Комитетът на ЕС за здравна сигурност постигна съгласие по общ списък на бързите антигенни тестове за COVID-19. Също така има съгласие за подбор от тестове, чиито резултати държавите членки взаимно ще признават, като ще има общ стандартизиран набор от данни, които да бъдат включени в сертификатите за резултати от тестовете за COVID-19.

Тези три решения, за които се споменава в препоръката на Съвета от 21 януари, ще бъдат непрекъснато преразглеждани и актуализирани.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду заяви: „Бързите тестове за антигени са от решаващо значение за забавяне разпространението на COVID-19 и следва да бъдат част от цялостния ни отговор на пандемията. Ако трябва да се изискват или препоръчват отрицателни тестове за COVID-19 за каквато и да е дейност, от съществено значение е те да бъдат взаимно признавани и да водят до получаването на сертификати, признати в целия ЕС. Това е от съществено значение, особено в контекста на пътуванията. Нашите граждани се нуждаят от яснота и предвидимост.“

Съвместният изследователски център (JRC) понастоящем е в процес на актуализиране на своята база данни за медицинските изделия за инвитро диагностика на COVID-19 с цел интегриране на цялата информация относно бързите антигенни тестове, събрана и одобрена от Комитета за здравна сигурност.

Контекст

Бързата реакция на сериозни трансгранични заплахи за здравето в ЕС се координира от Комитета за здравна сигурност (КЗС). Той е важен форум за обмен на информация относно конкретни мерки, приети от всяка държава, и заедно с Европейската комисия определя действията, които трябва да се предприемат по отношение на готовността, планирането, комуникацията и реакцията при рискове и кризи. КЗС се състои от представители на здравните органи на страните от ЕС, като страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки участват като наблюдатели. Специално за заседанията на КЗС относно COVID-19 държави като Обединеното кралство, Швейцария и Украйна получават покана да участват с цел укрепване на сътрудничеството.

Документът, одобрен от Комитета, можете да видите тук.

Източник: Европейската комисия