Европейската комисия прие днес две инициативи, които ще увеличат приноса на образованието и обучението към възстановяването на ЕС от коронавирусната криза и ще спомогнат за изграждането на зелена и цифрова Европа. Като определя визия за европейското пространство за образование, което да бъде постигнато до 2025 г., Комисията предлага нови инициативи, повече инвестиции и по-силно сътрудничество на държавите членки, за да се помогне на всички европейци — от всички възрасти — да се възползват от богатите възможности за образование и обучение, предлагани от ЕС. Тя прие и нов План за действие в областта на цифровото образование, който отразява поуките, извлечени от коронавирусната криза, и полага основите на високоефективна екосистема за цифрово образование, позволяваща да се придобият по-добри
цифрови умения, необходими за цифровата трансформация.

В Съобщението относно европейското пространство за образование се очертава начинът, по който сътрудничеството може да подобри още повече качеството, приобщаването и цифровото и екологичното измерение на образователните системи на държавите членки. В него се посочва как заедно държавите членки могат да създадат европейско пространство за образование, основаващо се на свободата на учащите се и преподавателите да учат и да работят в целия континент, както и на свободата на институциите да се сдружават помежду си в Европа и извън нея.

Европейското пространство за обучение се основава на шест измерения: качество, приобщаване и равенство между половете, екологичен и цифров преход, преподаватели, висше образование и по-силна позиция на Европа в света. Инициативите ще се стремят, наред с другото, да повишат качеството, особено по отношение на основните и цифровите умения, да направят училищното образование по-приобщаващо и отчитащо в по-голяма степен аспектите, свързани с пола, както и да подобрят успеваемостта в училище. Те ще спомогнат да се подобри разбирането на изменението на климата и устойчивостта, да се насърчи екологизирането на
образователната инфраструктура, да се подпомогнат преподавателите, да се доразвие мрежата от европейски университети и да се подобрят връзките между институциите за образование и обучение.

В това съобщение са посочени средствата и етапните цели за постигане на европейското пространство за образование до 2025 г. с подкрепата на плана за възстановяване на Европа (Next Generation EU) и на програмата „Еразъм+“. Освен това в него се предлага рамка за сътрудничество с държавите членки и за участие на заинтересованите страни в областта на образованието, включително структура за докладване и анализ, съдържаща договорени цели по отношение на образованието, с цел насърчаване и проследяване на реформите. Ще бъде постигнат синергичен ефект между усилията за създаване на европейско пространство за образование и Европейската програма за умения, обновената политика за професионалното образование и обучение и европейското научноизследователско пространство.

Планът за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) предлага набор от инициативи за висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование в Европа. Той представлява призив да се предприемат действия за по-тясно сътрудничество между държавите членки на европейско равнище, както и със заинтересованите страни и между тях, за да станат системите за образование и обучение напълно пригодни за цифровата ера. Вследствие на коронавирусната криза дистанционното учене зае централно място в образователните практики. Това разкри неотложната нужда да се подобри цифровото образование като основна стратегическа цел за постигането на висококачествено преподаване и учене в цифровата ера. С
излизането от извънредното положение, наложено от избухването на пандемията, имаме нужда от стратегически и по-дългосрочен подход към цифровото образование и обучение.

Планът за действие има два дългосрочни стратегически приоритета: i) да се насърчи развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование и ii) да се подобрят цифровите умения, нужни за цифровата трансформация. За да се засилят сътрудничеството и обменът в областта на цифровото образование, осъществявани на равнището на ЕС, Комисията ще създаде Европейски център за цифрово образование, който ще насърчава съвместните действия и постигането на синергичен ефект между областите на политиката, свързани с цифровото образование, ще създаде мрежа от национални консултантски услуги и ще задълбочи диалога между заинтересованите страни от публичния и частния сектор.

Двете инициативи също така ще допринесат за дискусиите на третата Европейска среща на върха по въпросите на образованието, която Комисията ще организира онлайн на 10 декември и на която министри и основни заинтересовани страни ще обсъдят начините за адаптиране на образованието и обучението към цифровата ера.

Членове на колегиума заявиха Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: COVID-19 предизвика сериозно нарушаване на функционирането на
системите за образование и обучение, които трябваше бързо да преминат към дистанционно и онлайн учене. Масовото използване на технологии разкри пропуски и слабости. Това обаче е и възможност образованието и обучението да се адаптират към цифровата ера. Според 95 % от участниците в обществената консултация относно Плана за действие в областта на цифровото образование кризата е повратна точка по отношение на начина, по който технологиите се използват в образованието и обучението. Сега е моментът да оформим и да модернизираме образованието, така че то да отговаря на потребностите на цифровата ера.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, посочи следното: Образованието е основен елемент на нашия европейски начин на живот. Визията ни за европейското пространство за образование се основава на ценностите свобода, многообразие, права на човека и социална справедливост. Заедно с Плана за действие в областта на цифровото образование предлагаме нови инициативи, даващи възможност да учим и да работим заедно във всички части на континента. За нашата младеж, за нашите граждани, за нашия просперитет.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: И европейското пространство за образование, и Планът за действие в областта на цифровото образование са от основно значение за възстановяването и бъдещия растеж в Европа. С тях се определя обща визия за бъдещето на образованието, свързана с нашите ангажименти по отношение на цифровия и екологичния преход. Сега трябва да се съсредоточим върху изпълнението и върху постигането на синергичен ефект между тях.

Контекст

Европейското пространство за образование се основава на продължаващо десетилетия образователно сътрудничество на равнището на ЕС. Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) спомогна за изграждането на доверие и взаимно разбирателство в подкрепа на най-ранните инициативи за европейско пространство за образование.
През 2017 г. държавните и правителствените ръководители обсъдиха образованието и обучението на Социалната среща на върха в Гьотеборг въз основа на съобщението на Комисията, в което тя изложи визията си за постигане на европейско пространство за образование до 2025 г.

Това доведе до приемането през декември 2017 г. на заключения на Съвета, в които държавите членки, Съветът и Комисията се призовават да постигнат напредък по програмата от Гьотеборг. Вече са предприети много инициативи. Въз основа на това богато наследство в днешното съобщение се излага визия за европейското пространство за образование, заедно със засилен подход за постигането му до 2025 г. Европейското пространство за образование също така е свързано с Next Generation EU и дългосрочния бюджет на Европейския съюз за 2021—2027 г.

В този контекст предлаганият План за действие в областта на цифровото образование заема централно място в усилията на Комисията да подкрепи цифровия преход в Европа. Той се основава на първия такъв план, приет през януари 2018 г., чийто срок на действие изтича в края на тази година. Новият план е по-амбициозен, като има по-широк обхват, който не се ограничава до формалното образование, и по-дълъг срок на действие — до 2027 г.

За повече информация:  Европейско пространство за образование

Източник: Европейската комисия