Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия трябва да продължат да се фокусират върху основните реформи, заявяват евродепутатите в резолюции, приети в четвъртък.

В докладите си за оценка на напредъка, постигнат от Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия през последните две години, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на тези държави по отношение присъединяването им към ЕС зависи от трайни, задълбочени и необратими реформи в основни области като върховенството на закона и ефективното функциониране на демократичните институции.

Евродепутатите също подчертават значението на засилването на борбата срещу корупцията и организираната престъпност, както и на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество.

Албания

Евродепутатите приветстват ясната стратегическа ориентация и ангажираност на Албания по отношение на интеграцията на страната в ЕС и призовават за официално започване на преговори за присъединяване без по-нататъшно забавяне, след пълното изпълнение на условията, определени от Европейския съвет. Те подчертават, че общите избори на 25 април 2021 г. ще бъдат от ключово значение за консолидирането и подновяването на демократичния процес в Албания, като членовете на ЕП предупреждават, че свободните и честни избори са от основно значение за процеса на интеграция в ЕС.

Докладът беше приет с 581 гласа „за”, 61 гласа „против“ и 45 гласа „въздържал се“.

Косово

Евродепутатите призовават правителствата на Косово и на Сърбия да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да подкопаят доверието между двете държави. Като отбелязват, че пет държави членки на ЕС все още не са признали Косово, те отново ги призовават да направят това, подчертавайки още веднъж, че независимостта на Косово е необратима. Според членовете на ЕП признаването на Косово от тези останали държави членки на ЕС би било от полза за нормализирането на отношенията между Косово и Сърбия, би укрепило стабилността на региона и би улеснило интеграцията в ЕС на двете държави. Те ЕП също така призовават Съвета спешно да пристъпи към приемането на безвизов режим за гражданите на Косово.

Докладът беше приет с 471 гласа „за”, 109 гласа „против“ и 104 гласа „въздържал се“.

Северна Македония

Що се отнася до Северна Македония, членовете на ЕП заявяват, че страната е постигнала последователен напредък и поддържа стабилен темп при приемането на реформите на ЕС. Поради това те призовават възможно най-скоро да се проведе първата междуправителствена конференция със Северна Македония, която ще отбележи официалното начало на преговорите за присъединяване. Членовете на ЕП изразяват съжаление, че България и Северна Македония все още не са постигнали разбирателство по нерешените двустранни въпроси, и ги насърчават да постигнат компромис по план за действие от конкретни мерки за преодоляване на тази безизходица. Те припомнят предишните препоръки на Европейския парламент относно дискриминацията срещу граждани, които открито изразяват своята българска идентичност или етнически произход, и отбелязват липсата на напредък в тяхното прилагане.

Докладът беше приет с 558 гласа „за”, 70 гласа „против“ и 59 гласа „въздържал се“.

Сърбия

Членовете на ЕП предупреждават, че нормализирането на отношенията на Сърбия с Косово и искреното зачитане на основните права на национално равнище са от съществено значение за определяне на темпа на преговорите за присъединяване. Те също така изразяват загриженост относно ефективното функциониране на новия парламент на Сърбия, в който няма парламентарна опозиция и чиято легитимност се оспорва от опозиционните партии. Евродепутатите отново подчертават значението на привеждането в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, предвид това, че понастоящем Сърбия е с най-ниските показатели в региона. Евродепутатите приветстват напредъка, постигнат от Сърбия в развитието на функционираща пазарна икономика и насърчават сръбското правителство да продължи структурните реформи в тази област.

Докладът беше приет с 538 гласа „за”, 69 гласа „против“ и 79 гласа „въздържал се“.

Контекст

Докладите относно разширяването са отговорът на Европейския парламент на годишните доклади на Комисията относно страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки за присъединяване към ЕС. Приетите на пленарно заседание резолюции представляват официалната позиция на Европейския парламент по отношенията на ЕС с тези държави.

Източник: Европейският парламент