„Новата програма „Еразъм+“ е с най-големия бюджет от 28 милиарда евро в своята история. Тя продължава да бъде уникална по своя обхват (33 държави) и световно призната чрез достъпността си за останалата част от света. Програмата има за цел да даде отговори на новите предизвикателства в областта на училищното образование, професионалното обучение, висшето образование, обучението за възрастни, младежта и спорта. С подкрепата и мобилизацията на тези сектори, инвестираме стратегически в бързо възстановяване и икономически растеж, като същевременно подкрепяме екологичния и цифров преход“. Това заяви Мария Габриел по време на пресконференция в Европейската комисия в Брюксел, на която бе обявен стартът на програма „Еразъм+“ за периода 2021-2027г. с публикуването на първата работна програма за 2021г.

Българският еврокомисар представи най-важните новости по програмата. Тя предоставя възможности за индивидуален и групов обмен на ученици и студенти. За първи път програмата обхваща студенти от първи курс и докторанти. Мобилността за възрастни учащи се и професионалното обучение са също силно застъпени. 17,8% от бюджета на „Еразъм+“ ще бъдат насочени към професионално образование и обучение за всички възрастови групи. Програмата ще бъде и по-отворена към международно сътрудничество с трети държави, като ще обхваща и секторите на спорта и професионалното обучение.

Мария Габриел обърна внимание, че „Еразъм+“ 2021-2027 г. е по-приобщаваща. „В новата програма ще могат да участват по-малки организации и повече хора с по-малко възможности, включително хора в неравностойно социално-икономическо положение, хора с увреждания, както и живеещите в селски и по-отдалечени райони. За малките организации като училища, младежки асоциации и спортни клубове, ще бъде по-лесно да кандидатстват чрез малки партньорства и използване на ваучърни схеми. Предлагаме допълнителна финансова подкрепа за организациите, които включват участници с по-малко възможности в своите дейности. Въведохме също така по-голяма гъвкавост и опростяване на правилата при кандидатстване и изпълнение на проектите.“, коментира Мария Габриел при представяне на новостите в програмата.

Тя отбеляза още, че „Еразъм+“ ще подкрепя развитието на цифрови умения в съответствие с ключовата й инициатива – новия план за действие в областта на цифровото образование. Новите формати, като например смесени модулни програми, ще позволят краткосрочната физическа мобилност в чужбина да бъде допълнена с онлайн обучение и работа в екип.

Програмата ще продължи да укрепва и иновационното си измерение, като насърчава трансформацията на висшето образование чрез разгръщане на инициативата за европейските университетски алианси и създаване на 50 центрове за високи постижения в областта на професионалното образование.

В допълнение, DiscoverEU става неразделна част от „Еразъм+“ и ще предоставя възможност на 18-годишните да получат карта за влак, за да пътуват из Европа, да се учат от други култури и да споделят опит с други европейци. Новите проекти за младежко участие ще предоставят повече възможности на младите хора да играят активна роля в гражданския и демократичния живот.

В изпълнение на целите на екологичния преход, с компонента „Зелен Еразъм+“ ще предложим финансови стимули на участниците, използващи екологосъобразни видове транспорт. Освен това ще предоставим възможности на учащите и организациите да развиват знания и умения по въпросите на устойчивостта и да прилагат екологични практики в проектите си. „Синият Еразъм+“ ще бъде насочен към изпълнение на проектни дейности, свързани с опазването на океаните, моретата и вътрешните води. Насърчавам всички публични, частни органи, работещи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, да следят актуалната информация свързана с поканите за представяне на предложения и да бъдат активни, като се възползват максимално от възможностите  по програмата. Това ще подпомогне всички заедно да превърнем европейското образователно пространство в реалност до 2025г.“, заключи Мария Габриел.

Повече информация за програмата и публикуваните покани за представяне на предложения:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en

Източник: Европейската комисия