Европейската комисия прие днес първата стратегия на ЕС за доброволното връщане и реинтеграцията. Стратегията насърчава доброволното връщане и реинтеграцията като неразделна част от изграждането на обща за ЕС система за връщанията — ключова цел на Новия пакт за миграцията и убежището. В нея се посочват практически мерки за консолидиране на правната и оперативната рамка за доброволните връщания от Европа и от транзитните държави, повишаване на качеството на програмите за връщане и реинтеграция, изграждане на по-ефективна връзка с инициативите за развитие и укрепване на сътрудничеството с партньорските държави.

Несъответствията между процедурите за предоставяне на убежище и за връщане, предизвикателствата при предотвратяването на укриването, недостатъчните ресурси, липсата на данни и ограниченият административен капацитет за последващи действия по решенията за връщане са причини за слабото използване на програмите за подпомагане на доброволното връщане. Посредством предложението за преработване на Директивата относно връщанетоизмененото предложение за Регламент за процедурите за предоставяне на убежищеРегламента относно управлението на убежището и миграцията и преразгледания регламент за Евродак Комисията ще продължи да установява бързи и справедливи общи процедури и правила за предоставянето на убежище и връщането, да извършва мониторинг на предоставянето на помощ за връщане и реинтеграция и да намалява риска от неразрешени движения.

Повече информация ще намерите в съобщението тук и в информационния документ тук.

Източник: Европейската комисия