Комисията приветства постигнатото предварително споразумение между съзаконодателите относно Европейския законодателен акт за климата. С Европейския законодателен акт за климата, който е един от ключовите елементи на Европейския зелен пакт, се утвърждава ангажиментът на ЕС за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата, както и междинната цел за намаляване до 2030 г. на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % в сравнение с равнищата от 1990 г. С това споразумение относно Европейския законодателен акт за климата се отбелязва ключов етап за Комисията Фон дер Лайен, като се изпълнява един от ангажиментите, обявени в политическите насоки на председателя през юли 2019 г.

В допълнение към целта за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата днешното споразумение укрепва европейската рамка за действия в областта на климата, като въвежда следните елементи:

  • амбициозна цел в областта на климата за 2030 г. за намаляване на нетните емисии с най-малко 55 % в сравнение с равнищата от 1990 г. с яснота относно приноса на намаляването и поглъщанията на емисиите;
  • признаване на необходимостта от увеличаване на въглеродните поглътители на ЕС чрез по-амбициозен регламент относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, за което Комисията ще направи предложения през юни 2021 г.;
  • процес за поставяне на цел в областта на климата за 2040 г., като се вземат предвид предложението и примерният бюджет за парниковите газове за периода 2030—2050 г., които Комисията трябва да публикува;
  • ангажимент за отрицателни емисии след 2050 г.;
  • създаване на Европейски научен консултативен съвет по изменението на климата, който ще предоставя независими научни становища;
  • по-стриктни разпоредби относно адаптирането към изменението на климата;
  • висока степен на съгласуваност на всички политики на Съюза с целта за неутралност по отношение на климата;
  • ангажимент за взаимодействие със секторите, за да бъдат изготвени специфични за отделните сектори пътни карти, очертаващи пътя към постигане на неутралност по отношение на климата в различните области на икономиката.

Повече информация ще намерите тук.

Източник: Европейската комисия