„Днес сме изправени пред определящ момент. Това, което започна с вирус, толкова малък, че очите ни не можеха да видят, се превърна в икономическа криза, толкова голяма, че просто не може да бъде пропусната. Нашият уникален модел, изграждан в продължение на 70 години, е подложен на изпитание както никога досега в живота ни или в историята на нашия Съюз.

Кризата, с която трябва да се справим, е огромна. Но това също е и огромна възможност за Европа и огромна отговорност за нас, да постъпим правилно в този определящ момент. Сега можем да положим крайъгълния камък за Съюз, който е неутрален по отношение на климата, цифров и по-устойчив от всякога.

Дължим го на бъдещите поколения.

Да живее Европа!“

Урсула фонд дер Лайен – Председател на Европейската комисия

Коронавирусът разклати Европа и света из основи, подлагайки на изпитание здравните и социалните системи, нашите общества и икономики, нашия начин на живот и съвместна работа. За да бъдат защитени животът и препитанието, възстановен единният пазар, както и да се постигне трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия предложи да бъде използван пълният потенциал на бюджета на ЕС.

Дългосрочният бюджет на ЕС, съчетан с инициативата NextGenerationEU, която е временен инструмент за стимулиране на възстановяването, ще бъде най-големият пакет от стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС. С общо 1,8 трилиона евро ще бъде подпомогнато възстановяването на Европа след COVID-19. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа.

В новия дългосрочен бюджет ще бъдат подсилени механизмите за гъвкавост, за да се гарантира, че той разполага с капацитет за посрещане на непредвидени нужди. Този бюджет е подходящ не само за настоящето, но и за неизвестностите, които крие бъдещето.

На 10 ноември 2020 г. бе постигнато споразумение между Европейския парламент и държавите от ЕС в рамките на Съвета относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС и NextGenerationEU. Това споразумение ще даде възможност за подсилване на определени програми в рамките на дългосрочния бюджет за периода 2021—2027 г. с общо 15 милиарда евро.

ИНВЕСТИРАНЕ ЗА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ

Бюджетът на ЕС допълва националните усилия и е в уникалната позиция да осигури справедливо социално-икономическо възстановяване и съживяване на единния пазар, да гарантира еднакви условия на конкуренция и да подкрепи неотложните инвестиции, по-специално в екологичния и цифровия преход, които са ключът към бъдещия просперитет и устойчивост на Европа.

За финансирането на NextGenerationEU Европейският съюз ще взема заеми на пазарите при по-благоприятни условия, отколкото много държави членки биха могли да получат, и ще преразпределя сумите. Това допълнително финансиране ще бъде насочвано чрез програми на ЕС и ще бъде погасено през дълъг период от време в рамките на бъдещите бюджети на ЕС — не преди 2028 г. и не по-късно от 2058 г.

Средствата, набрани за NextGeneration EU, ще бъдат инвестирани в три стълба:

 1. Подкрепа за държавите членки с инвестиции и реформи:
 • Нов механизъм за възстановяване и устойчивост ще предоставя финансовата подкрепа за инвестиции и реформи, включително във връзка със зеления и цифровия преход и с устойчивостта на националните икономики, като ги обвързва с приоритетите на ЕС. Този инструмент ще бъде включен в европейския семестър. Той ще разполага с механизъм за отпускане на безвъзмездни средства в размер на до 310 милиарда евро и ще бъде в състояние да осигури до 250 милиарда евро под формата на заеми. Подкрепата ще бъде достъпна за всички държави членки, но ще бъде съсредоточена върху най-засегнатите от тях и там, където нуждите от устойчивост са най-големи.
 • Увеличение на действащите програми на политиката за сближаванемежду настоящия момент и 2022 г. в рамките на новата инициатива REACT-EU, които ще бъдат разпределени въз основа на тежестта на социално-икономическите последици от кризата, включително равнището на младежката безработица и относителния просперитет на държавите членки.
 • Предложение за укрепване на Фонда за справедлив преход, за да се помогне на държавите членки да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата.
 • Подсилване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да се подпомогне на селските райони да извършат необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за постигане на амбициозните цели в съответствие с новите стратегии за биологично разнообразие и така наречената стратегия „от фермата до трапезата“..
 1. Енергичен импулс за икономиката на ЕС чрез стимулиране на частните инвестиции:
 • Нов Инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частни ресурси за спешно подпомагане на жизнеспособни европейски предприятия в най-засегнатите сектори, региони и държави. Целта му е да мобилизира 300 милиарда евро за подкрепа на платежоспособността на предприятията от всички икономически сектори и да ги подготви за по-чисто, цифрово и устойчиво бъдеще.
 • Модернизиране на InvestEU — водещата инвестиционна програма на Европа за мобилизиране на частни инвестиции в проекти в целия Съюз.
 • Нов Инструмент за стратегически инвестиции в рамките на InvestEU ще генерира инвестиции до 150 милиарда евро с цел да повиши устойчивостта на стратегически сектори, по-специално на свързаните с зеления и цифровия преход, и на възлови вериги за създаване на стойност на вътрешния пазар благодарение на 15 милиарда евро принос от NextGeneration EU.
 1. Извличане на поуки от кризата:
 • Нова Здравна програма — EU4Health за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни кризи.
 • Укрепване на rescEU — Механизма за гражданска защита на Съюза, който ще бъде разширен и засилен, за да може Съюзът да се подготви и да реагира на бъдещи кризи..
 • Подсилване на програма „Хоризонт Европа“ за финансирането на жизненоважни научни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зеления и цифровия преход.
 • Подкрепа запартньорите на Европа по света чрез допълнителни 16,5 милиарда евро за външна дейност, включително хуманитарна помощ.
 • Други програми на ЕС ще бъдат укрепени с цел бъдещата финансова рамка да бъде съобразена с нуждите за възстановяване и стратегическите приоритети. Други инструменти ще бъдат подсилени, за да стане бюджетът на ЕС по-гъвкав и съобразен с нуждите.

ОСНОВИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Възобновяването на икономиката не означава връщане назад към статуквото отпреди кризата, а скок напред. Трябва да отстраним краткосрочните вреди от кризата така, че да инвестираме и в нашето дългосрочно бъдеще. Всички средства, набрани чрез NextGeneration EU, ще бъдат предоставени чрез програми на ЕС, включени в преработения дългосрочен бюджет на ЕС:

Европейският зелен пакт в качеството му на стратегията на ЕС за възстановяване:

 • Мащабно саниране на нашите сгради и обновяване на инфраструктурата, както и повече кръгова икономика, което ще доведе до създаването на работни места на местно равнище;
 • Реализация на проекти за извличане на енергия от възобновяеми източници, особено вятърната и слънчевата енергия, и даване на енергичен импулс за чиста „водородна“ икономика в Европа;
 • По-чисти транспорт и логистика, включително изграждането на един милион зарядни установки за електрически превозни средства и стимули за пътуване с влак и чиста мобилност в нашите градове и региони ;
 • Укрепване на Фонда за справедлив преход в подкрепа на преквалификацията, за да се помогне на предприятията да създадат нови икономически възможности.

Укрепване на единния пазар и адаптирането му към цифровата ера:

 • Инвестиране в повече и по-добра свързаност, особено в бързото разгръщане на 5G мрежите;
 • Засилено промишлено и технологично присъствие в стратегически сектори, сред които изкуствен интелект, киберсигурност, суперкомпютри и изчисленията в облак;
 • Изграждане на истинска икономика, основана на данни, като двигател на иновациите и заетостта;
 • Повишена киберустойчивост.
 • Справедливо и приобщаващо възстановяване за всички:
 • Краткосрочната Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица (SURE) ще предостави 100 милиарда евро помощ за работниците и предприятията;
 • Европейската програма за умения и Планът за действие в областта на цифровото образование ще гарантират цифрови умения за всички граждани на ЕС;
 • Справедливите минимални заплати и обвързващите мерки за прозрачност на заплащането ще помогнат на уязвимите работници, особено на жените;
 • Европейската комисия засилва борбата с избягването на данъци и това ще помогне на държавите членки да генерират приходи.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-УСТОЙЧИВ ЕС

Европа трябва да засили своята стратегическа самостоятелност в редица конкретни области, включително в стратегически вериги за създаване на стойност, и да подложи на по-строги проверки преките чуждестранни инвестиции. За да повиши готовността за действие при кризи и управлението на кризи Европейската комисия ще укрепи Европейската агенция по лекарствата и ще отреди по-важна роля на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в координацията на медицинските ответни действия по време на криза.

Възстановяването трябва недвусмислено да се основава на основните права и пълното зачитане на върховенството на закона. Всички спешни мерки трябва да бъдат ограничени във времето и да са строго пропорционални. Оценката на Комисията ще бъде включена в първия доклад, изготвен в рамките на механизма за върховенството на закона.

Можем и трябва да извлечем поуки от тази криза, но това ще е възможно само с участието на нашите граждани, общности и градове. Конференцията за бъдещето на Европа ще играе важна роля за по-нататъшното укрепване на демократичните основи на Европа в света след кризата, предизвикана от коронавируса.

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЪЛГАРИЯ

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията.

Националният план е с четири основни стълба – „Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана България“ и „Справедлива България“.

По Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС България ще има над 12 млрд. лева безвъзмездна помощ и до девет милиарда лева заемен ресурс, ако преценим че тези пари ни трябват. Краен срок за ползване на парите е 2026 година с изискване две трети от ресурса да е договорен в първите две години, тоест има къси срокове.

Националният план за възстановяване и устойчивост можете да видите на следния линк: https://www.nextgeneration.bg/14

 

Източници:

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_bg

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-recovery-plan/

https://www.nextgeneration.bg/14