Европейската комисия изложи амбицията си за силна социална Европа, която се съсредоточава върху работните места и уменията за бъдещето и проправя пътя за справедливо, приобщаващо и устойчиво социално-икономическо възстановяване. В плана за действие по Европейския стълб на социалните права са очертани конкретни действия за по-нататъшно прилагане на принципите на Европейския стълб на социалните права под формата на съвместно усилие на държавите членки и ЕС с активното участие на социалните партньори и гражданското общество.

Планът за действие определя три водещи цели за ЕС, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г.:

  1. Най-малко 78 % от хората на възраст между 20 и 64 години трябва да са трудово заети.
  2. Всяка година най-малко 60 % от всички възрастни следва да участват в обучение.
  3. Броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, следва да намалее с поне 15 милиона души.

Новите водещи цели до 2030 г. са в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие и определят общата амбиция за силна социална Европа. Заедно с преразгледания набор от социални показатели те ще позволят на Комисията да наблюдава напредъка на държавите членки в рамките на европейския семестър.

Комисията представя днес и препоръка на Комисията относно ефективна активна подкрепа за заетостта след кризата, предизвикана от COVID-19 (EASE), с цел подпомагане на възстановяването и създаването на работни места.

Повече информация ще намерите тук.