Програма LIFE: ЕС предоставя над 280 млн. евро за проекти, насочени към околната среда, природата и действията в областта на климата
Европейската комисия одобри инвестиционен пакет за повече от 120 нови проекта по програмата LIFE. Отделените над 280 млн.евро ще са част от инвестиции на обща стойност близо 590 млн. евро и ще допринесат за постигането на амбициозните цели на проектите по отношение на околната среда, природата и действията в областта на климата. Одобрената сума е с 37 % по-висока от сумата, отпусната през миналата година.
Новите проекти ще помогнат за постигане на целите на Европейския зелен пакт, като подкрепят стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и плана за действие на ЕС за кръгова икономика, съдействат за екологосъобразното възстановяване от пандемията от коронавирус и допринасят за превръщането на Европа до 2050 г. в неутрален по отношение на климата континент. Много от тях ще се изпълняват с участието на няколко държави членки.
Приблизително 220 млн. евро са отпуснати за широк набор от проекти в областта на околната среда и ресурсната ефективност, природата и биологичното разнообразие и управлението и информацията, свързани с околната среда; над 60 млн. евро са заделени за финансиране на проекти, насочени към адаптиране към изменението на климата, смекчаване на последиците от него и управление и информация.

Кратка информация за одобрените проекти от България по поканата за представяне на предложения в рамките на програмата LIFE 2019:

Природа и биологично разнообразие

Подобряване на условията за видовете птици и ключовите местообитания около Поморийското езеро (LIFE for Pomorie Lagoon)

В района около Поморийското езеро гнездят много видове птици, като по данни на BirdLife International 91 от тях са от европейско природозащитно значение. Тази крайбрежна лагуна е дом и на редица защитени местообитания. Влошеното състояние на тези обекти обаче е причина за стартирането на проект по програмата LIFE, чиято цел е да се постигне обрат в неблагоприятната тенденция чрез редица мерки за опазване, включително изграждане на изкуствен остров (който може да служи като ключово място за размножаване), подобряване на защитата от наводнения и възстановяване на обходните канали, за да се увеличи циркулацията на водата.
Приоритетните горски местообитания в Североизточна България, посочени в приложение 1 към Директивата на ЕС за местообитанията, са застрашени вследствие на разпространението на инвазивни и чуждоземни видове и поради нарастващия натиск от страна на селското стопанство. Целта на проекта по програмата LIFE е тези заплахи да бъдат отстранени чрез планиране на програма за ликвидиране на инвазивните чужди видове и за повторно създаване и възстановяване на местообитания, като също така се подпомогне актуализирането на националните политики в областта на горското стопанство чрез данни
от мониторинг и анализ. В рамките на проекта ще бъдат осъществени и редица дейности, с които да се осигури обществена подкрепа за действията по опазване и да се насърчи прилагането на подобни действия в други региони.
Кратка информация за проекта
Проектът има за цел да се прекрати влошаването на състоянието на популациите на белошипа ветрушка в Гърция и България. Той ще се основава на предишни инициативи по програмата LIFE и ще подпомага дейностите на центъра за размножаване в плен в България, като сравнява ефективността на различните методи за освобождаване. Целта е да се увеличи броят на размножаващите се двойки, да се подпомогне повторното колонизиране на региона с белошипа ветрушка и посредством сателитна телеметрия да се установят връзките между колониите. Проектът също така е насочен към откриването и поддържането на нови колонии на тази граблива птица.

Околна среда и ресурсна ефективност

Всяка година в света се произвеждат 3,5 млн. чифта ски обувки, като за целта се използват чисто нови суровини; в рамките само на три до пет години по-късно обувките се депонират. Екипът на проекта LIFE RESKIBOOT, ръководен от компанията за производство на ски обувки Grifone, планира изработването на висококачествени ски обувки от рециклирани пластмаси на конкурентни цени, с което чувствително ще се ограничи количеството на депонираните пластмасови отпадъци. В рамките на проекта се предвиждат и начини за намаляване на обезвреждането в края на жизнения цикъл чрез услуга за обратно приемане и повторна употреба на ски обувки — този път за даване под наем. Посредством иновативен метод за сортиране на пластмасовите отпадъци ще бъде възможно постигането на около 95 % ефективност при разделното събиране на отпадъци от полиуретан и пенообразни материали. На пазара ще бъдат пуснати нови ски обувки, произведени с приблизително 90 % рециклирани материали. Хиляда чифта ще бъдат тествани от скиори, за да се демонстрират удобството и техническите характеристики на продукта.
Кратка информация за проекта

Управление и информация, свързани с околната среда

Подобряване на спазването на правото на ЕС за борба с престъпленията срещу дивата природа (LIFE SWIPE)

Престъпленията срещу дивата природа представляват привлекателна дейност за организираните групи поради малката вероятност от разкриване и наказателно преследване и високите маржове на печалба. Прилагането на всеобхватната регулаторна рамка на ЕС относно незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна е национална отговорност и варира в отделните държави членки. Контролът върху изпълнението на разпоредбите обикновено е слаб и е налице недостатъчна степен на разследване, преследване или издаване на присъди за престъпления срещу дивата природа. Ръководител на проекта е Световният фонд за дивата природа (WWF), който ще се стреми да ограничи този вид престъпност, като подобри спазването на правото на ЕС и увеличи броя на успешно преследваните престъпления. Мерките ще включват подобряване на осведомеността и капацитета на прокурорите и правоприлагащите органи в 11 държави от ЕС, трансграничен обмен на знания и засилване на сътрудничеството между разследващите агенции.
Кратка информация за проекта

За повече информация: https://ec.europa.eu/easme/en/news/280-million-eu-funding-new-life-projects