Европейската комисия приветства постигането на споразумение за пакет от 1,8 трилиона евро, за да се подпомогне изграждането на по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа

Европейската комисия приветства споразумението между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета относно следващия дългосрочен бюджет на Европа и NextGenerationEU — временния инструмент за възстановяване. След като бъде приет, пакетът от общо 1,8 трилиона евро ще бъде най-големият пакет, финансиран някога от бюджета на ЕС. Той ще спомогне за новото изграждане след COVID-19 на една по-екологична, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре пригодена към днешните и бъдещите предизвикателства Европа.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви: „Приветствам днешното споразумение относно нашия план за възстановяване и следващата многогодишна финансова рамка. Сега трябва да се пристъпи към финализиране на споразумението относно следващия дългосрочен бюджет и NextGenerationEU до края на годината. Гражданите и предприятията, които са тежко засегнати от кризата с коронавируса, се нуждаят от помощ. Нашият план за възстановяване ще ни помогне да превърнем предизвикателството на пандемията във възможност за възстановяване, водено от екологичния и цифровия преход.“

Европейският комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета, който от началото на мандата съдействаше за постигането на споразумение, заяви: „Днешното споразумение ще позволи подсилването на конкретни програми в рамките на дългосрочния бюджет за периода 2021—2027 г. (включително „Хоризонт Европа“, „Еразъм +“, EU4Health). Като цяло дългосрочният бюджет на ЕС, заедно с NextGenerationEU, ще възлиза на над 1,8 трилиона евро. Той ще играе ключова роля в подкрепа на възстановяването и ще гарантира, че традиционните бенефициери на финансиране от ЕС получават достатъчно средства, за да продължат своята работа в тези трудни за всички времена.“

Сред основните елементи на компромиса са:

  • Над 50 % от сумата ще подкрепя модернизацията чрез политики, които включват научните изследвания и иновациите, чрез „Хоризонт Европа“; справедлив климатичен и цифров преход чрез Фонда за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“; подготвеност, възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health.
  • Традиционните политики като политиката на сближаване и общата селскостопанска политика също продължават да получават значителна финансова подкрепа, която е особено необходима, за да се гарантира стабилност по време на криза, както и за тяхното модернизиране, което ще допринесе за възстановяването и за екологичния и цифровия преход.
  • 30 % от средствата на ЕС ще бъдат изразходвани за борба с изменението на климата — най-големият дял досега от най-големия европейски бюджет до този момент. В пакета също така се обръща специално внимание на защитата на биологичното разнообразие и равенството между половете.
  • В бюджета ще бъдат заложени засилени механизми за гъвкавост, за да се гарантира, че той разполага с капацитет за посрещане на непредвидени нужди. Това прави бюджета подходящ не само за днешната действителност, но и за утрешните неизвестни.
  • Както беше предложено през май 2020 г. и договорено от лидерите на ЕС на 21 юли 2020 г., за да финансира възстановяването, ЕС ще взема заеми на пазарите при по-благоприятни условия, отколкото много държави членки, и ще преразпределя сумите.
  • Ясна пътна карта за нови собствени ресурси, за да се подпомогне погасяването на заемите. Комисията се ангажира до юни 2021 г. да представи предложения за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите и за данък върху цифровите технологии, които да бъдат въведени най-късно до 1 януари 2023 г. През пролетта на 2021 г. Комисията също така ще направи преглед на схемата на ЕС за търговия с емисии, включително на възможността за евентуалното разширяване на обхвата ѝ върху авиационния и морския сектор. До юни 2021 г. Комисията ще предложи собствен ресурс на база схемата на ЕС за търговия с емисии. Освен това Комисията ще предложи допълнителни нови собствени ресурси, които биха могли да включват данък върху финансовите сделки и финансово участие, свързано с корпоративния сектор, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък. Комисията ще работи по представянето на предложение до юни 2024 г.
  • Що се отнася до защитата на бюджета на ЕС, сега за първи път ЕС ще разполага със специален механизъм за защита на своя бюджет срещу нарушения на върховенството на закона, както беше договорено на 5 ноември. В същото време този механизъм няма да окаже отрицателно въздействие върху крайните бенефициери на финансиране от ЕС в съответната държава членка.

Следващи стъпки

Сега, в съответствие със своите роли и процедури Европейският парламент и Съветът трябва официално да приемат Регламента за МФР и одобреното днес междуинституционално споразумение.

Успоредно с това трябва да продължи работата за окончателното приемане на всички други елементи от пакета, включително секторното законодателство и решението за собствените ресурси.

В случая с решението за собствените ресурси, което ще позволи на Комисията да заема средства, е необходимо също така всички държави членки да го ратифицират в съответствие със своите конституционни изисквания. По време на септемврийската си пленарна сесия Европейският парламент вече даде своето положително становище по този законодателен акт. Следващата стъпка е приемане от страна на Съвета.

Успоредно с това трябва да се проведат преговори по годишния бюджет за 2021 г. Помирителният период от 21 дена, по време на който Европейският парламент и Съветът следва да постигнат споразумение, тече между 17 ноември и 7 декември тази година.

Комисията остава изцяло ангажирана да съпътства процеса.

Контекст

Комисията представи своето предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС на 2 май 2018 г. Рамковото предложение беше незабавно последвано от законодателни предложения за 37-те секторни програми (напр. сближаване, селско стопанство, „Еразъм“, „Хоризонт Европа“ и др.). Между 2018 г. и началото на 2020 г. Комисията работи съвместно с ротационните председателства на Съвета и в тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да се постигне напредък в преговорите.

На 27 май 2020 г. в отговор на безпрецедентната криза, причинена от коронавируса, Европейската комисия предложи временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU в размер на 750 милиарда евро, както и целеви увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

На 21 юли 2020 г. държавните и правителствените ръководители от ЕС постигнаха политическо споразумение по пакета. Оттогава Европейският парламент и Съветът, и с участието на Европейската комисия, проведоха 11 тристранни политически срещи във връзка с това споразумение, с цел да прецизират неговите окончателни параметри.

За повече информация:

Информационен документ

Уебсайт за МФР

Въпроси и отговори

Източник: Европейската комисия