На 16 декември 2020 г. информационен център „Европа Директно – Сливен“ проведе онлайн дискусия, на която бяха представени и обсъдени възможностите, които предоставят инструментите на ЕС  за работа, обучение, доброволчество и инвестиране. В дискусията се включиха с презентации Европа Директно – Сливен, Областен информационен център – Сливен и Младежки дом – Сливен, които предоставиха информация за възможности чрез европейските програми и оперативните програми в България.

Представяме накратко част от информацията, която беше включена в дискусията, която би била полезна за младите хора и начинаещите предприемачи:

Справянето с младежката безработица е един от най-важните приоритети както на Европейския съюз, така и на отделните държави-членки.

Младите хора заслужават всички възможности да разгърнат пълния си потенциал, за да дадат облик на бъдещето на Европа и да преуспяват в контекста на зеления и цифровия преход. Те обаче често срещат трудности при навлизането си на пазара на труда, а пандемията от коронавирус още повече открои това.

За да подпомогне плана за възстановяване за младите хора, ЕС инвестира десетки милиарди евро. Държавите членки трябва да дадат приоритет на инвестициите, които могат да помогнат на младите хора в краткосрочен и средносрочен план.

Европейският съюз помага на държавите членки да се справят с младежката безработица, като предлага:

 • мост към работните места — укрепване на Гаранцията за младежта
 • ориентиране към бъдещето на политиката на ЕС в областта на професионалното образование и обучение
 • нови стимули за чиракуването
 • допълнителни мерки в подкрепа на младежката заетост.

Европейската гаранция за младежта

В случай, че проявите интерес към програмите и мерките, предвидени в Европейската гаранция за младежта, Вие ще получите добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като сте останали без работа или сте напуснали системата на формалното образование.

Възможните услуги, от които може да се възползвате в зависимост от индивидуалния Ви профил, са:

 • Професионално ориентиране – предоставяне на информация за избора на професия, квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация;
 • Мотивационно обучение, в бюрата по труда, но също и от външни лицензирани организации;
 • Обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности, които са търсени на пазара на труда;
 • Мерки за създаване на работни места чрез финансови субсидии за работодателите;
 • Стажантски програми и мерки, насочени към младежи със средно или по-високо образование и с професионална квалификация;
 • Субсидиране на временна заетост;
 • Насърчаване на териториалната мобилност в страната при търсене и започване на работа;
 • Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за заетост (EURES);
 • Подкрепа за стартиране на собствен бизнес от младите хора с високо образование и квалификация, които имат мотивация и бизнес идеи.

За повече информация относно възможностите за включване в програмите и мерките, съгласно Европейската гаранция за младежта, може да се обърнете към трудовите посредници в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна. За област Сливен те са:

ДБТ Нова Загора – Твърдица:

ДБТ Сливен:

ДБТ Котел:

Повече информация за Европейската гаранция за младежта, можете да получите от:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=bg

https://www.az.government.bg/pages/mladezhka-garanciya/

Европейски портал за трудова мобилност EURES

Eдин не толкова популярен все още в България инструмент на политиката на Европейския съюз относно заетостта е Европейската мрежа за трудова мобилност EURES.

Европейската мрежа за услуги по заетостта EURES e създадена с цел улесняване и подпомагане на свободното движение на работници и търсещи работа лица (ТРЛ), в рамките на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство (ЕИП), Великобритания и Швейцария. Тя предоставя предоставя информация, консултация и наемане или устройване на работа в полза на работниците и работодателите.

Мрежата винаги е работила усилено, за да гарантира, че европейските граждани могат да се възползват от еднакви възможности въпреки езиковите бариери, културните различия, бюрократичните предизвикателства, различията в трудовото законодателство и липсата на признаване на образователните удостоверения в цяла Европа.

EURES България е част от Агенция по заетостта и напълно БЕЗПЛАТНО предоставя на своята интернет страница https://eures.bg/index.php?lang=bg, комплекс от услуги за търсещи работа лица и за работодатели.

EURES съветници –EURES предлага мрежа от съветници, които в лични контакти предоставят търсената информация на търсещите работа и на работодателите. Има повече от 1000 съветници на EURES из цяла Европа и техният брой расте, за България те са над 40.

Съветниците на EURES са подготвени специалисти, които консултират търсещите работа лица и работодателите по различни практически, юридически и административни въпроси на заетостта и пазара на труда в страните-членки на ЕС/ЕИП. Те имат развити експертни познания в практическите, юридическите и административните аспекти свързани с мобилността на национално и транс-гранично ниво. Те работят в Обществените ведомства по труда на всяка страна-членка или в партньорските организации от мрежата на EURES.

За да намерите съветник на EURES във вашата страна или трансграничен регион, трябва да посетите сайта на мрежата. Със съветниците на EURES можете да се свържете по електронна поща или телефон.

Координати на EURES персонала в България, отговорен за всяка една от държавите в рамките на EURES мрежата https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=720&lang=bg

ЕС насърчава професионалното образование и обучение чрез Програма „Еразъм+“.

Програма „Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. С бюджета си от 14,7 млрд. евро Еразъм+ предоставя възможности на милиони европейци да учат, да се обучават и да получат опит в чужбина. Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова се предлагат възможности за най-различни хора и организации, като им помага да се развиват и да споделят знания и опит в институции и организации в различни страни

Кой може да участва в програма „Еразъм+“? Физическите лица: студенти, учащи, чиракуващи, ученици, възрастни учащи, младежи, доброволци, университетски преподаватели, учители, инструктори, младежки работници, специалисти от организации, работещи в областите на образованието, обучението и младежта, са основната целева група по програмата.

Участието на тези лица в програмата обаче се осъществява с посредничеството на организации, институции, органи или групи, които организират такива дейности. Условията за достъп до програмата са свързани със следните две групи действащи лица: „участници“ (физически лица, участващи в програмата) и „участващи организации“ (включително групи от поне четирима младежи, които са активни в областта на работата с младежи, но не непременно в контекста на младежки организации, наричани също „неформални групи младежи“). Условията за участие, приложими както за участниците, така и за участващите организации, зависят от държавата, където те са установени.

Как да кандидатствате в „Еразъм+“ : Можете да разгледате актуалните покани за представяне на предложения в раздела за покани на програмата или да посетите сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси: http://hrdc.bg

Еразъм за млади предприемачи

Това е програма, насочена към начинаещи предприемачи (откриващи бизнес) и е възможност за обмен на предприемачи, която финансира Предприемач-Домакин да приеме Начинаещ предприемач от друга държава, като това не е свързано с разходи за фирмата на домакина.

Това дава възможност за обмен на опит с начинаещи предприемачи, които ще работят заедно с домакина в собствената му фирма.

Обменът продължава между 1 и 6 месеца.

Фирмите домакини се възползват от свежите идеи и от новите умения на мотивиран начинаещ предприемач.

Давам им възможност да черпят знания за други европейски пазари и да развият международните си контакти, без да напускат офиса си. Обменът може да постави начало на нови възможности за неговия бизнес.

Програмата дава възможности за:

–      Създаване на международни контакти;

–      Работа със сериозен, мотивиран начинаещ предприемач, който има свежи идеи;

–      Натрупване на знания за чуждестранните пазари;

–      Намиране на оригинални решения за подобряване на бизнеса;

–      Откриване на възможности за потенциално сътрудничество;

–      Разширяване на бизнеса в друга държава

Кандидатстването в програмата „Еразъм за млади предприемачи“ става само с 3 стъпки:  Кандидатстване на сайта на програмата; Избиране на организация за контакт във вашата държава (ТПП, бизнес инкубатори, организации в подкрепа на бизнеса) и Свързване с начинаещ предприемач в чужбина и се уговаряте за проекта за обмен (например дати, цели и дейности)

Европейски корпус за солидарост

Ако сте на възраст между 18 и 30 години и търсите възможност да допринасяте за благото на общностите в Европа и извън нея, можете да го направите с финансиране и подкрепа от Европейския корпус за солидарност. Той помага на младите хора да участват в проекти от полза за общности в чужбина или в техните собствени страни.

Тези проекти предлагат вдъхновяващ и обогатяващ опит, както и възможност да допринесеш за промяна, докато развиваш уменията и компетентностите си.

Европейският корпус за солидарност предлага на младите лесно достъпни възможности за:

Те могат да бъдат в широк кръг от области — образование и обучение, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, миграция, култура и много други.

Как можете да участвате? Европейският корпус за солидарност предоставя финансиране на организации под формата на безвъзмездни средства и посредством покани за представяне на предложения.

Младите хора, които желаят да участват в такива дейности, трябва да се регистрират на портала на Европейския корпус за солидарност. Това е мястото, където те могат да се свържат с организации, които са получили безвъзмездни средства, за да участват в проекти.

За повече информация и кандидатстване:

Þ     https://europeansolidaritycorps.bg/

Þ     Европейски младежки портал

Þ     Център за развитие на човешките ресурси hrdc@hrdc.bg; 02 / 915 50 10

Þ     Евродеск информационни точки: https://eurodesk.eu/; https://eurodesk.bg

Þ     Или да се свържете Евродеск-точка в Сливен, която се намира в Младежки дом – Сливен,  Тел. 044 663151, е-мейл: mladejkidom@abv.bg или на фейсбук-страницата: https://www.facebook.com/mladejkidomsliven

Допълнителна информация относно:

–      възможности чрез оперативните програми в България, можете да получите от: Областен информационен център Сливен –– тел. 044 611 145; е-мейл oic.sliven@gmail.com, както и да посетите фейсбук страницата https://www.facebook.com/Областен-информационен-център-Сливен-283084148471637

–      възможности чрез европейските програми: Информационен център „Европа Директно“ – Сливен, тел. 044 411 832, europedirectsliven@gmail.com; http://europedirect-sliven.eu; или на Фейсбук-страницата: https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect

Информацията, публикувана от този материал, не е изчерпателна. Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център «Европа Директно» – Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции.