Продължава да се влошава състоянието на защитените местообитания и видове, най-вече вследствие интензивното селско стопанство, урбанизацията, неустойчивите горски дейности и измененията в сладководните местообитания. Замърсяването на въздуха, водата и почвата също влияе на местообитанията, също както и изменението на климата и свръхексплоатацията на животните чрез незаконно добиване и неустойчив лов и риболов. Ако не бъде намерено решение, това влошаване неизбежно ще доведе до трайно подриване на нашето биологично разнообразие и на жизненоважните услуги, които то предоставя, което ще изложи на риск нашето здраве и икономическо благополучие.

В доклада се подчертава ясната необходимост от действия, ако искаме да осигурим реална възможност на биологичното разнообразие в Европа да поеме по пътя към възстановяване до 2030 г., както е предвидено в новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие. В това отношение от особено значение ще бъде цялостното изпълнение на целите и задачите, предложени в тази стратегия, както и в стратегията „От фермата до трапезата“.

Оценката, която се основава на по-подробен технически доклад на Европейската агенция за околната среда, показва, че макар някои защитени видове и местообитания да устояват въпреки оказвания върху тях сериозен натиск, по-голямата част от тях са с незадоволителен или лош статус на равнище ЕС, като при някои се наблюдава непрекъсната тенденция към влошаване.

При отделните видове продължава да се влошава състоянието на птиците, които са тясно свързани със селското стопанство, а сладководните риби са с най-висок дял на лош природозащитен статус (38 %) главно поради промени във водните обекти, водните потоци и водноелектрическите инсталации. Едва 15 % от местообитанията са в добро състояние.

Възстановяването на торфищата и други влажни зони може да се отрази положително на природата, но и да допринесе значително в борбата с изменението на климата, както и да осигури възможности за разкриване на нови работни места в селските и периферните райони. Докладът също така показва, че целенасочените действия за опазване дават резултати. Популациите от иберийски рис, горски елен и видри, които са обект на мащабни проекти за опазване, вече се възстановяват. Инициативите по програмата LIFE на ЕС, специалните агроекологични схеми в рамките на общата селскостопанска политика и мрежата „Натура 2000“ с нейните 27 000 зони продължават да влияят положително, но са необходими значително по-мащабни действия.

Виргиниюс Синкявичюс, комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, заяви: „Тази оценка съдържа най-всеобхватната проверка на състоянието на природата, извършвана някога в ЕС. Тя показва още веднъж много ясно, че ние губим своята животоподдържаща система. Цели 81 % от защитените местообитания в ЕС са в лошо състояние. Необходимо е спешно да изпълним ангажиментите, поети в новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие, за да обърнем тази тенденция в полза на природата, хората, климата и икономиката“.

Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда, допълни: „Според направената от нас оценка, ако искаме да опазим доброто състояние и приспособимост на природата в Европа, както и своето собствено благосъстояние, ще трябва да променим основно начина, по който произвеждаме и консумираме храна, управляваме и използваме горите си и изграждаме своите градове. Тези усилия трябва да се съчетаят с по-добро изпълнение и налагане на политиките за опазване, с ударение върху възстановяването на природата, както и с все по-амбициозни действия в областта на климата, особено в отраслите на транспорта и енергетиката“.

Контекст

На всеки шест години държавите членки представят доклади за природозащитния статус и тенденции при биологичните видове и типовете местообитания, защитени съгласно директивите на ЕС. Настоящият цикъл на докладване е засега най-мащабното и най-подробно събиране на данни относно състоянието на природата в Европа. Докладът съдържа анализ на данните за състоянието и тенденциите при всички видове диви птици в ЕС (460 вида), 233 типа местообитания и почти 1400 вида други диви растения и животни, които представляват интерес за Европа.

Тази информация ще ръководи през идните години действията на ЕС в областта на биологичното разнообразие и ще осигури необходимата основа за проследяването на напредъка спрямо целите в новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.

За повече информация
Доклад на Европейската комисия
Технически доклад на ЕАОС за състоянието на природата
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие
Доклад — Възстановяване на природата чрез програма LIFE
Връзка към брошурата