Повечето жертви на трафик на хора са сексуално експлоатирани и по-голямата част от тях са жени и момичета. © Madaree TOHLALA/AFP

Според Парламента използването на сексуални услуги от жертви на трафик трябва да бъдe криминализиранo, необходими са по-сериозни мерки за справяне с разпространението му.

В доклад, приет с 571 гласа „за“ , 61 „против“ и 59 „въздържал се“, Парламентът дава оценка на Директивата на ЕС за борба с трафика на хора от 2011 г. и призовава за по-строги мерки срещу всички форми на трафик, с фокус върху защитата на жените, децата и мигрантите. Евродепутатите изразяват съжаление във връзка с липсата на сравними и подробни данни за мащаба на трафика в целия ЕС и настояват за засилване на сътрудничеството между държавите членки за борба с престъпленията, които са често транснационални.

Фокус върху сексуалната експлоатация и жертвите в несигурно положение

Сексуалната експлоатация продължава да бъде най-разпространената и докладвана форма на трафик на хора в ЕС, като засяга предимно жени и момичета, и се извършва предимно от мъже. Докладът призовава Комисията да измени Директивата за борба с трафика на хора, за да се гарантира, че държавите членки изрично криминализират „съзнателното използване“ на услуги, предоставяни от жертви на трафик.

Лицата, търсещи убежище, бежанците и мигрантите, особено жените и непридружените малолетни и непълнолетни лица, са особено уязвими на трафик, предупреждават членовете на ЕП. Те подчертават много малкия брой регистрирани жертви в процедурите за международна закрила и призовават държавите членки да гарантират, че процедурите за борба с трафика на хора и за предоставяне на убежище са взаимосвързани. Парламентът отправя критики, че специалните нужди на жертвите като ЛГБТИ лица, хора с увреждания и хора от расиализирани групи, включително ромите, често се пренебрегват.

Използване на социалните медии и цифровите технологии

Интернет, социалните медии и новите технологии се използват за набиране и привличане на потенциални жертви на трафик, включително деца. В тази връзка, евродепутатите призовават Комисията и държавите членки да разгледат въпроса за използването на онлайн технологии както за разпространението, така и за предотвратяването на трафика.

Освен това Парламентът:

  • Подчертава, че почти една четвърт от жертвите са деца и призовава държавите членки да разработят конкретни мерки за тяхната защита и подкрепа;
  • Отбелязва, че експлоатацията на жертвите на трафик може да приеме различни форми, като например трудова експлоатация, принудителна просия, принудителни и фиктивни бракове, принудителна престъпност, както и продажба на бебета, отстраняване на органи и незаконно осиновяване;
  • Предупреждава, че положението на жертвите на трафик се е влошило от началото на кризата от COVID-19 и посочва увеличения брой онлайн реклами, показващи жертви на трафик и търсенето на детска порнография.

Източник: Европейски парламент

За повече информация: Европейски парламент