• Парламентът ускорява реформата на приходите на ЕС, като позволява да бъде задействан фондът за възстановяване NextGenerationEU в размер на 750 млрд. евро
  • Новите източници на приходи, като такса върху пластмасите, ще осигурят допълнително финансиране за бюджета на ЕС и ще помогнат за погасяването на дълга, свързан с фонда за възстановяване
  • Държавите от ЕС трябва да ратифицират ключовото решение за собствените ресурси възможно най-бързо

Евродепутатите одобриха три закона за прилагане на системата за собствени ресурси на ЕС, проправяйки пътя за нейната реформа и въвеждането на нови източници на приходи на ЕС.

В четвъртък членовете на ЕП приеха един регламент за изпълнение и два оперативни регламента относно методите, които трябва да се използват за събирането или предоставянето на специфични собствени ресурси, съставляващи приходите в бюджета на ЕС. Трите законодателни акта се прилагат във взаимодействие с ключовото решение за собствените ресурсиодобрено от Парламента през септември и от Съвета на ЕС през декември 2020 г. Решението понастоящем е в процес на ратификация от държавите от ЕС, като до 18 март са го ратифицирали 13 от 27-те държави членки (повече информация за процеса на ратифициране).

Одобрените регламенти включват разпоредби относно изчисляването и опростяването на приходите на ЕС, управлението на паричните потоци и правата за мониторинг и проверка. Те са необходими, за да се гарантира, че реформираната приходна част на бюджета на ЕС продължава да функционира безпроблемно.

След като държавите членки ратифицират решението за собствените ресурси, приетият днес пакет ще се прилага със задна дата от 1 януари 2021 г. С него ще бъде въведена новата такса върху пластмасите – първият от няколко нови приходни потоци, които ще бъдат създадени от настоящия момент до 2026 г. Прилагането на решението за собствените ресурси ще позволи на ЕС да вземе заеми в размер на 750 млрд. евро за плана за възстановяване NextGenerationEU (Европейски инструмент за възстановяване).

 

Резултати от гласуването

Регламент относно предоставянето на собствени ресурси

540 гласа „за“, 109 „против“ и 38 „въздържал се“

Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси

560 гласа „за“, 48 „против“ и 82 „въздържал се“

Събиране на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност

552 гласа „за“, 69 „против“ и 67 „въздържал се“

 

Контекст

По време на преговорите относно дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. („Многогодишната финансова рамка“), членовете на ЕП договориха обвързваща пътна карта за нови източници на приходи на ЕС. Трите етапа на пътната карта за нови собствени ресурси са следните:

  • Първи етап (2021 г.): вноска на основата на теглото на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки, въведена през януари 2021 г.; до юни ще бъдат представени нови законодателни предложения за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, данък в цифровата област и схемата за търговия с емисии.
  • Втори етап (2022 – 2023 г.): Съветът ще проведе обсъждане по тези нови източници на собствени ресурси най-късно до 1 юли 2022 г., с цел те да бъдат въведени до 1 януари 2023 г.
  • Трети етап (2024 – 2026 г.): до юни 2024 г. Комисията ще предложи допълнителни нови собствени ресурси, които биха могли да включват данък върху финансовите сделки и финансово участие, свързано с корпоративния сектор, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък. Съветът ще проведе обсъждане по тези нови източници на собствени ресурси най-късно до 1 юли 2025 г., с цел те да бъдат въведени до 1 януари 2026 г.