите пазари. След това тя ще отпуска на държавите членки заеми при благоприятни условия. Така държавите членки биха извлекли полза от високия кредитен рейтинг на ЕС и съответно от по-ниските разходи по заемите.

Заемите ще бъдат подкрепени от система от доброволни гаранции, учредени от държавите членки в полза на ЕС. Инструментът ще влезе в действие, когато всички държави членки са учредили такива гаранции.

 

Как ще се определят условията по всеки отделен заем?

Тези заеми следва да бъдат използвани от държавите членки за финансиране на схеми за работа с намалено работно време за служителите или подобни мерки за самостоятелно заетите лица.

След като получи искане за финансова помощ от държава членка, Комисията се консултира със съответната държава членка, за да провери какъв е размерът на увеличението на публичните разходи, което е пряко свързано със създаването, удължаването на срока или разширяването на обхвата на споменатите схеми или подобни мерки за самостоятелно заетите лица. Благодарение на тази консултация Комисията ще може правилно да прецени какви да бъдат условията по заема, в т.ч. размерът, максималният среден срок до падежа, цената и техническите условия и ред за отпускането и усвояването му.

Въз основа на консултацията Комисията представя на Съвета предложение за решение за предоставяне на финансова помощ.

Одобрената финансовата помощ ще бъде под формата на заем от ЕС за държавата членка, поискала подкрепа.

Как ще работи гаранционната система?

Отпускането на заеми на държавите членки по линия на Инструмента ще бъде подкрепено от система от доброволни гаранции от държавите членки. Тази система ще даде възможност на Европейската комисия да повиши обема на заемите, които може да се предоставят на държавите членки.

Гаранционната система е необходима, за да може да се постигне необходимата заемна способност, като същевременно се осигури предпазливо финансиране на Инструмента.

За тази цел е нужно да се осигури минимален размер на учредените гаранции (а именно 25 % от максималния размер на заемите от 100 милиарда евро).

Каква е връзката между Инструмента SURE и обявената по-рано Европейска схема за презастраховане срещу безработица?

В своето съобщение за съгласуваните си икономически мерки в отговор на коронавирусната пандемия Европейската комисия пое задължение да ускори подготовката на своето законодателно предложение за Европейска схема за презастраховане срещу безработица.

Инструментът SURE представлява спешното пускане в действие на посочената схема и е специално замислен като незабавна мярка в отговор на предизвикателствата, създадени от пандемията.

Той по никакъв начин не изключва създаването на постоянна схема за презастраховане срещу безработица.

Какви са следващите стъпки?

Предложението на Комисията за Инструмента SURE ще трябва да бъде одобрено бързо от Съвета.

Новият инструмент ще бъде временен. Продължителността и обхватът му са ограничени до преодоляването на последствията от коронавирусната пандемия.

Контекст

Като част от реакцията на коронавируса на 2 април 2020 г. Комисията предложи инструмента SURE. На 19 май 2020 г. държавите членки в Съвета приеха регламента за създаване на SURE.

Участието на всяка държава членка в общия размер на гаранцията съответства на нейния относителен дял в общия брутен национален доход (БНД) на Европейския съюз въз основа на бюджета на ЕС за 2020 г.

 

Допълнителна информация

Предложение на Комисията за регламент на Съвета

Съобщение за медиите: Коронавирус: Комисията мобилизира всичките си ресурси, за да опази живота и препитанието на хората

Информационен документ: Подкрепа за държавите членки с цел защита на работещите и поддържане на заетостта – Инструментът SURE

Съобщение за медиите: Комисията представя европейски координирани мерки за противодействие на икономическите последици от коронавируса

Мерки във връзка с коронавируса

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център «Европа Директно» – Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции.

Информационен център „Европа Директно – Сливен“ е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.

„Европа Директно” е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на https://europedirect.europa.eu 
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm